logo

اعتراضات کارگران شهرداری منطقه دو نیشابو

تهدید کارگران معترض به اخراج ازکار از سوی پیمانکار

چهار شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۶ ژانويه ۲۰۱۹

اعتراضات کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورنسبت به تبدیل قراردادشان از دائمی به پیمانی ادامه دارد
تهدید کارگران معترض به اخراج ازکار از سوی پیمانکار


سه شنبه بیست وپنجم دی ماه1397:
عصر روز دوشنبه بیست چهارم دی ماه،کارگران شهرداری منطقه دو نیشابوردرادامه اعتراضاتشان نسبت نسبت به تبدیل قراردادشان از دائمی به پیمانی،برای باری دیگردست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهر،زدند.
پیمانکارطی روزهای گذشته کارگران معترض را به دلیل اجتناب از امضای قراردادهای جدید، تهدید به اخراج کرده است.
براساس گزارشاتی که روزهای بیست وچهارم وبیست وپنجم دی ماه رسانه ای شد، یکی از کارگران کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورگفت:اخیرا کارفرمای شرکت پیمانکاری کارگران را تهدید کرده که اگر تا صبح شنبه هفته آینده برای تبدیل وضعیت قراردادهای کار مدارک ارائه ندهند، اخراج خواهند شد و نیروی کار جدید جایگزین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه،پیمانکار از راننده ماشین‌های جمع‌آوری زباله مجموعه خواسته است که به بخش‌های اداری و مالی مراجعه کنند و سفته‌های ۶۰ میلیون تومانی در اختیارش قرار دهند،بیان کرد:
این امر از آن رو صورت می‌گیرد که در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات خود در برابر کارگر عمل نکند، کارگر را تحت فشار چک یا سفته‌ی امضا شده، قرار دهد تا از کارفرمای خود شکایت نکند، به خصوص در شرایطی که کارگران شهرداری منطقه دو نزدیک به ۱۰ سال است هیچ قراردادی با پیمانکاران امضا نکرده‌اند.
یکی دیگراز کارگران شهرداری نیشابور گفت: اجتماع اعتراضی روز دوشنبه بیست وچهار دی ماه مقابل ساختمان شورای شهر از حوالی ساعت ۴ عصر آغاز و تا ساعت ۹ شب ادامه یافت.
این کارگر شهرداری نیشابوردررابطه با ادامه اعتراضاتشان نسبت به تبدیل قراردادشان از دائمی به پیمانی افزود: طبق نمونه قرارداد کاری که پیمانکار اخیرا به کارگران داده، دستمزد هر یک از کارگران به نسبت قبل که قرارداد مستقیم بودند، حدودا به نصف کاهش یافته است.
او با ذکر مثالی ادامه داد: پیش از این من با دو حق فرزند حدود ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کردم که این رقم در قرارداد جدید به یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
این کارگر معترض گفت:هریک از کارگران طبق قرارداد جدیدی که پیمانکارارائه کرده باید هفته‌ای ۴۴ساعت کار انجام دهند اما این مقدار کار درگذشته ۳۶ ساعت در هفته بود. علیرغم آن هیچ خبری از درج حق اضافه‌کاری‌ها و تعطیل کاری‌ها در قرارداد جدید مشاهده نمی‌شود. در عین حال حق سنوات کارگران که باید طبق قانون بر مبنای یک ماه حقوق در سال پرداخت شود در قرارداد جدید به ۶۴۲ هزار تومان کاهش یافته است.
این کارگربابیان اینکه یکی دیگر از مشکلات کارگران شهرداری منطقه دونیشابورعدم پرداخت بخشی از مطالباتشان طی چند سال گذشته است،افزود: در حال حاضر ۴ سال است هزینه‌های جارو را از جیب خود پرداخت می‌کنیم. پیش از این هر یک از ما کارگران خدماتی بابت هرینه جارو ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان دریافت می‌کردیم. همچنین برخی از مزایای رفاهی و عرفی کارگران همانند اقامت ۵ روزه در شمال کشور از ماه‌ها قبل حذف شده است. در عین حال یک سال است حق اضافه‌کاری و تعطیل کاری کارگران از سوی شهرداری پرداخت نمی‌شود.
این کارگر شهرداری نیشابوربا یادآوری اینکه طی روزهای گذشته نه مسئولان دستگاه‌های اداری مرتبط و نه تشکل های وابسته کارگری در منطقه نیشابور به او و همکارانش در مورد سرنوشت وضعیت شغلی و مطالباتشان توضیح مشخصی نداده‌اند،خاطرنشان کزد که به آنها وعده داده شده روز پنجشنبه بیست وهفتم دی ماه در سالن ورزشی منطقه یک شهرداری نیشابور برای رسیدگی به مشکلات حدود ۳۰۰ کارگر معترض، جلسه‌ای تشکیل خواهدشد.
درهمین رابطه:
اعتراضات دامنه دار کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورنسبت به تبدیل قراردادشان از دائمی به پیمانی
تجمع اعتراضی همسران کارگران شهرداری منطقه دو نیشابور مقابل ساختمان شهرداری
بازداشت چندساعته دوکارگر معترض شهرداری منطقه دو نیشابور
یکشنبه بیست وسوم دی ماه 1397:
عصرروز شنبه22دی ماه کارگران شهرداری منطقه دوشهرداری نیشابوردراعتراض به تبدیل وضعیت قرارداد کار 300 کارگر از دائمی به پیمانی دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهرنیشابور زدند.
این کارگران روز یکشنبه23دی ماه به اعتراضاتشان ادامه دادند و در مقابل دفتر پیمانکار واقع در خیابان هاشمی نژاد نیشابور اجتماع کردند.
اعتراضات کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورازاوایل دی ماه سال جاری بدنبال تبدیل قرارداد شان ازمستقیم به پیمانکاری آغازشد.
کارگران معترض روزهای چهارم، پنجم و ششم دی ماه دست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری نیشابور زدند.
این کارگران درادامه اعتراضات برحقشان روز هفتم دی ماه دست به اعتصاب زدند واز جمع‌آوری زباله‌های برخی مناطق شهر نیشابورخودداری کردند.
کارگران معترض شهرداری منطقه دو نیشابورنسبت به تجمعات اعتراضی خود در روزهای هشتم،نهم ودهم دی ماه مقابل ساختمان شهرداری وشورای شهر ادامه دادند.
روزیکشنبه نهم دی ماه دونفر از کارگران معترض بازداشت شدند وپس از چند ساعت بازداشت با سپردن تعهد آزاد شدند .
او با بیان اینکه هرچند این دو کارگر خدماتی شهرداری نیشابور بعد از چند ساعت بازداشت با سپردن تعهد آزاد شدند
روزیازدهم همسران کارگران شهرداری منطقه دو نیشابوردست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری زدند وبابنمایش گذاشتن اعتراضاتشان خواهان تامین شدن امنیت شغلی همسرانشان شدند که سالها به صورت شبانه‌روزی مشغول بکارهستند.
درهمین روزاین کارگران بدنبال تجمع اعتراضی همسرانشان بطور جداگانه تجمع اعتراضی دیگری را در منطقه مجاور محل کار خود در خیابان بهشتی این شهر برپا کردند.
کارگران معترض به رسانه ها گفتند: از ابتدای ماه جاری، شهرداری نیشابور وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش خدماتی این مجموعه را از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری تغییر داده است.
آنها اضافه کردند:بعد از 15سال سابقه کار مستقیم با مجموعه شهرداری نیشابور، برخلاف ادعای مدیران شهری ورود پیمانکار باعث افزایش درآمد کارگران نمی‌شود و با باز شدن پای پیمانکاران در مجموعه شهرداری، وضعیت امنیت شغلی و معیشتی آنها بطور جدی آسیب‌پذیر خواهد شد.
کارگران معترض شهرداری منطقه دو نیشابور با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده کارفرمایان پیمانکاری به دنبال سود بیشتر هستند و هرگاه توانسته‌اند یا خلاء قانونی وجود داشته، مزایای قانونی کارگر را نپرداخته یا کوتاهی کرده‌اند.
آنها اظهار داشتند: پیش از این تجربه کار کردن برای پیمانکاران مختلف و بدحسابی‌های آنها را داشته‌ایم و برای همین از تکرار به خطر افتادن امنیت شغلی خود به شدت نگرانیم.
این کارگران بابیان اینکه،مدیران شهر نیشابور بویژه شهردار و اعضای شورای شهر هیچ توجهی به مخالفت ما کارگران دائمی شهرداری برای پیمانی شدن ندارند، کارگران معترض شهرداری نیشابور خاطرنشان کردند که به هیچ وجه برای تبدیل وضعیت استخدامی خود با پیمانکار کنار نخواهیم آمد.نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد