پیدایش انسان از دیدگاه علمی و فلسفی


سخنران: پروفسور فرهنگ سمندری
زمان: جمعه ۸ یونی ۱۰۱۸ (ژوئن) ساعت ۱۹
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان
انجمن دوستداران اندیشه