ایرانیت، ملیت و قومیت

سخنران : دکتر اصغر شیرازی
مدیر برنامه: کاظم کردوانی
شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۱۷
مکان: خانه ادبیات برلین
انجمن فرهنگی دهخدا

mohammad-amini.jpg

هویّت ملی، قوم گرایی و یکپارچگی ایران

سخنرانی و گفتگو با محمد امینی
جمعه ٩ دسامبر ، ساعت ۱۸
برگزارکننده: جامعه ایرانیان دمکرات شهر کلن

راه كارهاى دستيابى به جمهورى، دمكراسى و لاييسيته
و نقش و جايگاه جنبش هاى مردمى و اپوزيسيون

گشایندگان گفتگو: فرامرز دادور - جواد قاسم آبادی - فرهنگ قاسمی
شنبه ده دسامبر ۲۰۱۶
برنامه پالتالکی
شوراى هماهنگى جمهورى خواهان دمكراتيك و لاييك ايران