مفهوم ماده

سخنران: دکترحسن بلوری
زمان: جمعه ۲۵ ماه مه ساعت ۱۹
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان
انجمن دوستداران اندیشه

دعوت به سمینار
بحران فراروی تز بحران «مارکسیسم»

سخنرانان: هما پنداشته، امین قضائی و دکتر فرشید فریدونی
۲۷ ماه مه ۲۰۱۸
برگزار کننده: پژوهش جنبش های اجتماعی ایران
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین

نمایشگاهِ کتاب تهران بدونِ سانسور
در شهرِ گوتنبرگِ سوئد

همراه با عرضۀ کتاب‌هایِ گوناگون با تخفیفِ بالا
روزهایِ شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ ماهِ مِه
در سالنِ اجتماعاتِ هاگابیو
برگزارکنندگان:
کتابفروشی‌هایِ «اندیشه» و «خانه هنر و ادبیات»
با همکاریِ «اتحادیه سراسری ایرانیان غرب سوئد» و «ABF»

دعوت به جلسه
نگاهی به رمان «از آینه بپرس»

شهلا شفیق و بهروز شیدا

زمان: جمعه ۴ مه ۲۰۱۸، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین