logo

گردهمایی ائتلاف «همبستگی» در فرانکفورت

جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۳۱ مه ۲۰۱۹روز ٣٠ مای نمایندگان احزاب تشکیل دهندە ائتلاف "همبستگی برای آزادی و برابری در ایران" برای بحث و نظر در مورد چگونگی ادامە کار و تحلیل وضعیت سیاسی منطقە و ایران گردهم آمدند کە هنوز ادامە دارد.
در روز اول این گردهمایی نمایندگان احزاب، تحلیل خود را از اوضاع سیاسی منطقە و ایران و همچنین ارزیابی از جنبشهای موجود و چگونگی همکاری بیشتر برای ادامە راه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بە بحث و گفتگو پرداختند.
در این نشست همچنین پیشنهادهای نمایندگان احزاب برای نیازها و اولویت بندیها و دورنمای فعالیتهای مشترک ما و نگاه بە شکل کار "همبستگی" بە صورت دقیق و مشخص مورد تبادل نظر شرکت کنندگان قرار گرفت.
ائتلاف "همبستگی" کە برای دمکراسی، جدائی دین از دولت، جمهوری و فدرالیزم همکاری مشترکی را از ١٦ نوامبر ٢٠١٨ آغاز کردەاند شامل احزاب اتحاد دمکراتیک آزربایجان – بیرلیک، جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حزب دمکرات کردستان، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومەلە کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران و کومەلە زحمتکشان کردستان است.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد