٢٠ سال پس از قتل های سیاسی – زنجیره ای در ایران (پائیز ١٣٧٧)
و
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

- پرستو فروهر، گزارش سفر و نگاهی به ٢٠ سال فعالیت برای دادخواهی
- مهمان شب: سپیده صفی آریان (نوازنده تار)
گرداننده: شهروز رشید
زمان: جمعه ۱۴ دسامبر۲۰۱۸، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین

تظاهرات در بروکسل

زمان: روز شنبه ١٥ دسامبر ٢٠١۸ - ساعت ١٢ ظهر
خيابان فرانكلين روزولت شماره ١٥، روبروى سفارت ايران
جمعى از مبارزين راه آزادى براى ايران