logo

اسلاومیرمروژک

لایه ی کیک

ترجمه علی اصغرراشدان

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۰۳ ژانويه ۲۰۱۷

Aliasghar-Rashedan05.jpg
Slawomir Mrozek
Schichtkuchen

لایه ی نازک خاکسترآشتفشان رابااحتیاط کنارزدیم، زیرش چیزی پیداشد. انگارشکل سریک انسان بود، باعینک. به لطف ویژگی زمین آتشفشان مثل یک گچبری، عالی مانده بود.
پرفسورکه مهمترین باستان شناس قرن چهل وششم بود، تخمین زد:
« احتمالایک ژاپنیست. »
ژاپنی قبلی راتاکمربندلخت کردیم. تودستهای سنگ شده ش، یک دوربین عکاسی سنگ شده گرفته بود. پرفسورگفت:
« درسته، سلسله نیکون، مدل بالیزر، مربوط به اواخرقرن سی ویکم. »
یک ونیم مترپائین ترازژاپنی، یک مردکت وکلفت سنگ شده باشلوارک پیداکردیم، ایضابادوربین.
« آسیائی، مربوط به نیمه اول قرن بیست وهفتم. »
« اوهم یک ژاپنیست؟ »
« نه، دوربین ژاپنیست، مردنیست. یک اروپائیست، احتمالاازاهالی بایرن آلمان است »
سه مترپائین تر، حادثه ای شگفت! یک اتوبوس دوطبقه بایک توالت شیمیائی. شصت نفرتوش نشسته بودندوبادوربین های ژاپنی ازپنجره عکس میگرفتند. اتوبوس، مسافرهاودوربین ها، همه سنگ شده بودند. پرفسوردستهاش رابه هم مالید:
« بزرگترین کشف عصردمکراتوس که من می شناسم. یک مدرک بی نظیردرشمال و زیرلایه زباله های صنعتی اروپای شرقی وسرمنشاء یک تمدن است که دراروپای شرقی به نام اسکاندیناویا،وجودداشته. »
«شمااین قضیه روازکجامیدونید؟ »
« قضیه خیلی ساده است. اتوبوس یک علامت استکهلم دارد. »
درطول گشت وگذاریک نفرراپیدکردیم. پرفسوربه عنوان تازه رسیده ای ازدیترویت میشیگان یو.اس.آ.ومربوط به پایان قرن بیستم، شناسائیش کرد. این قضیه رابامتداستقرائی کشف کرد.
محل حفاری نگذاشت هیچ چیزدیگری شناسائی شود. علتش میتوانست این قضیه باشد، اگر جریان دیگری درکارنبوده باشد. علاوه براین، نشانه هائی ازبدهکاری بین المللی هم درجلوگیری ازکنده کاری بیشتر وجوداشت.
مردآمریکائی باهردودستش یک دوربین عکاسی ژاپنی راسفت چسبیده بود.
من اشاره کردم « اینجام یه دست اضافی هست. »
« کجا؟ »
« توکیف پشتیش. »
خاکسترهاراپس زدیم. دست سنگ شده ومتعلق به جوانی ازتیپ اهالی سرزمین های جنوب بود. پرفسورادعاکرد:
« تیپ مربوط به فرهنگ مدیترانه ست.کیف ورم آورده به یادآدم میاوردکه یک کیف پول هم توش هست. تمام شواهدگواهی میدهدکه رعدوبرقی ناگهانی همه چیزرانابودکرده. درباره همه اینهاچه فکرمیکنید؟ »
« من فکرمیکنم اونامدفون شدن. »
« همینطوراست، توفواصل زمانی تافوران بعدی کوه وزوو مطابقت دارد. فوران آمریکائی درپایان قرن بیستم بوده. بقیه یکی بعدازدیگری، آخرین فوران نابودکننده مربوط به هزاروپانصدسال پیش بوده. »
« امازیرآمریکائیه چی هست؟ »
« پمپه ئی. یک شهررومی مربوط به پنج قرن پیش ازعصرمیلادی که اوایل قرن این عصربافوران یک آتشفشان نابودشده. درقرن هفده کشف ودرقرن نونزده به جاذبه ی گردشگری تبدیل میشود. گردشگری آمریکائی درپایان قرن بیستم ازپمپه ئی عکس میگرفته که وزوودوباره فوران کرده وآمریکائی مدفون شده. قرنها میگذردوانسان محل دفن آمریکائی راکشف میکندودوباره به جاذبه ی گردشگری تبدیل میشود. تازمانی که بعدهاعکس بردارها دوباره مدفون می شوند. انسان مدت زمانی بعدبازمحل دفن شان راکشف وبه جاذبه گردشگری تازه ای تبدیل میشود، همین گردشگرهائی که شما عکس شان رامیگیرید، دوباره مدفون میشوند. آخرین گردشگری که مدفون میشود، همین ژاپنیست. مدت پانزده قرن است که وزوو دیگرفوران نکرده. اماشمابعدازاین چه می کنید؟»
« من عکس میگیرم. سرآخرکه دیگه عکاسی واسه هیچکس جاذبه نداشته باشه، من نفراولی میشم که عکس میگیره. »
اماپیش ازاین که پرفسوربتوانددوربین عکاسی راازدستم بیرون بکشد، وزوو اولین ابرهای دودخودراتف کردبیرون....

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد