logo

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

در جهانی که زیر سیطره یک درصدیهاست، حقوق اولیه انسانی همچنان نقض می شود!

به مناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷

نزدیک به هفت دهه از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذرد، بسیاری از مردمان جهان ما اسیر جنگ، تبعیض، نابرابری ، و استبداد و اشغالند. قدرتهای بین المللی و منطقه ای، استبدادهای قرون وسطایی مذهبی و نظامی، کارتلهای فروش اسلحه و مواد مخدر و قاچاق انسان، مافیای سلطه سیاسی بر جهان ما هستند. علیرغم همه تلاشها همچنان حقوق بشر در همه جای دنیا آشکار و پنهان نقض می شود. هنوز انسانها به خاطر ملیت، نژاد، مذهب، اندیشه، جنسیت و گرایش جنسی شان مورد تبعض قرار می گیرند. در شرایطی که دنیا عرصه تاخت و تاز لجام گسیخته سرمایه داری نئو لیبرال و رهبران عوامفریب و ارتجاعی است، جنگ و زورگویی آشکار امپراطوری قدرتمندان، ابزار اصلی برای نجات سرمایه داری از بحران وانتقال آن به کشورهای پیرامونی است. در این میان منطقه خاورمیانه، شاهد فاجعه بارترین و گویاترین تصویر نظمی است که بر جهان ما حاکم است. تراژدی ویرانیها و نابودسازیهای تبهکارانه ای که قدیمی ترین تمدنهای بشری در یمن وعراق وسوریه را از صحنه جغرافیای جهان حذف میکند و صدها هزار انسان را از خانه و کاشانه شان آواره میکند. جنگ برای منافع اقتصادی در چهارگوشه جهان هر روز قربانی بیشتری میگیرد و ویرانی و فقر فراوانی به بار می آورد. هنوز در نقاط مختلف جهان، زنان به خاطر جنسیت شان سوزانده شده و به قتل میرسند. کودکان فروخته میشوند و زندگی آنها با ورود اجباری به "صنعت"سکس تباه میشوند . وضیعت کارگران زیرفشار سرمایه داری هر روز به وخامت می گراید. کنترل و جاسوسی در سطح گسترده و بین المللی، حریمهای خصوصی افراد را زیر میگیرند. آزادی اندیشه و بیان و قلم بخاطر کنترل رسانه ها توسط انحصارات بزرگ بین المللی در کنار هژمونی ایدئولوژیهای نئولیبرال، در مهار قرار میگیرند. خصوصا در شرایط کنونی که جنگ و آوارگی میلیونها انسان، در کنار تروریسم سازمانیافته دولتهای بزرگ و منطقه ای همراه تروریسم تبهکارانه اسلامی، تراژدیهای کنونی را شکل میدهد؛ سیاستهای امنیتی دولتها نیز زمینه ها و بهانه های لازم برای از بین بردن آزادی های فردی و اجتماعی را فراهم میکنند.
روز جهانی حقوق بشر، برای ما فرصتی است که رکورددار نقض حقوق انسانی، رکورددار اعدام و دار و بازگشت به مجازاتهای وحشیانه قرون وسطایی را معرفی کنیم. نگاهی به این پرونده، ثبت نام رژیم جمهوری اسلامی در بالای این صفحه است. نگاه به بیلان وضیعت حقوق بشر در ایران نشانگر آنست که رژیم جمهوری اسلامی ایران، بطور سیستماتیک و مستمر حقوق انسانی را نقص میکند؛علیه اقلیتهای مذهبی و قومی تبعیض قائل میشود و ابتدایی ترین حقوق اولیه و انسانی آنان را نقض میکند؛ با جدا سازیهای جنسی در محیطهای کار و زندگی و آموزش، حقوق زنان را سلب میکند؛ مجازاتهای غیر انسانی علیه بهائیان، بی خدایان، نوکیشان مسیحی، صوفیان، اقلیتهای جنسی، فعالان کارگری و ملی و اجتماعی اعمال میکند؛ سانسور و ممیزی و ممنوعیت سخن و نشر و افکار دگراندیشان را سازمان میدهد؛ اعدام و دار را بشکل گسترده ای بعنوان مجازات علیه مخالفین سیاسی، مجرمین و قربانیان آسیبهای اجتماعی بکار میگیرد؛ تشکلهای مستقل را ممنوع و فعالان آن با مجاراتهای غیرانسانی و زندان و محرومیت و تبعید مواجه میشوند؛ خلاصه آنکه در نظامی که بر پایه نابرابری و تبعیض و آپارتاید جنسی و دینی و حقوقی استوار است، حکومت خود را نماینده خدا میشمارد و از انسان حق زندگی، آزادی و امنیت فردی و اجتماعی را سلب میکند که نشانه نقض آشکار ماده سوم منشور جهانی حقوق بشر است.
در سالی که گذشت همچنان رژیم اسلامی ایران در کنار چین وعربستان سعودی و امریکا به سیاست وحشیانه و شنیع اعدام بعنوان جنایت سازمانیافته علیه بشریت ادامه داد؛ در رقابت با رژیم سعودی و داعش، اجرای سیاست توحش شریعت اسلامی را توسعه داد و آمارهای اعدام و دار و سیاست "چشم در مقابل چشم" بالا و بالاتر رفت. بروشنی میتوان گفت که اجرای قوانین شریعت اسلامی، در دوره قاضی القضات تبهکار و غارتگر و رسوایی چون آیت الله لاریجانی علیه قربانیان موادمخدر، همجنسگرایان و حتی کودکان زیر هیجده سال، علیه مخالفین سیاسی و افشاکنندگان فسادها و تبهکاریهای بیت رهبری و قوه قضاییه، علیه سازمانگران و فعالان اعتراضات اجتماعی گسترش بسیاری یافته است. هرچه بحران عمیقتر میشود، بر مجازاتها و محرومیت های متمردین و مخالفان افزوده میگردد.
رژیمی که قتل عامهای دهه اول موجودیتش، خاورانهای پیدا و ناپیدای ایران را رقم زد و آیشمن های اسلامی و آدمخوارانی چون آیت الله خلخالی و گیلانی وبهشتی و موسوی اردبیلی و موسوی تبریزی و صانعی و لاجوردی و رئیسی را بعنوان حاکمان شرع و دادستانهای انقلاب اسلامی اش تولید کرد و با قتلهای زنجیره ای و کهریزکها، فتواهای خونین و جنایتکارانه آیت الله ها را بر سرنوشت مردمان ایران حاکم کرد همچنان با همین فتواهای خونین و تبهکارانه و قوانین شریعت است که رکوردهای تازه از جنایت وآدم کشی برجای میگذارد و تحقیر انسان و انسانیت و تبعیض علیه "غیر خودیها" را نهادینه میکند.
ما سالهاست بر ضرورت لغو بی قید و شرط مجازات اعدام پای میفشاریم و تلاش میکنیم که این مهم به مسئله آحاد جامعه بدل شود. در چند سال گذشته شاهد تلاشها و حرکات اعتراضی علیه اعدام بمثابه یک جنایت دولتی بوده ایم وکارزارهای متعددی در اشکالی نظیر: اعلام عزای عمومی از سوی بخشی از فعالان حقوق بشر در کردستان علیه اعدام فعالان سنی کرد، تحصن مادران کفن پوش در مقابل مجلس شورای اسلامی، تجمعات مخالفان اعدام در مقابل مجلس و مجبور کردن مجلس اسلامی به ارائه لایحه "تعدیل مجازات اعدام" ، بیانیه بخشی از روشنفکران و نویسندگان در داخل در باره لغو گام به گام اعدام، تلاش فعالان اجتماعی برای جلب رضایت خانواده های مقتول در مقابله با سیاست وحشیانه قصاص و تلاش فعالان اجتماعی و مدنی علیه اعدامهای علنی در خیابانها و میادین و تلاش برای سازمان دادن اعتراض علیه این احکام غیر انسانی و حداقل بایکوت مراسمهای دار و اعدام در ملاءعام ، نویدبخش است و نشان از حساسیت جامعه به این امرمهم وحیاتی انسانیست.
در شرایط کنونی که رژیم جمهوری اسلامی حاکم است و قوانین عهد بوق اسلامی مبنای کارکردهای حقوقی و سیاسی در ایران ماست، عاجل ترین مبارزه ، تلاش برای حق زندگی است. چرا که بدون آن مبارزه برای حقوق شهروندی تلاش ناقص الخلقه ای بیش نخواهد بود . در این راه هر چند رعایت کامل حقوق بشر در چهار چوب حکومت دینی توهمی بیش نیست اما مبارزه برای حق زندگی و حقوق مدنی ضرورت فوری داشته و باید از هر فرصتی برای مطالبه آن فرو گذار نکرد. در عین حال این مبارزه را باید اهرم و زمینه ای برای جنبش بزرگ مردمان ایران برای آزادی و برابری و سرنگونی رژیم آدمخوار اسلامی قرار داد؛ چرا که بدون سرنگونی رژیم اسلامی، مردمان ایران هرگز نمیتوانند حقوق کامل شهروندی و انسانی و برابر حقوقی خودرا متحقق کنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
www.rahekaregar.com
دسامبر2017- آذرماه ۱۳۹۶نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد