انقلاب روژاوا: راه طی شده، مخاطرات پیش رو

سخنران: بهنام امینی، سردبیر سایت روژاوا استراتژی
گرداننده: عمار گلی، سردبیر پایگاه خبری و تحلیلی روژ
زمان: شنبه ۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین