logo

برای اروپایی در خدمت کارگران ومردم

ترجمه متن فراخوان مشترک ۲۴ حزب چپ وسبز اروپایی برای انتخابات ۲۶ ماه مه ۲۰۱۹ پارلمان اروپا

پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶ مه ۲۰۱۹

حسن نادریانتخابات پارلمان اروپا، کارگران ومردم کشور های عضو اتحاديه اروپا را در برابر مشکلات فراوان وبن بست قرار میدهند.

کارگران با بی ثباتی و ناامنی اجتماعی، نابرابری، فقر و حمله به دستمزدها،حمله به بازنشستگی و حقوقشان مواجه هستند. جمعیتهای ساکن اروپا به ویژه جوانان،متحمل بیکاری، مهاجرت اقتصادی اجباری و دسترسی محدودتر به تحصیل، بهداشت و مسکن روبروهستند. واقعیتی که بیانگر تشدید سیاست های استثماری و فقر در اتحادیه اروپا است.

شکاف وعدم توازن توسعه بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا وخیمترشدند. خود اتحادیه اروپا در بحران بسر میبرد و با ناآرامی های جدی مواجه است.

اتحادیه اروپا،طبقات حاکم و نیروهایی که آنها را نمایندگی می کنند، دیگر نمی توانند نارضایتی اجتماعی رو به رشد را که ناشی از سیاست های آنها است پنهان کنند:

ـ نئولیبرالیسم در اقتصاد، ساختار غیر دموکراتیک ومتمرکزکردن کارهای اداری، نظامیگری ومداخله گرایی در روابط بین الملل؛

امروزه بسیاری از مردم بر این نظرند که اظهارات ووعده های اتحادیه اروپا ونیروهایی که آن را رهبری می کنند، بی اعتباروغیرقابل قبول هستند. واقعیت اینست که ملتهای کشورهای مان، هر یک با مسائل بسیار متفاوتی مواجه اند.

ــ به جای "رونق وپیشرقت"، مردم اتحادیه اروپا با میلیون ها بیکار، بی خانمانی وفقر روبروهستند، در حالی که میلیاردها یورو برای نجات بانک ها اختصاص داده میشوند. بخش خدمات عمومی و شرکت های دولتی، خصوصی می شوند و اموال اجتماعی به فروش می رسند. ضررهای بانکها را به بدهی عمومی تبدیل و به دوش کارگران میاندازند.

ــ به جای "دموکراسی وآزادی"، با مکانیزم های جدید، طبقه بندی شهروندان وکنترل اینترنت را در اختیار خود میگیرند. آزادی های دموکراتیک، از جمله حقوق اتحادیه های کارگری،مورد حمله قرار می گیرند. راست افراطی و نئوفاشیسم،درقرن بیستم توسط مبارزات مردم شکست خوردند، دوباره در اروپا ظاهرمی شوند، در عین حال جریان ضد کمونیسم وتحریف تاریخ اروپا در نهادهای اروپائی برجسته میشوند. در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نیروهای راست افراطی بادولتهای راست میانه در قدرت مشارکت دارند، وسیستم حاکم به این نیروها اجازه می دهد تا با استفاده ازچالش برحاکمیت قانون، سَم نژادپرستی، بیگانه ستیزی، شوونیزم، ضدجنس گرایی وهمجنس گرایی را گسترش دهند، ایده برابری را به زیرسئوال ببرند.

ــ به جای تلاش برای "صلح"، اتحادیه اروپا ساختارنظامی خود را تقویت وهمواره پیوند ارگانیک خود با ناتو راعمیقترمیکند. امروزه، با ایجاد همکاری ساختاری نظامی،اعلام مرحله جدیدی از نظامیگریست که افزایش هزینه های نظامی و "انتقال سرمایه گذاری" به سوی صنعت و تجارت اسلحه را در پی خواهد داشت. در عین حال، اتحادیه اروپا درگیرافزایش مداخلات وتجاوزعلیه دیگرکشورها وملل است، نمونه بارز آن همکاریش با اسرائیل در فاجعه ای که مردم فلسطین درآن بسرمیبرند.

ــ به جای دفاع از محیط زیست، اتحادیه اروپا سیاست های زیست محیطی خود را به قوانین بازار وابسته می کند. رسوایی های صنایع چندملیتی که قوانین زیست محیطی را نقض می کنند و ناتوانی در تصمیم گیری های لازم برای مقابله با تغییرات اقلیمی و پیامدهای چشمگیرزیست محیطی مردم،حاکی ازشکاف بین اظهارات و بیانات با عمل میباشد.

ــ به جای نشان دادن همبستگی ومبارزه با عللی که باعث مهاجرت میلیون ها نفر از کشورهای خود میشوند، اتحادیه اروپا سیاست هایی را دنبال می کند که وضعیت این کشورها را وخیمترمیکند. دخالت اتحادیه اروپا با مداخلات امپریالیستی خود در خاورمیانه وشمال آفریقا باعث افزایش تعداد پناهندگان شده است. وخامت برجا گذاشته ناشی ازاستعمار کهنه، همراه با سیاست های استعمارنو در راستای استثمار کشورهای آفریقا وآسیا، دایره عبث فقر وفقدان توسعه ای را ایجاد کرده که باعث مهاجرت مردمان این کشورها به دنبال زندگی بهتر در اروپا هستند. درعین حال، سرمایه های بزرگ در کشورهای اروپایی با پناهندگان ومهاجرانی روبروهستند که میخواهند از آنان به عنوان کار ارزان قیمت برای تضعیف روابط کاردرکشورهای اروپائی استفاده کنند. هیچ کس شک ندارد که مهاجرت و بحران پناهندگی یک مشکل پیچیده و چند بعدی است. با این حال، نظامی گرایی، نژادپرستی و بیگانه ستیزی هرگز نمی توانند پاسخی برای این بحران باشند. نیروهای پیشرو به منظورمبارزه درهر کشوری از عضو اتحادیه اروپا فراخوانده می شوند تا پاسخهای درخورومطابق با قوانین بین المللی وبا اولویت اصول همبستگی، انترناسیونالیسم و وحدت طبقه کارگران ارایه دهند.

مردم کشورهای اروپایی میل ونیاز به اروپایی دیگر دارند -اروپای دیگر ممکن است!

علاوه برچارچوب پیمانها، سیاست های مشترک و پیمانهای مربوط به ثبات تدوین شده تاکنونی،اتحادیه اروپا در سال های اخیریک ساز وکارسخت گیرانه تر با ابزاری بنام "معاهده مالیاتی" بوجود آورد تا از طریق سیاستهای مالی بنام«نقشه راه اقتصادی اروپا»،«سیستم همآهنگ کننده سیاستهای اقتصادی و مالی اروپایی» بتواند بربودجه دولت های عضو نظارت کند. اتحادیه اقتصادی و پولی تقویت می شوند، روابط وابستگی اقتصادی و سیاسی در حال نهادینه شدن هستند، حاکمیت ملی برای اجرای سیاستی دیگر در سطح ملی درحال از بین رفتن است، دموکراسی و حق مردم برای توسعه اجتماعی و اقتصادی به چالش کشیده شدند. «اتحادیه بانکی اروپا» از تمرکزعظیم سرمایه ها و کنترل سیستم های مالی دولتها حمایت میکند. توافقنامه تجارت آزاد با مراكز قدرتمند جهان (مانند توافق جامع اقتصادی وبازرگانی با کانادا) درتلفیق وهمراهی با تجارت از نوع استعمارنو،سياستهاي توسعه اقتصادی با مناطق حاشیه ای(وابسته به سرمایه های بزرگ.م) در سراسر جهان، جنبه های بيروني يك مدل اقتصادي را میسازند که عمیقا ناعادلانه واستثمارگرایانه هستند.

بواسطه تحمیل روابط سلطه آمیز سیاسی واقتصادی تصویب شده به وسیله هیئت اجرایی قدرت های بزرگ وتامین کننده منافع گروه های اقتصادی و مالی، دموکراسی،دولت و حاکمیت ملی مردم در اروپا به چالش کشیده می شوند. دولت های منتخب با تهدیدات آشکارمواجه وتحت فشار قراردارند. رفراندوم ها نادیده گرفته می شوند یا آنقدر تکرار می شوند تا شهروندان بر اساس خواسته های اتحادیه اروپا رای دهند.

هشدارهای نیروهای ترقیخواه در مورد ماهیت،سیاست ها وپیمانهای اتحادیه اروپا -آنطوریکه توسط معاهدات آن تعریف وسیاست هایی که توسط احزاب راست و سوسیال ـ دموکراتها تعمیق یافته ودراروپا باجرا گذاشته شدند ـ همگی حاکی از واقعییاتیست که درستی هشدارهای مان را ثابت میکنند. با این حال، اتحادیه اروپا نه تنها به صدای مردم گوش نمی دهد،بلکه حملات به سطح زندگی و حقوق مردم ما را تشدید میکند. رهبران اتحادیه اروپا با شعار" اروپای بیشتر"،در باره مسیری دیگر یا اروپای دیگر بحث نمی کنند، اما با شتاب هر چه بیشتر، اتحادیه اروپا را به سمت تقویت انحصارات،نظامیگری و تحمیل رفتار دیکتاتوری خود سوق میدهند. ازسوی دیگر، نه تنها ناسیونالیسم ونژادپرستان راست افراطی،آلترناتیوی در برابر چالش کنونی نیستند،بلکه چهره ای بسیار ارتجاعی ازسرمایه داری هستند،این نیروها یاد آور تاریک ترین دوره های اروپا هستند.

بحران اتحادیه اروپا – حاصل سرمایه داری وتناقض های آن- به طورفاجعه آمیزی همه مشکلات را برجسته کرده ونشان میدهد که ساختمان اتحادیه اروپا بواسطه ماهیتش قابل اصلاح نیست،زیرا پیمان های منعقده آن ساختاری را تعریف میکنند که دارای فرایند نولیبرالی و نظامیگرایانه هستند. یک راه موثر برای همکاری در اروپا لزوما باید بر اساس اصول حاکمیت، آزادی، دموکراسی، پیشرفت اجتماعی وصلح متکی باشد.

اروپای دیگر ممکن وضروریست وبیش از هر زمان دیگری دردستورکارما قرار دارد. اروپای دیگر- اروپایی که در خدمت کارگران،خلقها و نیازهای آنها باشد ـ اروپائی که بتواند با تغییرات اساسی پایه های اتحادیه اروپای نو برآن ساخته شود. تغییرات رادیکالی که توسط کارگران و مردم اروپا طراحی و تصمیم گرفته شوند.

تاریخ قاره اروپا غنی از میراث مبارزاتی وانقلابی است. این ثابت می کند که مردم با کارگران وجوانان به مثابه یک نیروی پیشگام می توانند با مبارزات خود به حملات و اقدامات وحشیانه کنونی پایان دهند. جلوی پیشروی راست افراطی وفاشیسم را بگیرند؛ راه را برای تحولات اجتماعی مهم با خصوصیت ضد امپریالیستی و ضد انحصاری هموار کنند: زمینه های جایگزینی سرمایه داری وبن بستهایش را فراهم سازند؛ باردیگرچشم اندازایجاد جامعه جدید،جامعه ترقیخواه،صلح وعدالت اجتماعی را طرح ریزی کنند.

نیروهایمان را متحد کنیم؛
مبارزاتمان را تقویت کنیم.

نیروهای کمونیست، ترقیخواه، ضد سرمایه داری، ضد نئوليبرالی، چپ واکولوژیست که این فراخوان مشترک را امضا کرده اند، بر این باورند که انتخابات آینده مجلس نمایندگان اروپا در ماه مه فرصت مهمی است تا مبارزه مان را برای حال و آینده کشورهای مان و قاره اروپا ابراز کنیم. ما میدانیم که درشرایط کنونی، خطر راست افراطی یک تهدید بزرگ برای قاره اروپا و مردمان آن میباشد و این خطر توسط دولت ترامپ در ایالات متحده تشویق می شود. نیروهای درقدرت برای حفظ منافع خود در اتحادیه اروپا نمی توانند این تهدید را متوقف کنند، زیرا این سیاست های آنها هستند که زمینه تولید ورشدآنرا ایجاد میکنند. درعین حال برخی از همین نیروهای در قدرت به طور آشکار با افراطیون همکاری می کنند. تنها نیروهای ترقیخواه، نیروهایی که برای حقوق کاروحقوق اجتماعی ونیز برای حاکمیت ملی خلقها مبارزه می کنند،می توانند نیروی مقاومت علیه راست افراطی و فاشیسم باشند. باین علت تقویت آنها باید یک گزینه برای هر شهروند دموکرات و ترقیخواه درهر یک از کشورهای مان باشد.

ما از کارگران، جوانان، زنان وبه طورکلی مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهیم که درزمان رأی گیری درانتخابات پارلمان اروپا،خواسته ها،آرمان ها، مبارزات ودیدگاه های خود را بیان کنند ونیروها ئیکه -همانند ما احزاب امضا کننده این فراخوان –درخط مقدم مبارزات اتحادیه های صنفی وتجاری قرار دارند ومتعهد به ادامه مبارزه هستند را تقویت کنند.

برای اروپای برخوردارازحقوق اجتماعی:

اروپایی که برای تولید کنندگان ثروت وگردانندگان اقتصاد یعنی کارگران مفید باشد؛ اروپایی که شغل دائمی، پایدار، تمام وقت ودرخور وشایسته برای همه ارایه دهد؛ اروپایی که حقوق ودستاوردهای اجتماعی را بازسازی وبهبود بخشد؛ اروپایی که مدافع خدمات عمومی واعتلای آن؛ متضمن حق آموزش وپرورش وکاربرای نسل جوان وسطح زندگی شایسته برای افراد سالمند وگروه های آسیب پذیر اجتماعی باشد؛ اروپایی که بازسازی وگسترش زیرساخت های اجتماعی در حمایت از خانواده ها، کودکان وافراد معلول را در برنامه خود داشته باشد.

اروپایی با پیشرفت اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی پایدار:

انتخاب راه توسعه اجتماعی واقتصادی ای که به یک همبستگی واقعی و روبه رشد بین کشورهای مختلف کمک کند؛ این هم باید بر اساس برنامه های سرمایه گذاری دربخش عمومی درراستای سیاست های حمایت اجتماعی، استفاده پایداراز منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست باشد.راه توسعه ای که با اتخاذ تدابیر جدُی علیه تغییرات اقلیمی اعمال کند،طوریکه تضمین کننده عدالت اجتماعی باشد؛ راه توسعه ای که رشد پتانسیل تولیدی هرکشوربا احترام به حق توسعه و یک مدل توسعه پایدارباشد؛ استقلال و امنیت غذایی را تضمین کند؛از بخش های استراتژیک به سود منافع عمومی درهرکشوردفاع و ازشرکت های کوچک و متوسط حمایت کند؛ به مناطق امن فرار مالیاتی(بهشت مالیاتی) و جابجائی سرمایه های آزاد و فارغ ازمقررات پایان دهد. راه توسعه ای که با تنظیم وتدوین مالیات برفعالیت های سوداگرانه سرمایه مبارزه کند.

برای اروپای برخورداراز صلح وهمکاری با تمام خلقهای جهان.

اروپایی که به منشور ملل متحد وقوانین بین المللی احترام بگذارد، از جمله احترام به اصول حق تعیین سرنوشت خلقها، تمامیت ارضی وحاکمیت دولت ها؛اروپایی که مسابقه تسلیحاتی و نظامیگرائی در روابط بین الملل را مردود بداند؛ به دخالتهای خشن دراموربین المللی و تهاجمات خارجی پایان دهد؛ به ائتلافهای نظامی تهاجمی مانند ناتو و وجود پایگاه های نظامی خارجی پایان دهد و برای خلع سلاح، از جمله خروج تمام سلاح های هسته ای از قلمرو کشورهای عضو واز بین بردن کامل سلاح های هسته ای مبارزه کند. اروپایی که همکاری ودوستی بین خلقهای جهان، همکاری های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر و چند جانبه گرائی سودمند را ترویج دهد.

برای اروپای برخوردار از دموکراسی،همکاری بین کشورهای حاکم با حقوق برابر.

برای اروپایی که به دموکراسی و مشارکت دموکراتیک، حاکمیت وحقوق برابر دولت های خود،به تنوع فرهنگی وهویت هر یک از ملتها وحقوق اقلیت ها احترام بگذارد؛ اروپایی که از طریق دستورات اداری متمرکز، لابی ها و قدرتمندترین کشورها اداره نشود، بلکه توسط مردم اداره شود.

برای اروپای آزاد، برخوردار ازحقوق وهمبستگی.

برای اروپایی که ازآزادی های دموکراتیک مانند اتحادیه های کارگری، حقوق مدنی واجتماعی -ازجمله حقوق دیجیتال شهروندان، حریم خصوصی، حفاظت از اطلاعات شخصی وبی طرفی اینترنت دفاع کند؛ اروپایی که مکانیزم های سرکوبگری، رتبه بندی ونظارت بر شهروندان را رد کند؛ درعمل برابری همه افراد بدون تبعیض جنسی، قومیتی، رنگ، مذهب، معلولیت یا هویت جنسی را تضمین کند؛ با تمام اشکال تبعیض آمیز علیه زنان وحقوق آنها مبارزه کند، ازجمله به انتخاب حقوق جنسی وباروری آنها احترام بگذارد.

ما (امضاء کنندگان) با هم کار می کنیم و گروه چپ در پارلمان اروپا را تقویت می کنیم.

برای این منظور،ما همکاری خود را بیش از پیش توسعه میدهیم وبه ادامه کار گروه چپ متحد / چپ سبزکشورهای اسکاندیناوی در پارلمان اروپا، براساس برابری واحترام متقابل درتفاوت ها،مسیرها،تجربیات وویژگی های مان متعهد هستیم؛ما به اقدام مشترک خود ازطریق این گروه به عنوان محل همکاری متمرکزبربسیاری از چیزهایی که ما را در مبارزه برای اروپای دیگر مبارزه میکند، ادامه میدهیم.

ما برخصوصیت وهویت این گروه پارلمانی بمثابه محل همکاری هماهنگ(کنفدرال) میان نیروهای کمونیست، کارگری، ترقیخواه، چپ ومدافع محیط زیست، که هدف مشترک آنها دادن صدای مبارزات کارگران وخلقها در پارلمان اروپا است، تاکید داریم. وهدف تأکید، پیشنهاد ودفاع از سیاستهای مترقی به وضوح متفاوت از آنچه که راست وسوسیال ـ دموکراسی تاکنون دنبال کرده وادامه می دهند، میباشد. هدف گروه دادن شکل ومحتوای مبارزه در ارایه راه دیگری برای اروپا است.

با امضای این فراخوان،ما متعهد به دفاع از این اهداف و دستورالعملها هستیم. هرچه نیرومندتر باشیم، مبارزه برای یک اروپای مشترک، پیشرفت اجتماعی وصلح بیشترخواهد شد.

احزاب امضاء کننده به فراخوان مشترک برای انتخابات 2019 به پارلمان اروپا:

1. Parti progressiste des travailleurs – AKEL حزب ترقیخواه کارگران (قبرس)
2. Parti communiste du Portugal – PCP حزب کمونیست پرتغال
3. Parti communiste d'Allemagne – DKPحزب کمونیست آلمان
4. Die Linke (Allemagne)حزب چپ آلمان
5. Parti communiste d'Autriche – KPÖحزب کمونیست اطریش
6. Parti du travail de Belgique – PTB-PVDAحزب کار بلژیک
7. Parti communiste de Bohème Moravie – KSČM حزب کمونیست بوهم موراوی(اسلوواکی)
8. Parti communiste du Danemark – DKPحزب کمونیست دانمارک
9. Parti communiste au Danemark – KpiDحزب کمونیست در دانمارک
10. Parti communiste d'Espagne – PCEحزب کمونیست اسپانیا
11. Izquierda Unida – IUچپ متحد اسپانیا
12. Esquerra Unida i Alternativa (EuiA)چپ متحد جمهوریخواه ـ آلترناتیو اسپانیا
13. Anova Irmandade Nacionalista – anovaحزب چپ ناسیونالیست ـ برادری . در استان گالیسی اسپانیا
14. Communistes de Catalogneکمونیستهای کاتالون(کاتالونیا)
15. Parti communiste de Finlande – SKPحزب کمونیست فنلاند
16. Parti communiste français – PCF حزب کمونیست فرانسه
17. Parti communiste italien – PCIحزب کمونیست ایتالیا
18. Parti de la refondation communiste – PRC (Italie)حزب بازسازی کمونیست ـ ایتالیا
19. Convergence socialiste (Italie)همگرایی سوسیالیستی (ایتالیا)
20. Parti communiste du Luxembourg – KPLحزب کمونیست لوکزامبورگ
21. Parti communiste de Malte – PKMحزب کمونیست مالت
22. Parti communiste britannique – CPBحزب کمونیست بریتانیا
23. Sinn Fein (Irlande) شین فیین (ایرلند)
24. Parti communiste danoisحزب کمونیست دانمارکیهانظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد