logo

نگاهی به مبارزات ومطالبات معلمان در نظام جمهوری اسلامی

دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۹ مه ۲۰۱۷

یدالله بلدی

YadollahBaladi.jpg
اسماعیل عبدی معلم زندانی که به ۶ سال زندان محکوم شده است،از ۱۱ اردیبهشت در اعتصاب غذا بسر میبرد،اسماعیل عبدی نمونه ای از معلمانی است که که دراین سالیان همواره برای تحقق خواسته های صنفی وسیاسی خود تلاش کرده وهزینه پرداخت کرده اند ،جمع آوری۱۵۰۰۰ امضابرای آزادی اسماعیل عبدی نشانه ای ازهمبستگی در حال رشد معلمان است.

در جوامعی که بر اساس اصول دموکراتیک اداره میشوند،معلمان بمثابه قشر فرهنگ سازجامعه میتوانند نقش برجسته ای در پیشرفت جامعه وآموزش وپرورش وسازندگی نسلهای آینده را بعهده بگیرند.اما در جوامعی مانند جامعه ما که خودکامگی حاکم است وآموزش وپرورش براساس آموزه های دینی استوار است ،معلمان نه تنها نمی توانند نقش خودرا در آموزش .پرورش ایفا کنند ،بلکه خواستها ومطالبات آنان نیز نادیده گرفته میشوند، معلمان همچنین از داشتن نهاد صنفی خود نیز محروم اند

با تمام مشکلاتی که این قشر آگاه وپیشرو متحمل میشوند،اما همواره در دشوارترین شرایط هم برای کسب حقوق صنفی وبهبودشیوه آموزشی از تلاش باز نایستاده اند.ودر عرصه مبارزات سیاسی نیز همواره از پیشگامان مبارزه برای کسب آزادی وعدالت بوده اند ومعلمانی نیز در راه آرمانهایشان جان باخته اندودر عرصه های ادبی وهنری نیزآثاری جاودان خلق کرده اند.

معلمان بجز برهه ای ازتارخ کشورمان همواره از داشتن کانونهای صنفی خودمحروم بوده اند.اردیبهشت ۲۳۴۰ یکی از فرازهاییست که شاهد مبارزه گسترده وفراگیر معلمان بوده که دراآن روزها دربرابر مجلس تجمع کردند که یکی از معلمان بنام خانعلی با ضرب گلوله ،کشته شد با قتل خانعلی مبارزات صنفی معلمان از خواسته های صنفی به خواسته های سیاسی فراروئید ومعلمان یکپارچه خواهان استعفای نخست وزیروانتخاب یک معلم بعنوان وزیر فرهنگ شدند. دولت عقب نشینی کرد ،نخست وزیر استعفا داد ومحمد درخشش رئیس باشگاه مهرگان که وابسته به معلمان بود بووزارت فرهنگ برگزیده شد وروز 12 اردیبهشت روز کشته شدن خانعلی بعنوان روز معلم رسمیت یافت.تشییع جنازه باشکوهی بوسیله معلمان ودانشاموزان برای خانعلی برکزار گردید ودرروز پایان اعتصاب وباز گشایی مدارس،دانشاموزان معلمان را گلباران کردند.

ازسال۴۱ تا ۵۷ معلمان از داشتن کانون مستقل محروم بودند،با اغاز مبارزه ضد استبدادی علیه رژیم شاه،معلمان جزو اولین اقشاری بودند که با ایجاد تشکلهای خود وسازماندهی دانشاموزان نقش برجسته ای در اعتلای جنبش ضد دیکتاتوری ایفا کردند.اولین کانون مستقل معلمان در ۱۶ مهرماه ۵۷ در کرمانشاه تشکیل گردید،بنیانگزار این کانون هرمز کرجی بیانی بود که در ۲۹ مرداد۵۸ بهمراه چند معلم دیگر بجوخه اعدام سپرده شد.

پس از انقلاب درروز باز گشایی مدارس که باید یکی از دهها هزار معلم که درپیروزی انقلاب نقش داشتند پیام باز گشایی مدارس را اعلام میکرد،رفسنجانی بر پرده تلویزیون ظاهر شد و و آغاز فعالیت مدارس را اعلام وبا موعظه ونصیحت معلمان ودانشاموزان رابه عبادت وتبعیت از رژیم فراخواند.

حاکمیت که معلمان مترقی ودگر اندیش رامانع پیشبرد برنامه های اسلامی سازی مدارس می پنداشت در اولین اقدام هزاران معلم دگراندیش رااخراج وتبعید و حتی ترور کرد،علی فدائی معلم هنرمند وفعال کانون معلمان کرمان در مهر ماه ۵۸ ترور شد،در اولیناقدام در مهر ماه۵۸، ۴۰ معلم از آموزش وپرورش بندر عباس اخراج شدند.پس از اخراج معلمان دگر اندیش،فضای خفقان مدارس را در برگرفت وزنان معلم ملزم به رعایت حجاب شدند.مدارس جولانگاه معلمان ودانشاموزان حزب الهی وبسیجی گردید وآموزه هاواحکام اسلامی تدریس گردیدومراسم مذهبی در مدارس برگزار میشد.امور تربیتی که از طلبه ها تشکیل شده بود برکار مدارس نظارت میکردند وبه دانشاموزان احکام وباورهای دینی را میاموختند.اماپس از ۳۸ سال چون آموزه های دینی با واقعیات زندگی ودستاوردهای دانش بشری انطباق نداشت نتیجه مطلوب را برای برنامه ریزان آموزشی ببار نیاورد ورژیم در القای باورهای خود به دانشاموزان ناموفق بود.

در سال ۷۶ با روی کار آمدن دولت خاتمی گشایش اندکی در فضای سیاسی جامعه پدید آمد ومعلمان موفق شدند۴۵کانون مستقل در سراسر ایران برپا کنند اما همواره با کار شکنی وفشار نیروهای امنیتی روبرو بودند.

درزمان احمدی نژادتهدید وارعاب معلمان آعاز شد وکانونها بتدریج منحل شدند.درسال ۸۵ بیست هزلر معلم برای تحقق خواسته های خوددر میدان بهارستان بمدت ۳روزاجتماع کردند،مقامات تعهد دادند که به خواسته های آنان رسیدگی خواهند کرداما درروز ۲۳ اسفند نیروهای انتظامی به اجتماع معلمان یورش بردندوسخنکوی کانون علی اصغرذاتی واعضای کانون بنامهای رسول بداقی،محمود بهشتی لنگرودی،علی اکبر باغانی،حمید پور وثوق،محمد رضا گرگانی،علی اصغر شیخی دستگیروزندانی شدندوروزهای عید را در زندان گذراندند وعیدی خودرا از احمدی نژاد دریافت کردندوحکم 3سال زندان تعلیقی برای آنان صادر شد.در شهریور۸۶ نیز جمعیت شورای همبستگی معلمان مورد تهاجم وضرب وشتم نیروهای انتظامی قرار گرفت و۴۰ معلم باز داشت شدند.

جامعه معلمان ما با کادر اداری حدود یک ملیون نفر است،این قشر عظیم نه تنهااز داشتن یک کانون مستقل محروم اند بلکه بادر نظر داشت هزینه های سر سام آور زندگی وتورم روز افزون ، میزان حقوق دریافتی ناچیز آنان نه تنها متناسب با وظایف ومسئولیت سنگین معلمان نیست بلکه پاسخکوی نیازهای اولیه یک خانواده نیست،از اینرو معلمان برای جبران کمبود مالی ناچارند بکارهای دیگر روی بیآورند وباتوجه به امکانات خود به حرفه هایی مانند مسافر کشی،کار در شرکتهای خصوصی ویا دلالی دربنگاههای اتومبیل ومسکن میپردازند،معمولا این کارها با روحیه معلمان ساز گاری ندارد وبهمین علت،توان معلمان را در تدریس کاهش میدهد وموجب افت سطح تحصیلی میشود.وضعیت مالی معلمان باز نشسته بمراتب اسفبار تر است،معلمان باز نشسته که دوران جوانی ومیانسالی توان خودرادربه آموزش فرزندان میهن صرف کرده اند،دردوران کهنسالی بجای برخورداری از آرامش وآسایش،در تنگدستی بسر میبرند.

روز نهم اسفند ۹۵ نقطه عطفی در جنبش دادخواهانه معلمان بود،در این روزمعلمان در شهر های زیادی گردهماییهایی برای مطالبات خودتشکیل دادند ، این حرکت گسترده ترین وفراگیر ترین تجمع در سالهای اخیر بودکه در شهرهای سنندج ،مشهد،کرمانشاه،دهگلان ،لامرد ،شیراز،کامیاران ،اصفهان ،شهر کرد،اهواز ،اراک،اردکان،دیواندره ،خارک بندر عباس،کوهدشت،شاهرود،تربت حیدریه،قزوین،خرم آباد،فردوس،ساری،زنجان،بجنوردوتبریزبرگزار گردید.دراین تجمع معلمان فقط به حواسته های صنفی خود اکتفا نکردند وخواست های آموزشی وسیاسی را نیز مطرح کردند،این خواسته ها عبارت بودند از ۱-افزایش حقوق معلمان باتوجه به هزینه زندگی ومتناسب با تورم ۲- آزادی معلمان زندانی ودیگر زندانیان سیاسی ۳-برنامه ریزی برای بهبود وضعیت نابسامان آموزش وپرورش ۴- توجه به مناطق محروم واختصاص بودجه برای مدارس کپری وکاهگلی ۵- ارتقای سطح کتابهای درسی ۶- مبارره با اعتیاد وشرارت درمدارس ۷- افزایش بودجه کلی آموزش وپرورش ۸- عدم دریافت شهریه از دانش اموزان وحق تحصیل رایگان ۹-احیای مقام ومنزلت معلم ۱۰- برخورداری از آزادی اندیشه و بیان ۱۱- برسمیت شناختن فعالیت صنفی وبرخورداری از انتشار روزنامه مستقل ۱۲- مشارکت معلمان در نوشتن کتابهای درسی ۱۳- رفع تبعیض از نظام آموزشی.

در سهمیه بندی بودجه کل کشورسهم ۱۵ میلون معلم ودانش آموز که ۲۰ درصد جمعیت کشور را دربر می گیرد، فقط ۹ درصد بودجه به آموزش و پرورش اختصاص دارد.

خواسته ها ی عادلانه معلمان تنها با تحاد وهمبستگی معلمان وهماهنگی بادیگر اقشاروطبقات جامعه مانندپرستاران ،رانندگان وگارگران ودیکر اقشار میانی وفرودست جامعه تحقق می یابد ،جمع آوری طومار امضا برای آزادی اسماعیل عبدی وپیگیری خواسته های گرد.همایی ۹ اسفند میتواند زمینه ساز یک حرکت فراگیر برای تحقق خواسته های معلمان باشد

درخاتمه یادی میکنیم از معلمانی که در راه آرمان هایشان جان باختندژنده یادان صمد،خانعلی،یحیی رحیمی،داریوش نیک گو،بهمن عزتی،غلامرضا اشترانی،غلام گرگین،رئوف بلدی،قربان حسینی،فرزاد کمانگروآدرنوش که نمونه هایی از معلمانی بودندکه آخرین درس یعنی آزادگی را به دانشامورازان خود آموحتند وجاودانه شدند

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد