logo

فرند فیسبوکی

پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰

علی اصغر راشدان

new/aliasghar-rashedan6.jpg
« خوب نگاش کن، این فرند جدیدمه، قشنگ نیست؟ »
« به نظرمن چنگی به دل نمیزنه، کجاش قشنگه؟ »
« این حرفو نزن، آدم به این خوشگلی، کجاش نقص داره؟ »
توکه میگی خوشگله، یه شمه ازقشنگیاشوبگو. »»
‌ « به توی کوررنگ بی بهره ازهرجورزیبائی شناسی، میتونم کدوم یکی ازاین همه زیبائی وجمال بی نظیر روبگم؟ »
« واسه چی رگای گردنت اینجورورم میکنه؟ راحت وخونسردزیبائیای موردادعاتو، یکی یکی شرح بده وقانعم کن تاحرفموپس بگیرم، زیبائی شناس وعقل کل. »
« توریزه کاریای این عکسش خوب دل بده، حالابگوکدوم وکجاش یه ذره نقص داره، بی سلیقه.»
« تموم حرفاوادعاهاتودرباره فرندفیسبوکیت، وقتی قبول می کنم که خوشگلیاشو، یکی یکی واسه م توصیف کنی. »
« تاگرم نشده، گیلاسای آبجوروبه سلامتی طاق ابروی فرندفیسبوکیم بریم بالا، بعدتا خروسخون درخدمتم،تموم زیبائیاشو، باتوصیف وتوضیح تموم وموبه مو، واسه ت حلاجی میکنم.»
« « بریم بالا، به سلامتی فرندفیسبوکی خوشگلت، البته بعدازشرح وتفصیل خوشگلیاش.
« جون من خوب تونگاه وچشماش دل بده، عینهویه جفت اقیانوس عسلن! کجاش یه دنیارو نمیخره وآزاد نمیکنه، بیرحم روزگار؟ »
« تونگاه تواینجوریه، من اینجورنمی بینم. بروسراغ حلاجی نکته های خوشگل دیگه ش.»
« ابروهاش عینهوکمون کشیده، گونه هاش عینهویه جفت گل رز، واسه چی ازبینی قلمی به قاعده ی به این قشنگیش نمی گی، نه بزرگه نه کوچیک، بروتونخ لباش، بااون رژنرم وملایم رزی رنگ، انگاریه غنچه ی تموم عیاره، پیشونی باز، گیسای سیاه شبقگونشو نگاکن! رنگ پوست عنابیش، ماه! سروسینه وگردن کشیده ی به قاعده، ازنظرمکاتب زیبائی شناسی، تموم تک تک اجزای گیسو، سروسینه وگل گردن وصورت، باهم درتوازون کامله وحرف نداره. حالااین یه جفت گیلاسم به سلامتی ابروهای طاق وچشماونگاه ناب فرندفیسبوکی تازه م، بریم بالا... اگه من تویه جاهائی، یه کاره ئی بودم، بدون یه لحظه معطلی، به عنوان ملکه زیبائی جهان انتخابش می کردم. کوکسی که ایناروبفهمه، دارم اززیبائی حرف میزنم، تموم حواسش گرم نشخواره! انگارواسه خرمغزرون خردمیکنم!...»
« بازجوش آورد، خیلی احساساتی نشو، واسه سلامتیت ضررداره، به سلامتی نگاه ناب فرند تازه ی فیسبوکیت، بریم بالا. نه، ازحق نگذریم، ریزبین وزیباشناس بدیم نیستی. همچین مته روتموم نکته هاش گذاشتی که دهنمو آب انداختی. »
« بیخودکه اینهمه سال دودچراغ موشی نخوردیم،داشم، خیال کردی کم الکی هستیم، اگه دریاش بود، واسه خودمون یه پاشناگرقابل بودیم. »
حالابفرمااین فرندقرص قمروچیجوری پیداکردی رندروزگار؟ »»
« « مثل تموم فرندای دیگه، ریکسوت فرساد، منم اکسبتش کردم، به همین سادگی.
« اسم این ملکه ی زیبائیت چیه؟ »
« اینش سیکرته دیگه، میخوای اسمشو بگم که تواین همه فضولباشیای چپ وراست فیسبوک، انگشت نماشه! »
« دل خوشی داری آ، حتم دارم باچنتااسم قلابی دیگه م، توفیسبوک سیر افاق وانفس میکنه.»
« بازتادوتاگیلاس ریختی توهندق بلا، مست کردی!واسه چی درباره ی فرندخوشگلم پرت پلا میگی، اگه نگاه موشکافم تودیدن وشناختن این فرندقرص قمرم اشتباه کنه، میدم دست خودت که جفت سبیلموازبیخ سه تیغه کنی. بعدازاینهمه می خوری بامن، هنوزم خیال میکنی ازپشت کوه اومدم وهیچ شناختی ازفضای مجازی فیسبوک ندارم؟ بازم بی معرفتی کنی، پاک ازت دلخورمیشم تونمیری. »
« به من میگه بادوتاگیلاس مست کردی، ازخودت پاک غافلی حالیت نیست چی بلغورمیکنی، ایناروکه گفتم، تموم عالم وآدم میدونه. تازه، همین عکسی که اینجورمجنونت کرده، ازکجامیدونی عکس خودطرفه؟مردام عکس زنای خوشگلوبه جای خودشون توفیسبوکشون میگذارن، زناکه جای خوددارن، همه میدونن اهالی فیسبوک دست تموم چشم بنداوجادوگرای قدیمی روازپشت بستن. »
« این حرفای مفتی که میزنی، ثابت نکنی، نامردروزگارم اگه یه دفعه ی دیگه باهات وبه سلامتیت گیلاس بالابندازم، مرده وحرفش، نشونم بده که توانتخاب خوشگل ترین دوست فیسبوکیم اشتباه میکنم!...»
« آدمیزادشیرخام خورده وقابل نسیانه، ممکنه منم اشتباه کنم، واسه این که خیال جفتمون راحت شه، بریم توسایت فیسبوک فرندخوشگلت ویه سیروسیاحتی رووالش بکنیم، موافقی؟ یااونم سیکرته؟ »
« واسه این که دماغت بسوزه، بیا، اینم فیسبوکش، والشوخوب وارسی کن وبعدازاینهمه پرت پلاگوئیات، معذرت خواهی کن. »
« قبوله، بکش کنارتاتونوتبوکت وارسی کنم...»
« بفرما متخصص فن، خوب وارسی کن، دوست دارم یه دفعه م شده ازروبری ومعذرت خوائی کنی...»
« بخیزجلو، جناب هالو، حالاخیلی راحت بهت ثابت میکنم که توعوالم برهوت سیرآفاق وانفس میکنی. »
« حرف دهنتوبفهم!اول ثابت کن، بعدترهات بگو. »
« اینجاروبخون، نوشته ساکن همدان، نقشه برداروطراح موءسسه ی طراحی فلان...»
« خب، که چی؟ مگه یه دخترخانوم خوشگل نمیتونه یه مهندس ونقشه برداروطراح باشه؟ »
« جوش نیار، حالااین کلیپومیزنم که باهم تماشاکنیم. خوب بادقت خوشگلتوتماشاکن. »
« کجاش ایرادداره؟ دوست فیسبوکی خوشگلم داره میرقصه، چی معرکه م میرقصه لامصب، داره کشته ی رقصشم می کندنم، ورپریده!...»
« دستپاچه نشو، حالااین ویدیوروباچشمای ازحدقه دراومده ت، تماشاکن، مربوط به ۲۰۱۵است، خوشگل ترین دوست فیسوکیت، یه شازده پسره وداره کنارمیدون تاکسیم اشتانبول گیتارمیزنه، یه کاسه م جلوپاش گذاشته!...»
نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد