logo





نکاتی چند پیرامون خدمات ومشکلات پرستاران

دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۰۹ نوامبر ۲۰۲۰

یدالله بلدی

new/yadollah-baladi4.jpg
پرستاران ، حماسه آفرینان گمنام
حماسه آفرینان گمنام این دوران تیره و توانفرسای شیوع بیماری کرونا پرستارانی هستند که دراین بیدادهراس افکن ومرگ زای کرونا وبی توجهی مسئولین نسبت به سلامتی ومعیشت مردم در حرفه دشوار وپر مسئولیت خود حتی تا سرحد مرگ همچنان به مسئولیت ووظیفه خود عمل میکنند، پرستاران فداکار باتمام خستگی مفرط وغم ازدست دادن همکارانشان همچنلن استواروظیفه خطیر خودرا انجام میدهند،بعضی ازاین فرزندان زحمتکش میهن هفته ها وحتی ماههاست که از بیمارستان خارج نشده واعضای خانواده و حتی فرزندان خودرا ملاقات نکرده اند.
تهاجم عالمگیر ویروس کرونا باسرعت بشریت را غافلگیر کرد ومرگ ونیستی را درجهان گستراند، این مهمان ناخوانده افزون براینکه سلامتی وجان انسانهاراتهدید میکند بلکه عامل بحران اقتصادی عمیقی شده وبدیهیست در کشورهائ توسعه نیافته وفقیر این بحران عمیقترخواهد بود ومردم فقیررا به فلاکت بیشتری خواهد کشاند.
بخران کرونا معیاری شد برای شناخت میزان مسئولیت رژیمهاونهادهای وابسته دربرابر حفظ سلامتی ووضعیت معیشت مردم، مقامات رژیم بی کفایتی وبی مسئولیتی خودرا دربرابر یورش کرونا ، یعنی شیوع ومهاروعدم یاری رسانی به اقشار آسیب پذیر نشان داد ند، در آغاز شیوع این بیماری عده ای از ملایان چمدان های خودرا بستند وبا هوپیما راهی جزایر کیش وقشم وماهشهر شدند و به مردم برای رفع بلای کرونا توسل به دعاوواستتغفار وزیارت رارهنمود میدادند، اما پزشکان وپرستاران دراین روزها که همچنان به تعداد بیماران افزوده میشود بیاری هموطنان بیمارخود شتافته وبوظیفه مردمی خود بیش از گذشته عمل کردند
اولین مدرسه پرستاری درایران درسال ۱۲۹۴ در ارومیه تاسیس شدکه فقط چهار فارغ التحصیل داشت همچنین درسال ۱۲۹۵ در تبریز و ۱۳۰۷ درهمدان وسال۱۳۱۱ درکرمانشاه نیز مدارس تربیت پرستار آغاز بکار کردند، اولین مدرسه پرستاری شبانه روزی درسال ۱۳۱۵ بوسیله دکتر جهانشاه صالح درتهران تاسیس شد. درسالهای بعد با ایجاد بیمارستانها، مدارس پرستاری بیشتری درتهران وشهرهای بزرگ تاسیس شدند وهزاران پرستار دراین مدارس تربیت شدند

اکنون حدود ۱۵۰ هزار پرستار در ایران مشغول بکارهستند درحالیکه سیستم بهداشتی کشور به حدود ۵۰ هزارپرستار دیگر نیازدارد درایران برای هر ۱۲ تخت یک پرستار درحالیکه در اروپا وامریکا برای هر ۳ تخت یک پرستار وجوددارداز اینرو پرستاران ناچارند چندین برابر توان خود کارکنندتا خلا ناشی از این کمبودرا جبران کنند درحالیکه ۵۰ هزار لیسانس پرستاری در کشور بیکارند
پرستاران برخلاف دیکر کارمندان وکارکنان بخش دولتی یا خصوصی ساعات کار مشخص ومعینی ندارند زیرا بیماران شبانه روز به مراقبت نیاز دارندازاینرو کار آنان به شکل شیفتی ونوبتی است و تغییر ساعات کار مشکلاتی را در برنامه ریزیهای زندگی خضوصی آنان ایجاد میکند.

میزان درآمد ودستمزد پرستاران معادل زحمات ومسئولیت آنان نیست بطوریکه در مقایسه باهمکاران خود دراروپا بادر نظر داشت نسبت هزینه های زندگی درمقایسه بین کشورهاپرستاران درار وپا ۳ برابرودر امارات ۱۰ برابر همکاران خود درایران درآمددارند وحتی میزان حقوق پرستاران در ترکیه وسوریه از پرستاران ایران بیشتراست.

بیماران چون در شرایط نامساعدی بسر میبرندواغلب درد دارند ازاینروزود رنج وپرتوقع هستند ویا از نظر روحی شرایط مناسبی ندارنداما پرستاران با بردباری وشکیبائی این نوع برخوردهارا تحمل میکنند.

تبعیض زیادی از نظر درآمد بین کادر درمانی وجودداردبطوریکه درآمد پزشکان بین ۵۰ تا ۳۰۰ برابر درآمد پرستاران است

پرستارانی که دربخشهای روانی کار میکنند دشواریهای خاص خودرا دارند زیرا بیماران روانی برای درمان وانجام کارهای ضروری خود با پرستاران همکاری لازم راندارندوموجب زحمات ومشکلات بیشتر پرستاران میشوند.

در بروز سیل وزلزله ودیگر آسیبهای طبیعی پرستاران جزو اولین گروههائی هستند که بیاری مرد م میشتابندپرستاران به مقتضای شغلی بیش از سایر اقشار جامعه درمعرض ابتلا به بیماریهای خطرناکی مانند ایدز ، هپاتیت وکرونا قرار دارند.

از دیگر مشکلات پرستاران فشارها وکنترل از سوی حراست بیمارستانها درمورد رعایت حجاب است پرستاران که همواره با دستان خودکارمیکنند درحین کار نمینتوانند مرتبا مراقب حجاب خود باشنداز اینرو بارها مورد تذکر وتوبیخ حراست قرار میکیرند. برطیق نظر سنجی از پرستاران ۹۷ درصد نه از شغل خودبلکه از شرایط ومقررات وازدیاد کار وکمبود درآمد ناراضی اند وبهمین دلیل سالانه ۷۰۰ پرستار از ایران مهاجرت کرده وراهی کشورهای اروپا ، امریکا ،کانادا وامارات وحتی تر کیه میشوند وطیق گفته وزیر بهداری وضعیت پرستاران در مصر وترکیه از ایران بهتر است.
پرستاران تاکنون چندین بار بهمراه معلمان برای کسب مطالبات عادلانه خود تظاهرات اعتراضی دربرابر مجلس یرپا کرده اند اما جمهوری اسلامی تاکنون اعتنائی به خواسته های دادخواهانه این قشر زخمتکش نداشته است.

درچنین شرایطی که که کرونا به جامعه بشری تحمیل کرده است بار اصلی آن بردوش پرستاران است از آغاز شیوع کرونا تا مردادماه ۱۲۵ پرستاردر راه خدمت بهمنوع خود براثرسرایت کروناجان باخته اند اما دریغ از بزرگداشت خدمات این فداکاریها وتوجه به خواسته های آنان درجامعه ایکه مداحان لمپن وفرصت طلب که با شوهای خود خرافات را اشاعه میدهندودرآمد یکشب آنان برابردرآمد یک ماه پرستاران جان برکف است لقب "حماسه آفرین"شایسته این فرزندان زحمتکش ومتعهد مردم است وجایگاه پرستاران جان باخته در کنار پرستارانی که درراه آزادی اعدام شدند یعنی خواهران شهلا ونسرین کعبی وسوزان نیک زاد قرار دارد یاد ونام شان ماندگار.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد