"نقش انتخابات در مبارزات سیاسی مردم ایران"

سخنرانان: بهزاد کریمی و فرخ نگهدار
یکشنبه اول ژوئن ٢٠١٤
گروه کار پالتاک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – آمریکای شمالی

kazem-kardavani.jpg

زبان مادری

سخنرانی آقای دکتر کاظم کردوانی
جمعه ۱۳ یونی ۲۰۱۴ ساعت ۱۹
مکان: خانه ایران
انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش

شب همبستگی با کارگران ایران

کنفرانس: سندیکالیسم، وضعیت تشکیلات کارگری و شرائط کار در ایران
با حضور : علی نجاتی و داوود رضوی
پاریس: دوشنبه ۲۶ ماه مه ۲۰۱۴
ساعت ۱۸و۳۰ تا ۲۱و۳۰

reza-alavi3.jpg

جایگاه دولت روحانی و اعتدالیون در دهلیز های قدرت حکومت اسلامی

سخنران : رضا علوی
تاریخ: یکشنبه ١٨ می ، ۲۰۱۴
نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

تجربه ی روزنامه نگاری در جمهوری اسلامی ایران و در تبعید

:میزگردی با حضورروزنامه نگاران
الهه بقراط - حمید مافی - احسان مهرابی
زمان: جمعه شانزدهم می ۲۰۱۴، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی- برلن

اقتصاد سیاسی قدرت ویرانگر

سخنران : پاریس دانشگاه ر د قتصاد استاد ،وهابی مهرداد
زمان : ساعت ۱۸، روزیک شنبه ۲۵ مه ۲٠۱۴
مکان : دفتر انجمن
انجمن فرهنگی واجتماعی ایرانیان درفرانسه(وال دُ مارن)

کنفرانس درباره به سایه راندن زنان مهاجر و زنان رومر دربازار کار

با شرکت مهرداد درویش پور، امینه کاکاوابه، وکوکنوک و...
در روز فوروم فمینیستی در استکهلم
زمان: شنبه ۱۰ می ساعت ۱۶ تا ۱۷ بعد ازظهر

مارکس و جنبش ­های مدرن اجتماعی

سخنرانان‌: هما پنداشته - مراد عظیمی - دکتر فرشيد فريدونى
زمان‌: یکشنبه ۱۱ مه ۲۰۱۴، ساعت ١٤
مکان‌: کانون پناهندگان سياسى ايرانى در برلين
برگزار‌کننده‌: پژوهش جنبش‌هاى اجتماعى ايران

نشست نود و ششم

گفتمان امروز چپ در ایران

سخنرانان: امین قضائی - علی علیزاده - سعید پیوندی
مدیریت نشست : فرشین کاظمی نیا
پاریس : جمعه ، ۱۶ مه ۲۰۱۴ ، ساعت ۱۸
انجمن گفتگو و دموکراس