زندگی و اندیشه‌های دکتر تقی ارانی

سخنرانی دکتر یونس جللی
زمان ۷ سپتامبر۲۰۱۹ ، ساعت ۱۹.۳۰
در خانه ادبیات برلین
انجمن فرهنگی دهخدا برلین