( ب-آزاده ، ب- آذرکلاه)

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

 • درسال گذشته تعدادزیادی نامه الکترونکی از طرف دوستان وخانواده عزیزانی که درسال ۶۷ توسط رژیم جمهوری اسلامی در زندانهای مختلف به قتل رسیدند دریافت نمودیم ،در این نامه ها ضمن آنکه ما را مثل همیشه مورد لطف ومحبت خود قرار داده اند ، اطلاعاتی نیز در رابطه با تکمیل لیست قتل عام ۶۷ ارسال داشته اند. با تشکر فراوان از این عزیزان یادآورمی شویم که تکمیل این لیست بدون یاری وهمفکری شما امکان پذیر نیست و برای آنکه این جنایت هرگز ازیادها نرود ،امکان تکرارآن برای همیشه از کشور ما رخت بر بندد و مسببین آن در محکمه ای صالح به محاکمه کشیده شوند، بایستی تلاش نمود تا لیستی هرچه مستند تر، شامل تمامی اطلاعات مربوط به تک تک این عزیزان ازدست رفته تهیه گردد . این کار بدون حمایت،پشتیبانی ،کمک وهمفکری شما داغ دیدگان عزیز میسر نیست .

 • ما همچنان منتظر اطلاعات تکمیلی شما هستیم با ما به آدرس زیر مکاتبه کنید :
  iran_a500@yahoo.fr


 • اسامی به ترتيب الفبا

  اسامی فارسی
  ====================
  قسمت اول (مقدمه)
  قسمت دوم (الف)
  قسمت سوم ( ب _ ث)
  قسمت چهارم (ج_ خ)
  قسمت پنجم (د _ ز)
  قسمت ششم (س _ ض )
  قسمت هفتم (ط_ف)
  قسمت هشتم (ق_ل)
  قسمت نهم (م )
  قسمت دهم (ن _ ی)  اسامی انگليسی
  ====================
  مفدمه انگليسی
  مفدمه فرانسوی
  قسمت اول A
  قسمت دوم A-E
  قسمت سوم E-G
  قسمت چهارم H-J
  قسمت پنجم K-M
  قسمت ششم N_R
  قسمت هفتم R_T
  قسمت هشتم V_Z


  روايت قتل عام در زندان ها

  روايت قتل عام سال ۶۷ از زبان زندانيان سياسی