ن

9

مجاهد

آبان67 اوين تيرباران

 

شهرري

نادري - (مرد)

4094             

2

راه كارگر

67

 

 

نادري - ضياالدين

4095             

ش3

مجاهد

67 گوهردشت

60

تهران- 24ساله

نادري - سيامك

4096             

9

مجاهد

آبان67 ايلام تيرباران

 

هفت چشمه ايلام- 27سال

نادري - عباداله

4097             

5

اكثريت

67

 

 

نادري - كريم

4098             

1-9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

سوادكوه-27سال

نادري - منوچهر

4099             

9

مجاهد

67 مشهد حلق آويز

 

مشهد-23سال

نادري نيا مجيد

 

4100             

شاهد 30

مجاهد

67 زندان رشت اعدام

 

رشت

نارسیس -....

 

4101             

6-ش،307

كومله

شهريور 67 گوهردشت

 

 

ناصري - داود

4102             

9

مجاهد

67 اوين تيرباران

 

ايلام-27سال

ناصري- شاهرخ

4103             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

 

ناصري- محمود

4104             

9

مجاهد

67 تهران تيرباران

 

 

ناصري- منوچهر

4105             

9

مجاهد

11/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-30سال

ناصري رازليقي- مسعود

4106             

ش8

 

تابستان67 دار آويخته شد

 

 

ناصريان - داديار

4107             

9

مجاهد

2/6/67 اوين حلق آويز

 

26سال

ناصريان - محمود

4108             

9

مجاهد

67 اعدام

 

 

ناطقي - قاسم

4109             

1

 

67

 

 

ناظر - فتح اله

4110             

9

مجاهد

8/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-25سال

ناظري  - جواد

4111             

9

مجاهد

11/5/67 كاشان تيرباران

 

23سال

ناظري - رضا

4112             

9

مجاهد

12/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-29سال

ناظري - منوچهر

4113             

9

مجاهد

مرداد67 اصفهان تيرباران

 

كاشان- 25سال

ناظري فيني - زهرا

4114             

9

مجاهد

مرداد67 اصفهان تيرباران

 

كاشان-23سال

ناظري فيني- محمدرضا

4115             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

شمال- 28سال

ناظم البكاء - اسكندر

4116             

9

مجاهد

مرداد67 گلپايگان  تيرباران

 

 

ناظمي - (مرد)

4117             

9

مجاهد

آبان67 اوين تيرباران

 

27سال

ناظمي - علي

4118             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

همدان

ناظمي - يداله (علي )

4119             

9

مجاهد

67 ايلام اعدام

 

ايلام

ناظمي (عباداله زاده) - روح اله

4120             

4-ش2

حزب توده

67

62

 

ناظمي [ نيك آئين] - اميرهوشنگ

4121             

9

مجاهد

67 شيراز تيرباران

 

 

نام آور - علي

4122             

9

مجاهد

مرداد67 رودسر حلق آويز

 

رودسر-31سال

نامجو - علي

4123             

1

 

67

 

 

نامدار - حسين

4124             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

33سال

نامدار - علي اشرف

4125             

1-9

مجاهد

67 اعدام

 

 

نامدار- فرح

4126             

9

مجاهد

مرداد67 تبريزاعدام

 

تبريز- 23سال

نامدار اكبري- غلامرضا

4127             

9

مجاهد

67 مسجدسليمان تيرباران

 

مسجدسليمان- 31سال

نامدار مسجدي - شاهرخ

4128             

9

مجاهد

مرداد67 اراك تيرباران

 

اراك-33سال

نامدار ملايري - حسين

4129             

1

 

67

 

 

نامداري - شاهرخ

4130             

9

مجاهد

6/6/67 اوين حلق آويز

 

اردبيل-30سال

نامور - سيف الدين

4131             

9

مجاهد

67 گوهردشت اعدام

 

 

نامور - ناهيد

4132             

9

مجاهد

67 گوهردشت اعدام

 

 

نامور - نسرين

4133             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

سنقر- 27سال

نامور - هاجر

4134             

9

مجاهد

67 تهران حلق آويز

 

تهران-25سال

نانسا - منصوره

4135             

9-ش6

مجاهد

شهريور67 اوين حلق آويز

 

26سال

نانكلي - سيمين

4136             

1-9

مجاهد

67 اوين تيرباران

 

قزوين- 30سال

نانكلي - فرج

4137             

9

مجاهد

67 زنجان اعدام

 

ميانه-25سال

نبوي ميرفرج

 

4138             

شاهد ه

هوادار رزم انقلابی برای آزادی طبقه کارگر

67 زندان چوبین دره قزوین

محکومیت 10سال

قزوین 27 ساله

نبوی – سیدامیر

 

4139             

1

 

67

 

 

نبي عامري - رامين

4140             

9

مجاهد

مرداد67 مشهد حلق آويز

 

مشهد-25سال

نجاتي - مجيد

4141             

2ش رف

راه كارگر

شهريور67

دستگیری1364

33ساله

نجاتي - منصور

4142             

9

مجاهد

10/6/67 اوين حلق آويز

 

انزلي-29سال

نجاتي كتمجاني - سيدحسين

4143             

9

مجاهد

25/5/67 وكيل آباد حلق آويز

 

بجنورد-31سال

نجاتي محرمي - امين

4144             

2-ش7-ش8

اقليت

شهريور67 اوين اعدام

64

 

نجاران - ابراهيم

4145             

5

اكثريت

67

 

 

نجاري نژاد صلواتي - مصطفي

4146             

9

مجاهد

67 تهران اعدام

 

 

نجاريان ابراهيم

 

4147             

شاهد 30

مجاهد

67 زندان رشت اعدام

 

رشت

نجایی - محمد

4148             

9

مجاهد

67 تهران تيرباران

 

 

نجف آبادي - فاطمه

4149             

9

مجاهد

67 تهران اعدام

 

 

نجف آبادي - قنداله

4150             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-25سال

نجف قليان- اكبر (علي)

4151             

1

 

67

 

 

نجفي س عيد

4152             

1-9

مجاهد

67 اراك تيرباران

 

خمين-32سال

نجفي - صفر

4153             

1-9

مجاهد

67 كرمانشاه حلق آويز

 

22سال

نجفي  (ملكي) - مهتاج

4154             

1

 

67

 

 

نجفي - يداله

4155             

9

مجاهد

67 رشت حلق آويز

 

 

نجفي آزاد - عابدين

4156             

1-ش7-ش1

وحدت‌كمونيستي

شهريور67 گوهردشت

61

جنوب-39سال

نجفي شوشتري - منصور

4157             

1

 

67

 

 

نجلي - اكبر

4158             

9

مجاهد

مرداد67 داراب تيرباران

 

داراب

نجيب زاده - رضا

4159             

1

 

67

 

 

نجيب محمدي - محمد

4160             

1

 

67

 

 

نجيبي - مجيد

4161             

9

مجاهد

67 شيراز اعدام

 

 

نخعي - اكبر

4162             

9

مجاهد

مهر67 تنكابن تيرباران

 

رامسر-26سال

ندافيان - سعيد

4163             

9

مجاهد

67 ديزل آباد حلق آويز

 

 

نديمي - (مرد)

4164             

1-9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

كرمانشاه-25سال

نديمي - جواد

4165             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

 

نراقي-  محمد

4166             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-25سال

نريماني - رامين

4167             

1

 

67

 

 

نساج - محمد

4168             

9

مجاهد

67 وكيل آباد حلق آويز

 

31سال

نساج - محمود

4169             

9

مجاهد

7/6/67 گوهردشت حلق آويز

 

كرمانشاه- 29سال

نسبي - اعظم السادات

4170             

9

مجاهد

67 اعدام

 

اصفهان-26سال

نسيم - فخري

4171             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران- 31سال

نشاطي - علي

4172             

1

 

67

 

 

نصارا - حسن

4173             

9

مجاهد

22/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

كرج-25سال

نصاري -كاوه

4174             

9

مجاهد

67 تهران تيرباران

 

سبزوار-25سال

نصرآبادي - مجيد

4175             

9

مجاهد

آذر67 اوين اعدام

 

 

نصرآبادي - نصر

4176             

9

مجاهد

67 شيراز حلق آويز

 

 

نصرالهي - ايرج

4177             

ش3

آرمان

8/5/67 رشت

61

كلاچاي- 28سال

نصرتي - غلامرضا

4178             

9-ش3، ب

مجاهد

10/5/67 گوهردشت حلق آويز

60

كرج- 33سال

نصرتي - [ دكتر ] فرزين

4179             

1

 

67

 

 

نصرتي - فرشيد

4180             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

گيلان-25سال

نصرتي خوشرو - احمد(مراد)

4181             

9

مجاهد

مرداد67 همدان تيرباران

 

همدان- 30سال

نصري - سيدمحمد مهدي

4182             

9

مجاهد

67 تهران اعدام

 

 

نصري - قدرت

4183             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

كرمانشاه-26سال

نصوري - پوران

4184             

9

مجاهد

مرداد67 خرم آباد تيرباران

 

پل دختر-29سال

نصير مقدم - نظر

4185             

9

مجاهد

مرداد67 وكيل آباد حلق آويز

 

مشهد-25سال

نصيري - (مرد)

4186             

9

مجاهد

مرداد67 مشهد حلق آويز

 

مشهد-28سال

نصيري - جواد

4187             

9

مجاهد

بهمن 67 تهران اعدام

 

تهران

نصيري - حسين

4188             

9

مجاهد

مرداد67 انزلي تيرباران

 

آبكنار-30سال

نصيري - صابر

4189             

1

 

67

 

 

نصيري - نسرين

4190             

8-ش4-ش10

 اقليت

شهريور67 اعدام

آبان60-خرم‌آباد حكم 7سال

پل دختر- 29سال

نصيري مقدم - حميد

4191             

9-ش3، 30

مجاهد

9/5/67 رشت حلق آويز

60

كوچصفهان-28سال

نظام پسند - حسن

4192             

9

مجاهد

67 عادل آباد اعدام

 

 

نظام زاده - (برادر)

4193             

4

حزب توده

67

 

 

نظامي - بهمن

4194             

4

حزب توده

67

 

 

نظامي - سيد محمد

4195             

8

 

67

 

 

نظامي - سعيد محمد

4196             

7

 حزب دمكرات

17/6/67 اعدام

 

فرزند سيداحمد مهاباد-20سال

نظامي - سيد محمود

4197             

1

 

67

 

 

نظامي زاده - سرهنگ بهمن

4198             

9

مجاهد

مرداد67 تهران حلق آويز

 

تهران- 22سال

نظرعلي زاده - فريدون

4199             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

كسماء

نظرعلي كسمايي - محمود

4200             

1-9

مجاهد

مرداد67 همدان تيرباران

 

ملاير-29سال

نظري - احمد

4201             

6-ش7

حزب توده

5/6/67 گوهردشت

 

 

نظري - حسن

4202             

1-9

مجاهد

مرداد67 رودسر تيرباران

 

املش- 28سال

نظري - حمزه

4203             

1

 

67

 

 

نظري - حميدرضا

4204             

5

اكثريت

67

 

 

نظم آبادي - جواد

4205             

9

مجاهد

مهر67 اروميه تيرباران

 

خوي- 30سال

نظمي - عباس

4206             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

28سال

نظيري خامنه - خسرو

4207             

9

مجاهد

18/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-27سال

نعلبندي - احمد

4208             

1

 

67

 

 

نعمان پور - بيژن

4209             

9

مجاهد

67 اوين تيرباران

 

تهران-19سال

نعمت الهي - عباس

4210             

9

مجاهد

مرداد 67 اصفهان تيرباران

 

اصفهان-24سال

نعمت بخش - اكبر

4211             

9

مجاهد

13/5/67 اصفهان تيرباران

 

اصفهان-23سال

نعمت بخش - رضا

4212             

9

مجاهد

مرداد67 اصفهان تيرباران

 

اصفهان-26سال

نعمت بخش - سوفيا

4213             

1

 

67

 

 

نعمت وندي - بيژن

4214             

9

مجاهد

67اوين اعدام

 

 

نعمتي - ...

4215             

9

مجاهد

25/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

طالقان-28سال

نعمتي - قنبر

4216             

1

 

67

 

 

نعمتي - موسي

4217             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

29سال

نعمتي اللهي عرب- امير

4218             

9

مجاهد

67 اوين اعدام

 

سبزوار-27سال

نعمتي راد- محمد رضا

4219             

9

مجاهد

30/6/67 ايلام تيرباران

 

ايلام- 35سال

نعمتي زاده- موسي

4220             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-29سال

نعمتي عرب - محمد رضا

4221             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

قزوين

نعمتي وركي- فرشيد (نقي)

4222             

1-9

مجاهد

13/5/67 اوين حلق آويز

 

تهران-28سال

نعيم - محمد رضا

4223             

1-ش1

حزب توده

67

62-حكم 10سال

33سال

نعيمي علي

 

4224             

شاهد 30

سازمان طوفان

تابستان 67 زندان رشت اعدام

 

رشت

 نعیمی – رجب

 

4225             

9

مجاهد

67 تاكستان تيرباران

 

 

نفتي - ...

4226             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-28سال

نقاش زاده - مسعود

4227             

9

مجاهد

67 وكيل آباد حلق آويز

 

بجنورد-28سال

نقدي -...

4228             

9

مجاهد

25/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-31سال

نقدي دورباطي - محمد رفيع

4229             

9

مجاهد

67 ايلام تيرباران

 

ايلام

نقمي زاد - موسي

4230             

9

مجاهد

67 وكيل آباد حلق آويز

 

بجنورد-28سال

نقوي - (مرد)

4231             

9

مجاهد

16/8/67 وكيل آباد حلق آويز

 

35سال

نقي پور اميرزادي - غلامرضا

4232             

9

مجاهد

67 تهران اعدام

 

تهران

نقي نژاد - مجتبي

4233             

6

 

67

 

 

نكي - بهمن

4234             

9-ش3

مجاهد

9/5/67 رشت حلق آويز

60

رشت- 23سال

نگهبان - حسين

4235             

9

مجاهد

67 اراك اعدام

 

 

نمكيان - حبيب اله

4236             

9

مجاهد

67 اراك تيرباران

 

اراك-30سال

نمكيان - محمد حسن

4237             

9

مجاهد

23/5/67 تبريز تيرباران

 

تبريز-21سال

نمونه خواه- اصغر

4238             

9

مجاهد

67 همدان حلق آويز

 

 

نوايي - اشرف

4239             

ش3

مجاهد

9/5/67 رشت

60

هشتپر- 27سال

نوايي - ايرج

4240             

ش2

فداييان اقليت

67

 

 

نوايي لواساني - حميد

4241             

1-9

مجاهد

15/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

27سال

نوپرور - محمد

4242             

9

مجاهد

آبان67 اعدام

 

فهليان حسني

نوذري - حبيب اله

4243             

1

 

67

 

 

نوذري - فريده

4244             

1

 

67

 

 

نور - مهناز

4245             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-26سال

نورامين - احمد رضا

4246             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

 

نورامين- محمد رضا

4247             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-26سال

نوراني جوان - محمد

4248             

9

مجاهد

13/5/67 اصفهان تيرباران

 

اصفهان-23سال

نورايي مطلق - علي

4249             

9

مجاهد

67 تهران زير شكنجه

 

20سال

نوربخش - فرهاد

4250             

9

مجاهد

شهريور67 اوين اعدام

 

تهران-26سال

نورمجدي - اسماعيل

4251             

9

مجاهد

مرداد67 اوين تيرباران

 

نورمازندران-30سال

نور محمد نوري - پروانه

4252             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

نورمازندران-24سال

نور محمد نوري - صالحه (ساقي)

4253             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-25سال

نور محمدي - اسماعيل

4254             

9-ش3

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

60

قزوين- 25ساله

نورمحمدي - زيداله

4255             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

 

نورمحمدي - منصور

4256             

1

 

67

 

 

نور محمديان - پروانه

4257             

1

 

67

 

 

نور محمديان - صالح

4258             

5

اكثريت

67

 

 

نوربخش - حسن

4259             

9

مجاهد

آذر67 شيراز تيرباران

 

38سال

نوروزي - اسماعيل

4260             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

رودسر-28سال

نوروزي - تقي

4261             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

صومعه سرا-26سال

نوروزي - طهمورث

4262             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

 

نوروزي - علي

4263             

9

مجاهد

شهريور67 اوين اعدام

 

19سال

نوروزي - فريدون

4264             

9

مجاهد

آذر67 عادل آباد اعدام

 

25سال

نوروزي - كاظم

4265             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

كرج-26سال

نوروزي - كيانوش

4266             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

شهريار-30سال

نوروزي - محمد

4267             

9

مجاهد

67 اروميه اعدام

 

اروميه-31سال

نوروزي - محمد رضا

4268             

9

مجاهد

شهريور67 اوين تيرباران

 

تهران-24سال

نوروزي - مهدي

4269             

1-9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-25سال

نوروزي - ناصر

4270             

9

مجاهد

67 اوين تيرباران

 

27سال

نوري - احمد

4270 

9

مجاهد

20/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

كرمانشاه-23سال

نوري - جلال

4271 

9

مجاهد

67 اوين تيرباران

 

 

نوري - حسين

4272 

9

مجاهد

25/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-28سال

نوري - عادل

4273 

9

مجاهد

شهريور67 تهران تيرباران

 

 

نوري - علي

4274 

9

مجاهد

67 شيراز اعدام

 

گله‌دارلارستان-31سال

نوري - علي

4275 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت تيرباران

 

كرمانشاه- 26سال

نوري - غلام

4276 

9

مجاهد

18/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-29سال

نوري - قدرت اله

4277 

9-1

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-27سال

نوري - محمد

4278 

9

مجاهد

67 اعدام

 

22سال

نوري - محمد شفيع

4279 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

 

نوري - محمود

4280 

9

مجاهد

شهريور67 اروميه  تيرباران

 

اروميه- 23سال

نوري - نرگس

4281 

9

مجاهد

67 اوين اعدام

 

 

نوري - نعيم

4282 

5ش 102

سازمان دکتر بختیار

67  اوین  اعدام

 

 

نوري فر-يداله(سروان شهربانی

4283 

9

مجاهد

18/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران- 30سال

نوري نيك- محمد

4284 

9

مجاهد

مهر67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران- 29سال

نوري نيك- مهناز

4285 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

گيلان

نياجليلي- جعفر

4286 

9

مجاهد

67 كازرون تيرباران

 

كازرون-31سال

نياكان- احمد

4287 

1-9

مجاهد

22/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران- 25سال

نياكان - حسين

4288 

9

مجاهد

آبان67 اروميه تيرباران

 

تهران- 19سال

نياكان - زهرا

4289 

9

مجاهد

مهر67 تهران اعدام

 

 

نياوند - عبداله

4290 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

 

نيايش - مسعود

4291 

1-6

 

67

 

 

نيراق داغ - ...

4292 

1-9

مجاهد

67 مشهد حلق آويز

 

27سال

نيرومند - حميد

4293 

9

مجاهد

آبان67 كازرون تيرباران

 

18سال

نيرومند - حميد

4294 

9

مجاهد

67 تهران اعدام

 

 

نيري - محسن

4295 

9

مجاهد

مرداد67 تهران حلق آويز

 

تهران-22سال

نيري - ناصر

4296 

1

 

67

 

 

نيك آئين - ابراهيم

4297 

1

 

67

 

 

نيك آئين - حميد

4298 

5

اكثريت

67

 

 

نيك آفرين - بهرام

4299 

1

 

67

 

 

نيك اقبال - نازنين

4300 

9

مجاهد

20/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-26سال

نيك بين - محمد علي

4301 

1

 

67

 

 

نيك پور - علي اصغر

4302 

1

 

67

 

 

نيك پور - همايون

4303 

8

 

67

 

 

نيك پور فرخ - همايون

4304 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-29سال

نيك پور فرخ - همايون

4305 

9

مجاهد

آذر67 رشت اعدام

 

كوچصفهان-23سال

نيك خواه - ابراهيم

4306 

9

مجاهد

آذر67 تيرباران

 

 

نيك خواه - علي

4307 

9

مجاهد

67 زنجان تيرباران

 

ميانه- 27سال

نيك خواه - فيروز

4308 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

 

نيك خويي- حجت اله

4309 

9

مجاهد

مرداد67 در انفجار زندان گرگان

 

30سال

نيك روش- اسماعيل

4310 

9

مجاهد

مرداد 67 رشت تيرباران

 

رودسر-29سال

نيك فر - احمد

4311 

9

مجاهد

67 رشت تيرباران

 

شلمان-30سال

نيك فر - علي

4312 

9

مجاهد

67 رشت تيرباران

 

رودسر-25سال

نيك فر - محمد رضا

4313 

9

مجاهد

آبان67 اعدام

 

22سال

نيك كار - محمد

4314 

9

مجاهد

شهريور67 شيراز تيرباران

 

 

نيك كار (نيكان) - رضا

4315 

1

 

67

 

 

نيك منش - اسفنديار

4316 

1-9

مجاهد

2/9/67 عادل آباد تيرباران

 

ممسني- 25سال

نيكنام - علي

4317 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-25سال

نيكو - حسين

4318 

4

حزب توده

67

 

 

نيكو - حيدر

4319 

1

 

67

 

 

نيكو - علي اصغر

4320 

9

مجاهد

شهريور67 اوين تيرباران

 

تهران-22سال

نيكو - فريبا

4321 

1-9

مجاهد

آذر67 اوين تيرباران

 

تهران-28سال

نيكو اقبال تك- فاطمه زهرا

4322 

9

مجاهد

آذر67 شيرازتيرباران

 

اهواز- 26سال

نيكوپور ديلمي- علي اصغر

4323 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

كرج- 27سال

نيلغاز- خيراله (رشيد)

4324 

9

مجاهد

شهريور67 تهران تيرباران

 

 

نيلغاز - علي (خيراله)

4325 

 

           و

1-9ش، 30

مجاهد

آبان67 رشت تيرباران

 

رشت-26سال

واحدي - مريم (فخري)

4326 

1

 

67

 

 

وارسته - اكبر

4327 

9

مجاهد

مرداد67 اهواز تيرباران

 

آبادان-25سال

واصفي - شاهين

4328 

9

مجاهد

مرداد67 بابل تيرباران

 

بابل- 28سال

واعظ زاده - سيد محسن

4329 

1-9

مجاهد

آذر67 زنجان تيرباران

 

هشترود‌ميانه-34سال

واعظي -  طاهر

4330 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-27سال

وثوق - حميد رضا

4331 

1

 

67

 

 

وثوق آبكناري - احمد

4332 

9

مجاهد

مرداد67 رشت حلق آويز

 

انزلي

وثوق آبكناري - حميد

4333 

5

اكثريت

67

 

 

وثوقي - محمد جعفر

4334 

8

 

67

 

 

وثوقي - جعفر

4335 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

گلپايگان-29سال

وثوقيان - مهدي

4336 

9

مجاهد

بهمن67 اردبيل اعدام

 

27سال

وثيق - كاظم

4337 

9

مجاهد

مرداد67ساري تيرباران

 

بابل- 30سال

وحيديان - جواد

4338 

1-9،ش،30

مجاهد

آبان67زندان رشت تيرباران

 

26سال

وخشوري علی اصغر

4339 

8

 

67

 

 

ورپشتي - كبري

4340 

1-9

مجاهد

مرداد67 اصفهان تيرباران

 

شهركرد-24سال

ورپشتي - كبري

4341 

1

 

67

 

 

وزي - اسداله

4342 

9

مجاهد

7/5/67 اوين حلق آويز

 

تهران-34سال

وزيران ثاني - محمد

4343 

9

مجاهد

67 مشهد حلق آويز

 

تركمن‌صحرا-30سال

وزيري - حسين علي

4344 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-32سال

وزيري - محمد

4345 

9

مجاهد

آبان67 سمنان تيرباران

 

گرمسار-31سال

وزيري فر - عليرضا

4346 

9

مجاهد

18/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-34سال

وزين - محمد محسن

4347 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

رشت-23سال

وصلي - سيدعلي

4348 

9

مجاهد

مرداد67 اوين اعدام

 

تهران

وصلي - سيدعلي

4349 

9

مجاهد

67 شيراز اعدام

 

جهرم-20سال

وطن پرست - منوچهر

4350 

4

حزب توده

67

 

 

وطنخواه - اسماعيل

4351 

4

حزب توده

67

 

 

وطنخواه - محسن

4352 

7

 حزب دمكرات

4/5/67 اعدام

 

سقز

وطنخواه - مصطفي

4353 

1

 

67

 

 

وطن دوست - شايسته

4354 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

 

وفا - عليرضا

4355 

9

مجاهد

شهريور67 اوين تيرباران

 

 

وفايي - قاسم

4356 

9-ش6

مجاهد

آبان67 اوين تيرباران

 

تهران- 25سال

وفايي زاده - فرح

4357 

1

 

67

 

 

وفاييان - فرخ

4358 

1

 

67

 

 

وقري - بهزاد

4359 

9

مجاهد

آبان67 وكيل آباد حلق آويز

 

قوچان- 25سال

وكيلي - مسعود

4360 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-26سال

وكيلي راد - محمد

4361 

6-ش7

سچفخا

5/6/67 گوهردشت

 

 

ولي - مجيد

4362 

9

مجاهد

مهر67 مسجد سليمان تيرباران

 

مسجد سليمان

ولي وند - وحيد

4363 

1

 

67

 

 

وليد - محمد

4364 

1-9

مجاهد

5/5/67 اوين حلق آويز

 

تهران-23سال

وهاب زاده - احمد علي

4365 

 

                             ه

1

 

67

 

 

هاتف - حجت

4366 

1

حزب توده

67

 

 

هاتفي - رحمان (منفرد)

4367 

1

 

67

 

 

هادي - ناصر

4368 

1-9

مجاهد

شهريور67 كرمانشاه تيرباران

 

كرمانشاه- 29سال

هادي بيگي - بهزاد

4369 

1-9-ش12

مجاهد

شهريور67 اهواز حلق آويز

 

شوشتر-37سال

هادي پور - سيدحميد

4370 

ش3

مجاهد

8/5/67 رشت

61

رودسر-26سال

هادي پور - غلامرضا

4371 

1

 

مهر67 اوين حلق آويز

 

 

هادي خانلو - اميرهوشنگ

4372 

9

مجاهد

67 تهران تيرباران

 

 

هادي خانلو - بيژن

4373 

9

مجاهد

آبان67 اهواز تيرباران

 

اهواز- 22سال

هادي زاده - مرتضي

4374 

1-9

مجاهد

67 اوين تيرباران

 

 

هاديان- حميد رضا

4375 

9

مجاهد

67 همدان حلق آويز

 

نهاوند- 31سال

هاديان - كريم

4376 

9

مجاهد

67 همدان تيرباران

 

نهاوند- 23سال

هاديان - هادي

4377 

1

 

67

 

 

هارشكوهي -

4378 

9

مجاهد

67 شيراز تيرباران

 

شيراز

هاشم پور - صدراله

4379 

1-9

مجاهد

67 حلق آويز

 

تبريز-28سال

هاشمي - امير

4380 

9

مجاهد

67 تهران حلق آويز

 

27سال

هاشمي- پروين

4381 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-26سال

هاشمي- پريوش

4382 

1

 

67

 

 

هاشمي - جمشيد

4383 

9

مجاهد

شهريور67 نوشهر تيرباران

 

نوشهر-22سال

هاشمي- حسين

4384 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-26سال

هاشمي- سعيد

4385 

1-9

مجاهد

6/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تربت‌حيدريه-30سال

هاشمي - سيد جعفر(طاهر)

4386 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

 

هاشمي- محمد

4387 

9

مجاهد

67 تهران تيرباران

 

اصفهان- 26سال

هاشمي- مرتضي

4388 

9

مجاهد

17/9/67 اوين تيرباران

 

تهران

هاشمي- مهدخت

4389 

9

مجاهد

67 تهران حلق آويز

 

22سال

هاشمي- ناصر

4390 

9

مجاهد

13/5/67 اصفهان تيرباران

 

آبادان-29سال

هاشمي باجگيراني- سيدجمشيد

4391 

1-9

مجاهد

67 قزوين تيرباران

 

قزوين

هاشميان -...

4392 

9

مجاهد

شهريور67 قزوين تيرباران

 

24سال

هاشميان - ابوالفضل

4393 

9

مجاهد

دي 67 در انفجار  زندان اوين

 

قزوين-33سال

هاشميان - محمد

4394 

1

 

67

 

 

هاشميان - مهتاب

4395 

9

مجاهد