logo

خلاء حضور چپ و خطر عروج فاشیسم

دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴ مه ۲۰۱۸

دنیز ایشچی

Deniz
چپ دموکرات ایران برای رقابت با فاشیسم اسلامی یا فاشیسم نئولیبرالی باید نه تنها خود را از نظر امکانات، تدارکات، تسلط به تکنولوژی مدرن به روز بکند، بلکه باید با چندین برابر نیرو و توان وارد صحنه نابرابر چنین رقابتی گردد، تا اینکه بتواند جای خالی حضور سیاسی اجتماعی خویش را پر نماید. نسل های جوانان، جنبش های زنان، جنبش های زحمتکشان، ملی دموکراتیک و کارگران و دیگر نیروهای آزاده و دموکراتیک پایه های اجتماعی چنین پیوندی میباشند. اگر چنین مسئولیت تاریخی مشابهی پنجاه سال پیش بر عهده بنیانگذاران جنبش فدائی گذاشته شده بود، مسئولیتی به مراتب خطیر تر امروز بر شانه های نسل امروزین چپ آزاده و دموکرات سنگینی میکند.
فاشیسم چگونه میتواند بر صحنه جامعه ظاهر شود؟ فاشیسم با خود نفرت، دیکتاتوری و خشونت بر علیه غیر خودی، رقیب و طرف مقابل را به صحنه حیات اجتماعی سیاسی وارد میکند. فاشیسم با خود افراطی گری مذهبی، ناسیونالیستی و ایدئولوژیک و یا مخلوطی از آنها را در یکجا به صحنه می آورد و از تقدس گرائی، بت سازی و بت پرستی و مرده پرستی دینی، نژادی و ایدئولوژیک تغذیه میکند. فاشیسم نه تنها تاب تحمل نظر مخالف را ندارد، بلکه با نفرت، عصبانیت، خشونت لفظی در صدد خفه کردن صدای غیر خودی حرکت میکند. فاشیسم یک بیماری خطرناک و کشنده و نابود کننده اجتماعی میباشد. فاشیسم واگیر است و بسرعت سرایت میکند. ابرهای فاشیسم در تلاشند تا سایه های خود را بر ایران بیافکنند.

قتل عام، دربدر کردن و متلاشی کردن سازمان های سیاسی و آزاده ترین فرزندان مملکت از جمله نسل های فدائیان خلق توسط جمهوری اسلامی ایران، موجب ایجاد خلاء بزرگی در رهبری، هدایت و به حرکت در آوردن چرخ های چالش های اجتماعی مدنی، انسانی و عدالت جویانه شده است. نبود اپوزیسیون سیاسی چپ سازمان یافته در داخل ایران در سی سال گذشته نه فقط عرصه را برای مسموم کردن افکار عمومی نسبت به نیروهای چپ از طرف جمهوری اسلامی ایران فراهم نموده بود، بلکه موجب ایجاد شکاف و تعمیق فاصله بین نسل های بعد از انقلاب و نیروهای چپ گردیده است. مماشات بخش هائی از چپ با جناح های حکومتی به این اغتشاش ارزشی دامنه بیشتری بخشیده است.

فاشیسم نقطه مقابل انسانیت، عشق به زندگی، احترام به دیگری و زندگی برابر در هارمونی با همدیگر و با طبیعت می باشد. فاشیسم ضد اومانیسم بوده و دارای خصلتی خشن، درنده و حیوانی می باشد. فاشیسم خود را در قتل عام و کشتار زندانیان سیاسی و عقدیتی در جمهوری اسلامی ایران، در قتل عام و کشتار نزدیک به نیم میلیون مردم عراق و به میزان بیشتر ی از مردم سوریه نمایش می دهد. فاشیسم خود را بصورت قتل عام میلیونی چپ ها در اندونزی، مردم عادی توسط پول پوت در کامبوج،قتل عام نیروهای آمریکا در ویتنام و قتل عام های فلسطین، آمریکای لاتین، بومی های کشورهای استعمار شده به نمایش میگذارد. فاشیسم فقط در هیتلر و نازیسم آلمان خلاصه نمیشود.

امروزه فاشیسم در ایران خود را بصورت حمایت از بربریت های جمهوری اسلامی ایران و از صدور شریعت اسلامی آن، یا دریوزگی از دونالد ترامپ از فرط نفرت نسبت به جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد. فاشیسم خود را در پرستش نژاد برتر آریائی، نژاد ترک،نژاد کرد و عرب و غیره و نفرت از دیگری به نمایش میگذارد. فاشیسم در ایران از فرط نفرت نسبت به جمهوری اسلامی ایران به دریوزگی شیوخ ضد بشری و زن ستیز عربستان سعودی افتادن نشان میدهد. فاشیسم در ایران خود را از فرط نفرت از آپارتاید اسلامی به دامن آپارتاید صهیونیسم افتادن نشان میدهد. نژاد پرستانی که نفرت، دگماتیسم، خشونت و دیکتاتوری نوین ، اسلامی، تورانی، آریائی، صهیونیستی و شیوخ عربستانی را میخواهند جایگزین جمهوری اسلامی ایران بکنند. مالیخولیاهای سیاسی که از دیوانگی نظامی دونالد ترامپ ها در تجاوز به ایران بصورت جنون آمیزی در پوست خویش نمیگنجند. امروز ما جرقه هائی از این جنون ها را شاهد هستیم که فردا اگر فراگیر گردد، شعله های سوزان آن دیگر قابل کنترل نخواهند بود.

در شرایطی که تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و پا به عرصه سیاست گذاشتن وحدت نوینی از فدائیان خلق در حزب چپ ایران (فدائیان خلق ایران)، انتظارات نوینی را در عرصه چالش های سیاسی دموکراتیک ایجاد کرده است، عرصه سیاسی کشور تشنه نمایندگانی میباشد که پرچمداران راستین ارزش های انسانی، آزادی، عدالت، حقوق بشر، هارمونی، ترقی و مودت انسانی میباشند. نیروهای چپ دموکرات و آزاده خود را نمایندگان شایسته چنین ارزش هائی میباشند. از این نظر باید در صحنه آشفته بازار سیاسی به صورت فعال تری به میدان آمده و اعتراضات، خواسته ها و نیازهای به حق مردم را در راستای سالم و درستی هدایت نمائیم.

امروز جای نمایندگان راستین مدافعان شعارهای صلح، آزادی، عدالت، انسان دوستی، حقوق بشر، دموکراسی، خودگردانی و زیست هارمونیک با طبیعت و همدیگر در صحنه سیاست کشور بشدت خالی میباشد. این در شرایطی میباشد نمایندگان فاشیسم اسلامی و محافظه کاری نئولیبرال با توسل به امکانات کلان و حامیان بین المللی خویش در مسابقه و در میدان رقابت با همدیگر هر کدام در تلاشند تا نسخه های خطرناک خود را در حلقوم مردم فروکنند. در رقابت نابرابر با چنین نیروهائی، باید از تمامی نیروهای اجتماعی، مدنی و سیاسی مسئول و دارای پتانسیل ها و ارزش های دموکراتیک و انسانی در جهت بسیج آنها در راستای بازگشت و حاکمیت ارزش های انسانی استفاده نمود و مانع از پیوستن آنها به صفوف ارتجاع گردید.

انسان امروز هنوز حیوانی میباشد که باید یا بوسیله قانون، یا مناسبات فرهنگی اخلاقی و یا ارتباطات اجتماعی، یا عشق و عاطفه، و یا آگاهی و دانش علمی مهار گردد تا نه فقط به غیر خودی صدمه نرساند، بلکه در مناسبات توام با عشق، دوستی، هامونی و انسان دوستی به همزیستی زیبا و سازنده با همدیگر بپردازد و محیط زیباتری برای نسل های آینده فراهم نمایند. مرکز ثقل و موتور محرک چنین حرکتی در ایران میتواند نیروهای چپ دموکرات ایران میباشند. در شرایط عدم حضور نیروهای چپ، پایه های اجتماعی بالقوه آنها در این آشفته بازار به به سمت نیروهای افراطی و الوده کشیده شده و در صف تقابل با ارزش های انسانی قرار میگیرند.

فاشیسم امروز خود را در جلد کسانی خود را به نمایش میگذارد که میخواهند نه تنها بر سر خلخالی ها و لاجوردی ها و خمینی های زمان همان بلائی را بیاورد که آنها بر سر مردم آزاده و رقیبان خویش آوردند، بلکه خواهان رفتاری مشابه آن با طیف ها و اقشار ویژه اجتماعی میباشند. فاشیسم از فرصت طلبی و زایده های خشونت گری تغذیه میکند. فاشیسم نه خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی، بلکه خواهان نابودی آن با همدستی نئوکان هایی به مراتب خطرناک تر از جمهوری اسلامی میباشند هست. فاشیسم نظام ضد ارزشی تخریبگر و ویران کننده و کشنده انسانی می باشد که در شرایط بحران، آشوب، ناامنی، نفرت و خشونت آبیاری شده و خصلت های نابودگرانه خویش را به نمایش میگذارد. فاشیسم میخواهد در ایران؛ سوریه، عراق و یا افغانستان دیگری بیافریند.

چپ دموکرات ایران برای رقابت با فاشیسم اسلامی یا فاشیسم نئولیبرالی باید نه تنها خود را از نظر امکانات، تدارکات، تسلط به تکنولوژی مدرن به روز بکند، بلکه باید با چندین برابر نیرو و توان وارد صحنه نابرابر چنین رقابتی گردد، تا اینکه بتواند جای خالی حضور سیاسی اجتماعی خویش را پر نماید. نسل های جوانان، جنبش های زنان، جنبش های زحمتکشان، ملی دموکراتیک و کارگران و دیگر نیروهای آزاده و دموکراتیک پایه های اجتماعی چنین پیوندی میباشند. اگر چنین مسئولیت تاریخی مشابهی پنجاه سال پیش بر عهده بنیانگذاران جنبش فدائی گذاشته شده بود، مسئولیتی به مراتب خطیر تر امروز بر شانه های نسل امروزین چپ آزاده و دموکرات سنگینی میکند.

دنیز ایشچی
12 می 2018نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد