کتابخوانی با شتفان اورت در باره کتابش

شنبه ۲۱ ماه مه، ساعت ۱۹ در کتابفروشی فروغ
به زبان آلمانی

دعوت به کنفرانس صلح و عدالت اجتماعی
در خاورمیانه و جهان


این برنامه به زبان سوئدی خواهد بود.
تاریخ و زمان: شنبه ۱۴ ماه می ۲۰۱۶ از ساعت ۱۴ تا ۱۷
شبکه برای صلح و عدالت اجتماعی:
حزب کمونیست شیلی ـ یوتبوری
سازمان فداییان خلق ایران ـ اکثریت در یوتبوری
حزب کمونیست غراق ـ یوتبوری
حزب توده ایران ـ یوتبوری
حزب کمونیست سوئد ـ یوتبوری

جدایی طبقه متوسط  از چپ
هویت یابی سیاسی و انحطاط فرهنگی

در گفت وگو با فرج سرکوهی
زمان : جمعه ۱۳ مای ۲۰۱۶ ، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلن

چه وطنی، من‌که اجاره نشینم!

کتابخوانی با سِلیم اوزدوگان نویسنده ترک تبار در باره آخرین کتابش
شنبه۷ ماه مه ساعت ۱۹
به زبان آلمانی
کتابفروشی فروغ