logo

بگومگوهای آق جواد (۵)

چهار شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸

علی اصغر راشدان

Aliasghar-Rashedan05.jpg
« جم کن دکون دستگاتو! عینهویه مورچه رونوک یه سوزن وایستاده وهی دورخودش می چرخه! »
«بازخوابنماشدی، آجواد! بایس ازآخروعاقبت امروزت ترسید. »
« اینم شدکار!بیست وچارساعته توکتابای کهنه خیام، حافظ ، شمس ومثنوی ملای روم، نظامی وفردوسی وامثالهم وول میخوری، غافلی که تموم اهل عالم سالای آزگاره مدرنیسم، سوررئالیسم، پساسوررئالیسم وپساپست مدرنیسم روهم پشت سر گذاشتن! »
« پس اوناکه صدپله ازما مدرن ترن، میباس سالهاپیش کتابای همر، ویرجیل، شکسپیر، گوته، دانته وامثالشومیریختن توزباله دون تاریخ، آجواد! »
« من کاری به این حرفاندارم، چیزائی روکه الان تواینترنت وفیسبوک می بینم وکنارمثلا این کارای تو میگذارم، خجالت زده میشم، حیف ازاسم کارکه روشون گذاشتی! »
« بفرماتوفیسبوک چی می بینی که ماازش غافلیم؟ یکی دوچشمه شو واسه م تعریف کن تاخودمواصلاح کنم، آدمیزاد تربیت پذیره، آجواد. »
« شعرای بعضی ازهمین بچه های فسقلی روکه میخونم، ازتعجب چارشاخ میشم، انگارهمه شون نابغه روخشت افتادن، مثلاتویه سطرشعرشون، یه کلومش زمون گذشته، یه کلومش زمون حال حاضر ویه کلوم دیگه ش زمون آینده س. پوزخندنزن، خیال میکنی ازبیسوادیشونه؟ نه تونمیری!ازنبوغشونه!توازبس توکتاب کهنه هاوول خوردی، ازعوالم نابغه هاپاک عقب موندی! »
« خودمم به قول تو، با این سنخ ازنوابغ خیلی برخورده م، رویه سطرشعرشون، بیست وچارساعت به مخم فشارآورده م وسرآخرهیچ چی دستگیرم نشده. یااوناخیلی اززمین بالاتروتوکره مریخن، یامن هنوزهمون پشت کوهی هستم که بودم! ازبس سطح کاراشون بالاست، هرکدمشو باچن تاازعکسای تموم قدوتموم رخ، نیمه قدونیمرخ، سکسی تموم عیار،بانازوعشوه های مکش مرگما، همراه می کنن که آب ازکنارلب ولوچه هاراه می اندازه!»
« واسه همین میگم دکونتوجم کن دیگه! خیلی وقته توهمون پشت کوه گیرکردی وحالیت نیس! چن وقته دودچراغ موشی میخورم ورفته م تونح یه عده شون، کارمن بیسوادنیس، میباس یه عده باکفایت اهلش، دستاشونوبزنن بالاوکارای اونارو سنخ بندی کنن، کارای اونامیباس توچن صدکتاب جم شه وواسه آینده هابمونه. »
« میخوای خودم دامن همت به کمربزنم واین کارکمرشکنوشروع کنم، آجوادگل! »
« تودست چپ وراستتونمیدونی، توهمین کاغذپاره های خودتم گمی، کارامثال تو نیست، این کارفقط ازچن اوستای کارکشته ودرسطح بالای دانشگاههای بزرگ ورمیاد وبس!کاراینهمه نابغه رومیباس چنتا نابغه به سامون برسونه! »
« خبره های کارکشته ازآب دراومده دیگه ای روکاندیدکردی وزیرسر داری، آجواد؟ »
« نه هنوز، دنبال کارشم. بعضی هاشون اونقده پرسوزوجگرخراش شعرمی نویسن که تموم مداحای فرقه مصباحیه میباس برن دم دستشون بشینن وچی جوری اشک مردمو درآوردنو، ازاونا یادبگیرن! »
« خودمم دوراطرافم ازاین سنخ نابغه هادارم، قبلاکارای خوبیم داشتن، نمیدونم این فیسبوک چی معجونی داره، خیلیاروکله پاکرده، هم وغمشون اینه که خودشونودیوونه طرف مقابل نشون بدن. بیاوببین چی کلمات واداواطفاری ازخودشون بیرون میریزن. »
« همینانشونه نبوغه دیگه! نابغه مساویه بادیوونه! شاعرم میخواد همینو بگه، بیابیرون ازعوالم برهوت کتاب کهنه هات، وگرنه ازقافله عالم وآدم عقب میمونی! اوناهرکدومشون چن تاجایزه بردن وتومیباس هنوزم سماق بمکی. »
« شایدم تودرس میگی آجواد، اگه این کارابی ارزش بودکه جماعت فیسبوکی دوهزارتا لایک واسه شون نمیزدن!واسه چی کسی واسه کارای ماتره خردنمیکنه! »
« دست ازیه دندگیت ورداری وهمرنگ جماعت شی، قول میدم چارروزدیگه جایزه بارون شی وفیسبوکیاواسه ت چارهزارتالایک بزنن! هرکاری قاعده خودشو داره، میخوای واسه ت خیلی لایک بزنن، میباس هرمزخرفی که مینویسن یامیگذارن، واسه شون لایک بزنی! تواهل این حسابگریا نیستی، ورمیداری به حساب خودت ازکارای کارکشته هام انتقادمیکنی وغلطاوایرادشانومیگیری، اونابه دوهزارتالامعتادن وکشته مرده به به وچه چه هستن!اوناروجلو به به وچه چه گوها، خیط میکنی وانتظارداری بگذارن روسرشون وحلواحلوات کنن! »
« میفرمائی آدمیزاداشتباه نمی کنه وخطانداره وهرچی می نویسه یاتوفیسبوک میگذاره، بایس دوهزارتالایک زده شه؟ »
« اجتماع فیسبوک رسم ورسوماتی داره، رعایت نکنی، بهت محل نمیگذارن. لایک میخوای، میباس هرمزخرفی میگذارن، لایک بزنی. فیسبوک یه جلسه ادبی وفرهنگی نیس که هرکی هرچی می نو یسه یامیخونه، حلاجی ونقدوانتقادکنی ومثلاایراداشو برطرف کنی. توفیسبوک همه کشته مرده لایکن، بعضیاواسه یه لایک التماس یا تهدیدمی کنن : لایک نزنی، اسمت ازلیست فرندام دیلیت میشه! »
« آجواد، امروزخیلی یادگرفتم. »
« به راه آوردن وهمرنگ جماعت کردنت کارحضرت فیله! »
« توکه تو جریانات فیسبوک کارکشته ای ویواش یواش بهت ایمان میارم، یه سئوال دیگه م دارم. »
« تموم قددرخذمتم. »
« یه عده م ازصبح تاشب آهنگای عجق وجق وعکسای سکسی میگذارن، اونام واسه لایک له له میزنن ؟ آهنگ وموزیک یکی دوتاش خوب ودلچسبه، ازصبح تاشبش کله رومیکنه کندوی زنبور، ایناروتوکدوم سنخ قرارشون میدی، آجواد؟ »
« اگه باز نگی رفت توعوالم سیاست، فرقه مصباحیه یه لشکرقوادوخبرچین روبااسم وقیافه های غلط انداز، ریخته توفیسبوک تاحواساوفکراروازجنایتاش ودربه دریای مردم دورکنن. فیسبوک دیگه فیسبوک پارسالانیس، مطالبش مفت گرون ومایه معطلی ووقت کشیه. ازیه عده انگشت شمارسینه سوخته که بگذریم، یکی ازکارای قوادای جیره خورخبرچین، گذاشتن عکسای سکسی وآهنگاومطالب غلط اندازتهوع آورشبانه روزیه....»

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد