دعوت به سمینار

مارکس و تئوری ارزش اضافی

سخنرانان: هماپنداشته، اردشیر مهرداد و دکتر فرشید فریدونی
یکشنبه ۱۶ جولای ۲۰۱۶
مکان : کانون پناهندگان سیاسی ایرانی - برلین
برگزار کننده: پژوهش جنبش های اجتماعی ایران