logo

نظام جمهوری اسلامی عامل نهادینه شدن خشونت در جامعه

جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

یدالله بلدی

new/yadollah-baladi4.jpg
دراین باره که عامل اصلی بروز خشونت درسالهای اول انقلاب کدام جریان سیاسی بود ، دودیدگاه وجود دارد دیدگاه اول براین باور است که نظام جمهوری اسلامی که تمام اهرمها وارکانهای قدرت را دردست داشت آغاز گر خشونت درجامعه بود، دیدگاه دوم دیدگاه عوامل رژیم است که سازمانهای سیاسی فعال را آغاز گر خشونت میداند، اما شواهد ومدارکی تاریخی وجوددارند که اثبات میکند که جمهوری اسلامی آغاز گرخشونت ونهادینه کردن آن در جامعه است که عوارض وپیامدهاواثرات آن درطی این 42 سال در جامعه کاملامشهود است.

دراین نوشته تلاش میشود تانمونه هائی از اقدامات خشونت امیز رژیم ، شامل ترورها اعدامها وشکنجه وسرکوب را باذکر تاریخ ومکان بیان کند

این نمونه ها فقط شامل اعمال خشونت آمیزرژیم تا قبل از خرداد سال 60 میباشد .

پس از هر انقلاب وتحول سیاسی قاعدتا دوران سازندگی وباز سازی جامعه آغاز میشود وسامانه های سیاسی واقشار گوناگون جامعه که در پیروزی انقلاب نقش داشته اند تلاش میکنند تا درحد توان خود در سازندگی کشور درتمام عرصه هاسهیم باشند ودرراه تحقق آرمانها واهداف انقلاب کوشا باشند ، انقلاب با وعده های آزادی وعدالت وآبادانی کشوروحق مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی کشورو با جانفشانی وحمایت ملیونها مردم به پیروزی رسیده بود،اما رژیم با اتکا به اسلحه و نیروهای فالانژنه تنها به وعدهای خود عمل نکرد بلکه از مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی کشور ممانعت کردوبا توسل به نیروهای سرکوب تسلط واستبداد خودرا برجامعه تحمیل کردواز هرگونه اقدامات خشونت آمیز برای تسلط برارکانها ونهادهای جامعه خودداری نکرد .

دراین نوشته فقط به نمونه هائی ازاقدامات خشونت آمیزرژیم در اوائل نقلا ب اشاره میشود

اعدام سران نطامی وکشوری رژیم پیشین : بدیهی است که پس از هر انقلاب رهبران وسران رژیم پیشین مورد محاکمه قرار میگیرند اما این محاکمات دردادگاهها با حضور هیئت منصفه ووکیل مدافع برگزار میشودوکیفر خواست متهمان با دلائل واسناد صادر میشود وجلسات دادگاه ممکنست هفته هاوماهها تداوم داشته باشد امادردادگاهای جمهوری اسلامی برای اثبات مجرمیت وصدور حکم اعدام فقط جمله "مفسد فی الارض " بسنده بود وشیخ صادق خلخالی حاکم شرع که منصوب ولایت فقیه بود با بیان همین یک جمله دهها نفررا بجوخه های اعدام سپرد آنچه که تاسف بار است نحوه برحورد سازمانهای سیاسی وشخصیتهای مترقی وملی بااین نوع محاکمات بود که هیچپگونه اعتراضی باین نحوه محاکمات نکردند .
ترورها.

محمدرضا طلوع شریفی : اختمالا اولین ترور کشته شدن محمد رضا طلوع شریفی از اعضای مجاهدین وزندانی رژیم پیشین بود که در اوائل فروردین58در یکی از خیابانهای تهران ترورشد

ونداد ایمانی: وندادایمانی از هواداران جنبش فدائی بود که در تابستان 58 در شیرگاه مازندران ترور شد

سعید عقیقی وبهروز هاشمی : گروه" شیت " در کرمانشاه گروهی بودندشامل حزب الهی ها وبعضی از اعضای انجمن حجتیه که رهبر آنان از خبر چینان ساواک بود این گروه سعید عقیقی عضو پیشگام دانشگاه رازی کرمانشاه را در 30بهمن58ربودند وپس از شکنجه پیکر مثله شده اورا در بیابان رها کردند همچنین بهروز هاشمی از هواداران جنبش فدائی را در مرداد 59 ربوده وبقتل رساندند .
مژکان اسدی، رسولی، مرادی وچهرسفید: درشهر خرم آبادعده ای از فالانژها باتقاق چند نفر لمپن گروهی تشکیل داده وفعالین دگر اندیش شهررا ترور میکردندکه چهار نفر بنامهای مژگلن اسد یان، رسولی، مرادی وچهر سفید را به قتل رساندند

فدائی ، میرشکاری در شهریور ماه 58علی میرشکاری از هواداران جنبش فدائی در شهر کرمان ترور شد وبرادرش نیز در مرداد 58 بجرم هواداری از جنبش فدائی اعدام شده بود،,علی فدائی از معلمان خوشنام کرمان وخواننده آهنگهای محلی وفعال انجمن معلمان بدستور فهیم کرمانی حاکم شرع کرمان در زمستان 59ترورشد درروز مراسم خاکسپاری این معلم محبوب دهها هزار نفراز مردم کرمان شرکت کردند، فهیم کرمانی از اولین حکام شرعی بود که احکام سنگسار وقطع دست وشلاق در ملا عام را صادر کرد.

صنم قریشی : در زمستان 59 صنم قریشی هوادار سازمان مجاهدین در یکی از خیابانهای بندرعباس در برابر چشمان مردم ترور شد.
گروه قنات : این گروه جنایتکاررا محمدعلی بشارتی وزیر کشور کابینه رفسنجانی وعبدالحسین آیت الهی امام جمعه جهرم دراین شهر ایجاد کردند این گروه هواداران مجاهدین وفدائیان ، زنان تن فروش وهمجنسگرایان را ربوده وپس از شکنجه آنانرا نیمه جان بدرون قناتهای اطراف شهر میانداختند این گروه زن تن فروشی رابنام گلو که در محله فقیر نشین شهر زندگی میکرد ربودند وچشمان اورا کور کردند درجنایتی دیگر یکی از هودارن مجاهدین بنام منوچهر هنری را که مجروح کرده بوند تا بیمارستان اورا تعقیب کرده و دربیمارستان دریک عمل بیرحمانه سرم را از دست او در آورده ودر چشمانش فرو کرده بوند، از قربانیان این گروه میتوان ازافرادی مانند صولتی رسولی وحکیم نژاد نام برداعمال جنایتکارانه این گروه باعث شد که فعالین ودگر اندیشان ناچار جهرم را ترک کردند ، جنایات این گروه درسالهای 58و59 اتفاق افتاد وآقای محمد علی بشارتی به پاس جنایاتش به وزارت کشور منصوب شد.

شاهین عدالت: عده ای از حزب الهی ها درماههای اول انقلاب گروهی بنام" شاهین عدالت " را درتهران تشکیل داده بودنداین گروه زنان تن فروش را درتهران ربوده ودر بیابانها بقتل میرساندندوسپس اطلاعیه صادر میکردند که امروز چند نفر از مصادیق بارز فساد وکفررا بسزای اعمالشان رساندیم گویا این زنان که خود قربانی بیعدالتی بوند عامل فساذ هستند، ربودن جواد ذبیحی وبقتل رساندن او وربودن تقی روحانی گوینده رادیو وضرب وشتم او تا سرحد مرگ از اعمال این گروه بودکه منجر به فلج شدن تقی روحانی شد.

ترکمن صحرا: خواسته های اقتصادی و سیاسی وقومی مردم استثمار شده ترکمن صحرا .با ترور چهار رهبر محبوب ومردمی ترکمن پاسخ داده شدوزنده یادان شیر محمد درخشنده توماج، طواق محمد واحدی عبدالحکیم مختوم وحسین جرجانی درزمستان 58ترور شدند همچنبن دراوائل سال 59عبد الجلیل شهنازی استاد دانشگاه و از فعالین سیاسی نیز در برابرچشمان همسر حامله اش در گنبد ترور شد
اعدامها : پس از اعدام سران نظام پیشین ماشین اعدامها از حرکت باز نایستاد ودگراندیشان، وپیروان آئین بهائی را اعدام کردند

شیراز: در اسفند 59 شیخ صادق خلخالی "پیک مرگ "وارد شیراز شد وچند نفر از ارتشیان واعضای ساواک راکه قبلا محاکه شده وبه زندان محکوم شده بودندمجددا محاکمه وحکم اعدام را درمورد آنان اجرا کرد ودونفر از پیروان آئین بهائی بنامهای مهدی انواری وهدایت اله دهقانی را نیزاعدام کرد و یک زن کلیمی آرایشگر را بنام نصرت کوئل که حامله هم بود بجرم ایجاد لانه فساد حکم اعدام اورا صادر کرد این اعدامها بی رویه وبدون دلیل حتی اعتراض آیت اله محلاتی را در شیرازبرانگیخت

خوزستان : پس از انقلاب مطالبات وخواسته های اقتصادی وسیاسی وملی مردم عرب خوزستان در سال 58 با سرکوب واعدام پاسخ داده شد وصدها نفر زندانی شده ودهها نفردرسال 58 اعدام شدند .
اعدامهای کردستان: سازمانها واحزاب سیاسی کردستان انحصار طلبی رژیم را بر نمی تابیدند وخواهان مطالبات برحق خود بودند اماحاکمیت همواره در پی دستاویز بود تا جنبش مردم کردستان را سرکوب کند در 28 مرداد58 بایک خبر جعلی که شهر پاوه در محاصره حزب دموکرات قرار دارد، ولایت فقیه فتوای خودرا باعنوان جنگ با کفار اعلام کرد وسیل عظیم نیروهای سپاه وحزب الهی به کردستان سرازیر شدوموج اعدامها پس از محاکمات چنددقیقه ای براه افتاد، این اعددامها از کرمانشاه شروع شد

کرمانشاه : سحرگاه 29 مرداد 11 نفر در کرمانشاه اعدام شدند هرمز گرجی بیانی بنیانگزار انجمن معلمان کرمانشاه وآذرنوش مهدویان از اعضای حزب توده از اعدام شدکان بودند وقتیکه یکی از خبرنگاران از رازی زاده حاکم شرع پرسیده بود که گرجی بیانی که مسلح نبود چرا اعدام شد درپاسخ گفته بود که کلام ایشان از گلوله نافذ تر بود.

پاوه: درروز 29 مرداد 9 نفر درپاوه اعدام شدند دکتر چنگیز رشوند سرداری جراح بیمارستان لقمان الدوله که برای یاری به مجروحان به پاوه رفته بود وبهمن عزتی دبیر دبیرستانهای کامیاران که بعنوان راهنما همراه دکتر سرداری بود درمیان اعدام شدگان بودند خلخالی حاکم شرع در رادیو اعلام کرد که دکتر سرداری عامل کشتارپاسداران است ودستور داده بود که آلت پاسداران را بریده ودردهانشان بگذارند ، زهی وقاحت وبیشرمی، روز بعد پزشکان وپرستاران بیمارستان لقمان الدوله به عنوان اعتراض دست به اعتصاب زدند ودر بیانیه ای اعلام داشتند که در دی ماه 57 دکتر سرداری به پیشنهاد آیت اله طالقانی برای معاجه مجروحان انقلاب به نهاوند رفته بود

سنندج : درروز 6 شهریور11 نفر در فرودگاه سنندج تیرباران شدند که دوبرادر بنامهای احسن وشهریار ناهیدی درمیان آنان بودند احسن که پایش شکسته ودر گج بود بطور خوابیده تیرباران شد خلخالی پس از دیدن عکس گفته بود یقینا مونتاژ صهیونیستهاست.
مریوان: درروز سوم شهریور 58 نیز9 نفر در مریوان اعدام شدند.
سقز: درششم شهریور 20 نفردیگر به حکم خلخالی اعدام شدند .

اعدام دوخواهر پرستار در سقز: در 7شهریوردوخواهرپرستار بنامهای نسرین وشهلا کعبی اعدام شدند درحالیکه آنها بوظیفه خود عمل کرده واز مجروحان پرستاری کرده بودند هنگام اعدام دوخواهر، خواهر کوچکتر گفته بود چشم مرا نبندید اما خواهر بزرگتر گفته بود چشمان مرا ببندبد، پاسدار پرسیده بود میترسی؟ واو در پاسخ گفته بود نه نمیخواهم مرگ خواهرم را ببینم وخواهر کوچکتر هم گفته بود چشمان مراهم ببندید درروزهای بعد عده ای دیگر از هموطنان دگر اندیش درمهاباد وتبریزاعدام شدند

قتل عام درروستاهای کردستان.

قارنا: درروز 11 شهریور سال 58 بدستور ملا حسنی وبا رهبر ی عظیم معبودی پاسداران با تانک وارد روستای قارنا میشوند ملای رزستا ملا محمود مستور زاده با دردست داشتن قرآن به استقبال پاسداران میرود وآنهارا به قر آن قسم میدهد که با مردم کاری نداشته باشند اما پیروان ملا حسنی 42 نفراز کودک تا پیرزن وپیر مرد را همانند حمله مغول از دم تیغ گذرانده بودند.

قلاتان : درروز 1 شهریور 58 پاسداران 56نفر از اهالی روستای قلاتان را قتل عام کردند.این تهاجم نیز بدستور ملاحسنی صورت گرفته بود

ایندر قاش: درروز 13 ابان 58 درطی دوساعت 35 نفررا در روستای ایندر قاش بقتل رسیدند که تمامی نامهای کشته شدگان موجود است.
صوفیان : در27 آبان 12 روستائی ساکن روستای صوفیان نیز بقتل رسیدند تمام کشته شدگان این روستاها مسلح نبودند.

تمام ترورها واعدامها وقتل عامهای ذکر شده فقط نمونه هائی بودند از کارنامه جنایت بار رژیم در نهادینه کردن خشونت در جامعه افزونبر اقدامات انسان ستیزانه ذکر شده باید مواردی را مانند شکنجه درزندانها سنگسار، از کوه پرت کردن، قطع دست وپاوموارد بسیار دیکری را افزود تمام زندانهای ایران شاهد خشونتهای فوق تصور بوده وهستند

نهادینه شدن خشونت درجامعه ما تاثیرات بسیار عمیقی را بر روابط بین انسانها برجای نهاده که هرروز نمونه های بسیار خشنی از رفتار خشونت آمیز در جامعه روی میدهد وباتوجه به روند روبه افزایش خشونت در آینده شاهد جامعه ای خشن وروابط خشونت بار بیشتری خواهیم بود. پیامد های اعمال خشوننت آمیز که عامل ترویج آن عملکرد رژیم است وتاثیر آن برجامعه خود بحث مفصل دیگری را میطلبدنظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد