فراخوان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات

نمایشگاه مطبوعات توقیف شده (۱۵۰ نشریه) و سخنرانی

"فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی“
در الدنبورک برگزار می کند.
شنبه ۹ مای ۲۰۰۹ در شهر الدنبورک

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

دعوت به مراسم اول ماه مه در پاريس
کميته ايرانی برگزاری اول ماه مه سال دو هزار و نه، پاريس

جنبش کارگری ايران با مشت های گره کرده به پيشباز روزجهانی کارمی رود تا مبارزه عليه کارفرمايان را همراه با کارگران سراسر جهان پر طنين سازد. در چنين مبارزه ای است که کارگران با اتحاد و همبستگی بين المللی، اردوی عظيم جهانی را عليه نظم سرمايه تشکيل می دهند و راه مبارزه طبقاتی را جهت تحقق سوسياليسم، هموار می سازند."مبارزات کارگران ایرا ن و جایگاه ما"

یکشنبه ۱۰ مه ۲۰۰۹ ،
با حضور سیامک مؤیدزاده از فعالان سیاسی و جنبش کارگری در آلمان،
اتحّاد چپ ایرانیان – واشنگتن

جمهوری اسلامی ایران ناقض دائمی حقوق انسان ها به خصوص کارگران ایرانی است

تظاهرات، راهپیمائی

اول ماه مه ۲۰۰۹، هانوفر- آلمان،
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی هانوفر

کنفرانس بین المللی

عقب نشینی سکولار؟ چالش های بنیادگرائی مذهبی

به مناسبت سی امین سالگرد انقلاب ۱۹۷۹ ایران
اول تا سوم ماه می ۲۰۰۹
دانشگاه یورک - کانادا

به مناسبت سی امین سالگرد انقلاب ۱۹۷۹ ایران
اول تا سوم ماه می ۲۰۰۹
دانشگاه یورک - کانادا
دعوت به سخنرانی

در باره اینتگراسیون

آقای احمد هاشمی
از فعالین حزب سبز اتریش
وین: جمعه ۲۴ آوریل ساعت ۱۹

خواست افزایش دستمزد و جایگاه آن در مبارزات طبقاتی کارگران

جلسه پالتاکی جمعه ۱۰ آوریل ۲۰۰۹
کمیته های دفاع از جنبش کارگری در آلمان ( هامبورگ – کلن - برلین)

با طبقه کارگر در راه تدارک اول ماه مه

کمیته های همبستگی با جنبش کارگری ایران - آلمان(هامبورگ – کلن - برلین)

زبان های ایرانی

سخنرانی : حسین اسماعیلی ، پاریس چهارشنبه ۴ آوریل ۲۰۰۹
انجمن فرهنگی و اجتماعی ایرانیان در فرانسه