logo
در اين زمينه

به مناسبت اول ماه مه (۱۱ اریبهشت)

کارگران را بە اتحاد، همبستگی و گسترش مبارزە فرا می خوانیم!

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۳۰ آپريل ۲۰۱۹

bepish-setare2.jpg
گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، دفاع می کند، بر تامين حقوق کار، حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی، حق بيکاری و تضمين اشتغال و خدمات درمانی، مسکن مناسب، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر برای گروه های کم درآمد جامعه، پای می فشارد. ما به عنوان یک حزب سیاسی طرفدار سوسیالیسم که برای استقرار یک نظام دموکرانیک به جای جمهوری اسلامی مبارزه می کنیم از هم میهنان عزیز تقاضا داریم که صدای دادخواهی کارگران و زحمتکشان ایران را علیه جمهوری اسلامی که مانع اعمال اراده آزاد مردم و سد راه پيشرفت و تحول دمکراتیک جامعه است و برای آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان جنبش کارگری پر طنین کنند.
فرا رسیدن روز جهانی کارگر را بە یاران و مبارزان راە آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم صمیمانە شادباش می گوئیم و برای کارگران و مزدبگیران در مبارزە علیە استبداد و بی عدالتی و برای ایجاد جامعەای عدالت محور و بدور از بیکاری، فقر، تبعیض و استبداد آرزوی کامیابی می کنیم. در این مبارزە سترگ و انسانی شما کارگران تنها نیستید، خواستە های شما خواستە های اکثریت مردم کشور و حزب ماست. ما در این مبارزە تا پیروزی با شما همراهیم.

امسال بە دلیل رشد مبارزات کارگران و دیگر زحمتکشان، حکومت تلاش دارد در همکاری با خانە کارگر و با ایجاد محدودیت های بسیار از تظاهرات خیابانی شما در روز کارگر جلوگیری کند، مراسم را محدود و بی محتوا کند و نگذارد دیگران صدای کارگران را بشنونند. این محدودیتها سال هاست که جواب نمی دهد و کارگران در هر جا کە امکان برگزاری مراسم دارند شرکت کرده و مطالبات خود را مطرح می کنند. روز کارگر روز سماست. کارگران حق دارند در این روز هر طور کە مایلند و در هر شهر و مکان آن را برگزار و آزادانە خواستە هایشان را مطرح و مطالبە کنند. هیچ کس حق ندارد مانع این حق شود!

امسال جامعه بحرانی تر از سال های گذشته است. رشد اقتصادی ماە هاست کە منفی شدە است، شمار دیگری از واحدهای تولیدی و خدماتی از فعالیت بازماندە و یا با ظرفیت پائین فعالیت می کنند، صدها هزار نفر در سال گذشتە بواسطە سیاستها و ناکارآیی دولت، شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و فساد ساختاری و غیرە بیکار و بە ارتش بیکاران افزودە شدند. تورم در حدی رشد کردە است کە تامین هزینە های حداقل زندگی برای اکثریت مزدبگیران ناممکن شدە است. تشدید تحریم ها، متشنج شدن رابطه با آمریکا از یکسو و خسارات سیل از سوی دیگر در کنار سباست های مخرب جمهوری اسلامی، وضعیت فاجعه باری برای مردم به بار آورده است.
بنا بە برخی پیش بینی ها، در سال جاری، تنها در اثر شوک ارزی کە برای جبران خسارات صاحبان بانک ها و موسسات مالی خصوصی ورشکستە و جبران کسری بودجە دولت انجام گرفتە است واحدهای تولیدی بسیاری تعطیل و تعداد زیادی شغل بە صورت مستقیم و غیر مستقیم از دست خواهند رفت و تورم نیز بە شدت افزایش خواهد یافت. دولت درحالی کە از افزایش دستمزد کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر گروە های مزدبگیر طفرە می رود با دست و دلبازی فراوان از جیب ملت خسارات واردە بە موسسات مالی ورشکستە را کە "خودی" محسوب می شوند، پرداخت می کند.

در حالی کە درآمد و منابع مالی کشور کم خواهد شد بیم آن می رود کە بخش عمدە درآمد ها بە بهانە مقابلە با خطر جنگ صرف ملیتاریزە کردن هر چە بیشتر گردد و بر وخامت وضعیت معیشتی مزدبگیران افزودە شود. در چنین اوضاعی سقوط دستمزدها و قدرت خرید کارگران و دیگر مزدبگیران شتاب خواهد گرفت. از اینرو گسترش و سازماندهی اعتراضات و اعتصابات و تقویت همبستگی کارگران و ایجاد سندیکا و اتحادیە برای دفاع از خواسته های آنان ضروری است. در هیچ جای جهان کارگران بدون سازمان دادن خود و متحد شدن در اتحادیە ها و احزاب کارگری نتوانستەاند از حقوق شان دفاع و شرایط کاری و معیشتی شان را بهبود بدهند. همە دستاوردهای گذشتە جنبش کارگری از ٨ ساعت کار گرفتە تا بیمەهای اجتماعی، نتیجە مبارزات اتحادیە و احزاب کارگری بوده است، از این روست کە تمرکز اصلی سرکوب حکومتی همیشە روی تشکلهای کارگری و جلوگیری از برگزاری روز کارگر است.

شما در سال گذشتە بە موازات گسترش تعرض دولت و سرمایە داران علیە حق و حقوق کارگران مبارزات تان را بە نحوی کە در ٤٠ سال گذشتە بی سابقە بود گسترش دادید، برای توقف سیاستهای ضد کارگری حکومت، افزایش دستمزد، امنیت شغلی، حفظ اشتغال، حق تشکل و اعتصاب و آزادی رهبران کارگران زندانی تان اعتصاب و تظاهرات کردید. علیە تبعیض در محل کار، ادامە تعرض بە قانون کار و تامین اجتماعی و غارت منابع مالی توسط دولت و ایادی حکومت بە هر شکلی کە می توانستید ایستادگی کردید. در مخالفت با سیاست خصوصی سازی و مبارزە با فساد و غارتگری اموال عمومی، اعتصابات چند هفتەای سازمان دادید و در جریان آنها پردە از فسادهای نجومی دست اندرکاران فاسد حکومت بر داشتید. اعتصابات شما در واحدهای بزرگ صنعتی بازتاب وسیعی در جامعە پیدا کرد و بحث خصوصی سازی ها و فسادهای مرتبط با آنها را از حاشیە بە متن آورد و حمایتهای بسیاری را بە دنبال آورد. اعتصابات چند هفتەای در هپکو، هفت تپە و فولاد و گسترش بی سابقە اعتصابات کارگران، معلمان، پرستاران، رانندگان و مقاومت دیگر زحمتکشان در شهرهای مختلف، جنبش کارگری را بار دیگر بە عنوان بازیگر اصلی تحولات دمکراتیک در مرکز توجە قرار داد. حکومت تلاش نمود با تشدید سرکوب و زندانی کردن نمایندگان و رهبران کارگری اعتصابات را خاتمە دهد و تصور و امیدی را کە در جامعە و افکار عمومی ایجاد کردەاید، بزداید. اما شما با مقاومت و ایسادگی تان این نقشە را نقش بر آب کردید.

در سال گذشتە تاخت و تاز نیروهای دست راستی و شبە فاشیستی نژاد پرست بە نحو بارزی در جهان شدت گرفت آنها با سوء استفادە از نارضایتی گستردە از بحران های جهانی سعی کردند تقصیر بحران را بە گردن احزاب چپ و سازمانهای کارگری و شهروندان آسیایی و افریقایی تبار بیندازند و شهروندان کشورهای غربی را علیە آنها تحریک نمایند وبە بیراهە ببرند. در بسیاری از کشورها کنترل دولت ها کلا یا بخشا بە دست آنها افتاد. این نیروها همبستگی جهانی طبقە کارگر را تضعیف می کنند و پس از تثبیت موقعیتشان تعرض بە حقوق کار در کشورهای پیشرفتە سرمایە داری را تشدید خواهند کرد. رژیم های دیکتاتوری امثال جمهوری اسلامی بە تاسی از آنها تلاش خواهند کرد فشار بە کارگران را تشديد و حقوق شان را بیش از پیش تضعیف کنند.

اما به رغم این تهاجم گسترده جهانی، همبستگی اتحادیه های کارگری و تشکل های مدافع حقوق کارگران در سال گذشته با کارگران کشورمان باز هم قوی تر شد. حزب ما فرصت را غنیمت شمرده از پشتیبانی سندیکاهای کارگری از مبارزات کارگران ایران، ستایش کرده، به انها درود می فرستد.

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) که خود را متعلق به جنبش جهانی چپ می داند از آزادی سازمان‌يابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، دفاع می کند، بر تامين حقوق کار، حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی، حق بيکاری و تضمين اشتغال و خدمات درمانی، مسکن مناسب، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر برای گروه های کم درآمد جامعه، پای می فشارد. ما به عنوان یک حزب سیاسی طرفدار سوسیالیسم که برای استقرار یک نظام دموکرانیک به جای جمهوری اسلامی مبارزه می کنیم از هم میهنان عزیز تقاضا داریم که صدای دادخواهی کارگران و زحمتکشان ایران را علیه جمهوری اسلامی که مانع اعمال اراده آزاد مردم و سد راه پيشرفت و تحول دمکراتیک جامعه است و برای آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان جنبش کارگری پر طنین کنند.

زندە و پویندە باد اول ماە مە (١١ اردیبهشت) روز جهانی کارگر
هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۹ ارديبهشت ۱۳۸۹ (۲۹ آوريل ۲۰۱۹)


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد