logo

ستيون ارلانگر

درحالي كه تحريم هاى آمريكا عليه ايران شروع مي شوند، اروپا به يافتن راه حلى مي انديشد

مترجم : ايرج واحدى پور

چهار شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷ - ۰۷ نوامبر ۲۰۱۸

iraj-vahedipour.jpg
در حاليكه تحريم هاى شديد جديد امريكا عليه ايران عملى ميشدند، مقامات اروپايى مصمم ماندند كه راه خودشان را بروند و پيشرفت انها در زمينه موضوعى كه ايالات متحده و نزديكترين متحدينش را به. اختلاف كشيده است قاطع است .
اروپائيان قرار داد هسته اى سال ٢٠١٥ با ايران رابراى منافع ملى خود ضرورى مي بينند، وميگويند كه تصميم دارند پايبندى به ان را ادامه دهند. ولى تا كنون ، نتوانسته اند راهى بيابند كه بدون مخالفت با دولت ترامپ به تحريمها بى اعتنايى كنند ودر انها شركت نكنند.
اتهامات اخير دانمارك، كه دولت ايران قصد ترور يك عرب جدايى طلب مقيم ان كشور را داشته، موضع اروپايى ها را پيچيده كرده است. اتهامات مشابهى از طرف فرانسه به ايران وارد امده است.
در ماه مه، زمانى كه دولت ترامپ از پيمان هسته اى خارج شد، او گفت كه تحريم هاى شديدى را كه با اين قرارداد لغو شده بودند مجددا بر قرار خواهند كرد وانها نفت وامور بانكى را هدف قرار ميدهند. ترامپ قرارداد هسته اىن را بدترين مورد تاريخىً خوانده و گفته است كه نقشى در كنترل تهاجم هاى غيراتمى : كه شامل كشتن ناراضى هاى ايرانى در خارج از كشور، برنامه وسيع موشكى وحمايت از حزب الله ودولت سوريه وهوثى ها در يمن، وناراضى هاى شيعى در منطقه است ندارد.
اعضاى اتحاديه اروپا شامل بريتانيا، فرانسه و المان گفته اند كه به پيمان هسته اى وفادار خواهند ماند همانطور كه روسيه وچين نيز چنين اعلام كرده اند. انها تلاش ميكنند كه ايران را نيز با خود در مخالفت با تحريم هاى اقتصادى هم راى نگهدارند.
اما اروپايى ها متوجه شده اند كه ايجاد سيستم پرداختى بين المللى ديگرى كه جانشين سيستم پرداختى موجود تحت مديريت امريكا شود واجازه دهد ايران به فروش نفت و كالاهاى خود ادامه دهد مشكل است. سيستمى به نام
ًوسيله با هدف مشخص ً ، ًSVP ً به صورت تسويه خانه اى عمل خواهد كرد: درامدهاى ايران از نفت و گاز وديگر كالاها در مقابل خريد هاى ايران از بازار هاى خارجى محاسبه ميشوند، كه فرم جايگزينى است بدون صراحت مبادلات مالى.
بهر حال تاكنون هيچ كشور اروپايى با تاسيس اين سيستم در درون خود موافقت نكرده است كه در گير انتقام گيرى امريكا نشود.
در بيانيه مشتركى كه روز جمعه صادر شد، خانم فدريكا موگرينى رئيس سياست خارجى اتحاديه اروپا و وزيران
خارجه واقتصاد بريتانيا، فرانسه والمان گفتند كه از بر قرارى مجدد تحريم هاى امريكايى عميقاً اندوهگين ً هستند وبه كار خود ادامه ميدهند كه شيوه پرداختى خاصى ايجاد كنند.
بيانيه مى افزايد: ًما به ادامه كاربرد ً پيمان هسته اى ً به عنوان احترام به پيمان هاى بين المللى وامنيت مشترك
بين المللى خود ً متعهد ميمانيم وانتظار داريم كه ايران هم در اين زمينه نقش سازنده اى را بازى كندً.
به صورت واقع بينانه، مقامات اروپايى ميگويند كه انها ممكن است بتوانند ٢٠-٣٠ در صد تجارت موجود با ايران را حفظ كنند، واين در حالى است كه شركتهاى بزرگ اروپايى كه پيوند هايى با امريكا داشته اند پيش از اين ايران را ترك كرده يا در شرف انجام ان هستند، تا از تحريم هاى امريكا اجتناب كنند. استفانو استفانينى Stefano Stefanini يك مشاور و ديپلومات قبلى ايتاليايى كه در بروكسل است گفت كه مقامات اروپايى فكر ميكنند رقم ٤٠./٠ خوش بينانه خواهد بود.
در ميان موضوعاتى كه مورد توجه امريكا و اروپا قرار دارند مسئله ايران بيشترين تفرقه را بين انها ايجاد ميكند.
اروپايى ها فعالانه عليه سياست امريكا در مورد ايران حركت ميكنند و اين حالت انها را به طور موثرى در اتحاد با روسيه، چين وايران قرار ميدهد.
اقاى استفانينى Stefaniniگفت كه: ًتنش عظيمى بر روابط ترانس اتلانتيك حاكم است. ً او ميگويد: ًاگر اروپايى ها بتوانند رخنه كوچكى در حصارى كه امريكا به دور مبادلات مالى بين المللى كشيده به وجود اورند، رخنه خود به خود بزرگ ميشود وتكرار خواهد گشت.ً او اضافه كرد، كه اگر موفق نشوند،ًاختلاف شديد جديدى با واشينگتن ايجاد ميشود و ميدان مين جديدى به وجود مى اورد."
تا اينجا وحدت اروپايى هااستوار است، ولى بعضى از انها اين بيم را دارند كه بريتانيا نتواند در مقابل امريكايى كه حاضربه دادن امتيازى به ايران نباشد به طور جدى مقاومت كند.
روسيه كه كمتر درمعرض تحريم هاى امريكا است وبا ايران در سوريه متحد است گفته است كه به خريد و معامله نفت با ايران ادامه ميدهد كه بعدا بيشتر ان را به ديگر كشورها ميفروشد.
واشينگتن به اقلا هشت كشور معافيت هايى داده كه تركيه وچين ازان جمله اند. اين كشورها ميتوانند انرژى را از ايران خريدارى كنند ودر عين حال وظيفه دارند كه در ثبات بازار نفت بكوشند. اين معافيت ها نيز دائمى نخواهد بود.
ايران بنا دارد به رغم فشار تحريم هاى اقتصادى در پيمان هسته اى باقى بماند و از اروبايى ها خواسته اورا در اداره كشور كمك كنند.
الى گرانمايه عضو شوراى اروپايى روابط خارجى ميگويد: ًايران براى ٦ يا٧ ماه ديگر صبر و توان دارد، ولى خيابان ها مهم هستندً، كه اشاره اش به افكار عمومى ايرانيان وتظاهرات علنى خيابانى است.
الى ميگويد : ًهمزمان با اين جريانات ، كوشش هايى در كشتار در دانمارك و فرانسه اين معنى را نميدهد كه اروپايى ها كليد بريدن از پيمان را ميزنند. ً ًولى قطعا موضع ادامه تسهيلات اقتصادى را به خطر مي اندازند."
لارس كوك راس موسن Lars Lokke Rasmussen نخست وزير دانمارك توطئه را ًكاملا غير قابل قبول خواند. دانمارك سفيرش را از ايران فرا خواندواحتمال حركت جمعى اروپايى در برنامه انها است كه وزيران خارجه در گردهم ايى ١٩ نوامبر به ان مى پردازند.
در فرانسه در گرد هم ايى ناراضى هاى ايرانى در ماه اكتبر كوششى براى بمب گذارى شده بود. به گفته دلفين أ، Delphine O يك نماينده مجلس از حزب امانوئل ماكرون Emmanuel Macron,s كه رياست گروه دوستى فرانسه و ايران را در مجمع ملى به عهده دارد، واكنش فرانسه بى صدا ولى محكم بود. تحريم هايى عليه افرادا خاصى منجمله وزير اطلاعات بر قرار شد.
خانم او O كه اخيرا از ايران باز گشته است ميگويد روحيه مردم در انجا دفاعى ومحتاط بود. ً روحيه نااميدى عمومى
در ميان مخاطبين احساس ميشود." ًبراى انها بيشترو بيشتر مشكل شده است كه از تعامل با غرب دفاع كنند."
اقاى ترامپ گفته است، هدف اصلى او وادار كردن رهبران ايران به مذاكره است كه محدوديت موشك هاى انها و
حمايتشان از متحدين منطقه اى راشامل مىشود. مايك پومپيئو Mike Pompeo وزير خارجه اش گفته است كه تحريم ها براى اين است كه ايران را وادار كند كه انتخاب كند، يابراى اقتصادى در خور زندگى در ايران كوشش كند ويا مانند گذشته ثروت ارزشمند را روى جنگ هاى خارجى به هدر دهد. ولى منابع براى هر دو منظور در اختيارش نخواهد بود.
روز يكشنبه اقاى پمپئو در صحبتى در فاكس نيوز گفت كه اقاى ترامپ ًتوجه جهانى را جلب كرد كه رژيم ادمكشى كه اسرائيل رااز طريق تقويت مالى حزب الله لبنان تهديد ميكند، يا كه كوشش كرد كه در چند هفته گذشته ترورى در دانمارك صورت دهد ، يا به تقويت مالى هوثيها در يمن ادامه ميدهد كه به رياض و دوبى موشك پرانى كنند، بايد از طريق اعمال فشار اين روشها رامتوقف كند.
اقاى پمپئو گفت ً اين رفتار ايران بايد تغيير كند وتحريم هاى امريكا از نيمه شب امشب ً يكشنبهً مجددا بر قرار ميشوندً.
على واعظ كه مديريت پروژه ايران براى گروه بحران هاى بين المللى را به عهده دارد، گفت رابطه تاريخى ناچيزى بين تحريم ها وسياست ايران مشهود است. اين كروه در مقاله اى كوتاه تحريم ها را غير قانونى خواند. گروه نظرى به اقتصاد ايران ورفتار منطقه اى ان در طول چهل سال گذشته افكند و به گفته اقاى واعظ دريافت كه ًتهران تنها در جهت تامين امنيت ملى حياتى خود حركت ميكند و باكى ندارد كه چه پيش ايد. ً
گزارش مى افزايد: ًجمهورى اسلامى در حدى كه تهديد را احساس ميكند و يا فرصت هاى منطقه اى ميبيند رفتار خود را تنظيم ميكند." سياست تهاجمى دولت ترامپ عليه اين ويژگى رفتارى ميتواند فعاليت هاى منطقه اى ايران را نه اينكه كنترل ، بلكه بيشتر تحريك وتشويق وراديكاليزه كند." در همين زمان، مقامات اروپايى وايرانى مانند ساير نقاط جهان به انتخابات ميان دوره اى امريكا توجه ميكنند. وكوشش ميكنند در يابند وتخمين بزنند كه اقاى ترامپ چقدر شانس انتخاب شدن مجدد دردوسال ديگر را دارد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد