پیام کنگره ی ندا و سهراب
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

به دانشجویان و دانش آموزان، چشم و چراغ آینده ی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به شما دانشجویان و دانش آموزان وهمه ی کوشندگان راه آزادی و استقلال ایران درود می فرستد و تلاش می کند با تمام توان خود، خواست های برحق و آزادیخواهانه ی شما و دیگر رزمندگان درون کشور و ملت ایران را، هرچه بیشتر به گوش مردم آزاده ی جهان برساند و شما را در راه هدف های انسانی و بزرگی که دارید پشتیبانی کند و یاری دهد. ما بر این باوریم که شما با پیروی از اندیشه های میهن دوستانه ی مصدق بزرگ، آنچه را که ما در دوران دانش اندوزی و دانش آموختگی خود نتوانستیم فرا راه ملت ایران قرار دهیم شما با خرد بیدار و پویای خود و نیروی فنا ناپذیر ملت ایران، بالاخره خواهید توانست آزادی و سربلندی و خوشبختی را برای ملت ایران بارمغان آورید.امین حصوری

مروری بر روند تحولات جنبش دانشجویی از انقلاب ۵۷ تا امروز

برگزاری مستقل و باشکوه روز دانشجو توسط دانشجویان و حمایت قابل توجه و گسترده ی مردم از دانشجویان به رغم تمامی تهدیدها و تدابیرخشن و اقدامات امنیتی حاکمیت برای محدودسازی این مراسم به محدوده ی دانشگاههای محاصره شده توسط نظامیان. [برگزاری مراسم 16 آذر امسال با وجود آنکه صدمات و بازداشت های زیادی را بر دانشجویان تحمیل کرد، ولی پیوند جنبش دانشجویی و جنبش اجتماعی را بسیار مستحکم ساخت و در عین حال در پیش راندن جنبش جاری در ایران به مرزهای برگشت ناپذیر آن نقش به سزایی داشت. برای نمونه در این روز برای نخستین بار جنبش اعتراضی در بسیاری از شهرهای متوسط و کوچک هم نمود یافت]