د

1

 

67

 

 

دائمي - محمد تقي

15521

1

 

67

 

 

دائي - (خانم)

1553 

9

مجاهد

67 عادل آباد اعدام

 

 

دادخواه - رسول

1554 

1

 

67

 

 

دادخوي - فرج اله

1555 

9

مجاهد

شهريور67 رشت تيرباران

 

رودسر-21سال

دادستان - زري

1556 

9

مجاهد

20/5/67 همدان تيرباران

 

همدان-30سال

دادسرشت - سعيد

1557 

9

مجاهد

شهريور67 اوين انفجار در زندان

 

كرمان-30سال

دادگر - امير

1558 

4

حزب توده

67

 

 

دادگر - فرزاد

1559 

9

مجاهد

28/7/67 اعدام

 

 

دادگر - مجيد

1560 

9

مجاهد

28/7/67 اعدام

 

 

دادگر- معصومه

1561 

8-4

حزب توده

67

 

 

دادمرزي - فرج اله

1562 

4

حزب توده

67

 

 

دادور - بهرام

1563 

8-9

 

مجاهد

17/9/67 اوين تيرباران

 

تهران-26سال

دارابي - حميد

1564 

شاهد 30

چپ

67 رشت  حلق آویز

 

متولد رشت

دادامیری فرد-کتایون

1565 

1-9

مجاهد

مرداد67 تهران حلق آويز

 

تهران-28سال

دارابي - حميد رضا

1566 

9

مجاهد

مهر67 بروجرد اعدام

 

بروجرد

دارابي- رضا

1567 

9

مجاهد

1/7/67 بروجرد اعدام

 

بروجرد

دارابي- محسن

1568 

1-9

مجاهد

آبان67 بروجرد تيرباران

 

بروجرد-25سال

دارابي - مسعود

1569 

9

مجاهد

1/7/67 بروجرد اعدام

 

بروجرد

دارابي- منصور

1570 

9

مجاهد

شهريور67 بروجرد زيرشكنجه

 

بروجرد-24سال

دارابي- منصوره

1571 

9-ش3

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

61

لاهيجان-24سال

دارآفرين - اردكان

1572 

9-ش3

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

61

لاهيجان-22سال

دارآفرين - اردلان (بهمن)

1573 

ش3 ، 30

فدايي خلق اقلیت

8/5/67 رشت

62

انزلي-34سال

داريانس - آرامانيس

1574 

1

 

67

 

 

داريك بندي - اسداله

1575 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-24سال

دالمن - حسن

1576 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-26سال

دالوند - حسن

1577 

9

مجاهد

شهريور67 مشهد حلق آويز

 

سمنان-26سال

دامغانيان- حسن

1578 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

 

دامغانيان - رضا

1579 

7

حزب دمكرات

2/6/67- اعدام

 

فرزند كريم-

نقده - 22سال

دانايي - رسول

1580 

1-9

مجاهد

1/8/67 سمنان حلق آويز

 

سمنان- 28سال

دانايي - محمد ابراهيم

1581 

1-ش8

حزب توده

تابستان67

 

 

دانش - احمد (دكتر دانش)

1582 

4-ش10

حزب توده

67 اوين اعدام

 

 

دانش - بهرام

1583 

9-ش3 ،30

مجاهد

9/5/67 رشت تيرباران

60

آبكنار- 28 سال

دانش آبكناري - خسرو

1584 

4

حزب توده

67

 

 

دانش شريعت پناهي - احمد

1585 

5

اكثريت

67

 

 

دانشپور - علي

1586 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

30سال

دانشور  (كاشاني) - محمد رضا

1587 

1

 

 

 

 

دانيال - سيد

1588 

9

مجاهد

آبان 67 اوين تيرباران

 

21سال

دانيالي- سعيد

1589 

9

مجاهد

آبان 67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-23سال

دانيالي - سهيل

1590 

9

مجاهد

مهر 67 رشت تيرباران

 

 

داود زاده -

1591 

1

اكثريت

67

 

 

داوران - منصور

1592 

9

مجاهد

شهريور67 زنجان تيرباران

 

زنجان-29سال

داوري- غلامرضا

1593 

4

حزب توده

67

 

 

داوري - غلامعلي

1594 

9

مجاهد

شهريور67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران- 25سال

داوري- محمد تقي

1595 

9

مجاهد

شهريور67 اروميه اعدام

 

ماكو-24سال

داوودپور - محسن

1596 

1-9

مجاهد

67 تهران اعدام

 

 

داوودي - جلال

1597 

1-9

مجاهد

7/5/67 بابل تيرباران

 

بابل-26سال

داوودي - حسين

1598 

9

مجاهد

67 تهران حلق آويز

 

ورامين- 27سال

داوودي - رضا

1599 

9

مجاهد

67 تهران اعدام

 

29سال

داووري - طاهره

1600 

4

حزب توده

67

 

 

داودي - غلام

1601 

9

مجاهد

مرداد67  بابل حلق آويز

 

بابل- 32سال

داوودي -  محمد ابراهيم

1602 

1-9

مجاهد

8/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران- 25سال

داوودي - محمد تقي

1603 

4

حزب توده

67

 

 

دايجاني - محسن

1604 

8

 

67

 

 

دبيري - علي رضا

1605 

9

مجاهد

آبان 67 تهران حلق آويز

 

23سال

درخشاني نيا - مهري

1606 

9

مجاهد

67 شيراز اعدام

 

 

درخواه - عبدالرسول

1607 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

رشت-30سال

درستكار - سيرنگ

1608 

8

 

67

 

 

درگنبادي - اسداله

1609 

9

مجاهد

آبان67 قزلحصار تيرباران

 

26سال

درود - محمد

1610 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-24سال

درودي - عبداله

1611 

9

مجاهد

67 اعدام

 

 

درودي - علي

1612 

6

 

67

 

 

دروديان - ...

1613 

1

 

67

 

 

دروديان - حسن

1614 

1-9

مجاهد

67 تيرباران

 

 

دروديان - حسين

1615 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-29سال

دروديان - حمدعلي

1616 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

27سال

دروديان - مصطفي

1617 

9

مجاهد

67 گوهردشت حلق آويز

 

رشت-30سال

دروي اشكيكي - رشيد

1618 

ش3

مجاهد

67 گوهردشت

60

هشتپر-30سال

درويش - عبدالرحمن

1619 

5-ش8،6،ک

اكثريت

67 خودكشي زير جيره شلاق

 

 

درويش كهن - سرور (سهيلا)

1620 

4-ش2

حزب توده

67

حكم 15سال

مازندران

درويش مخلص آبادي - نصرت اله

1621 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

كرج-28سال

درويش نوري - محمد

1622 

9

مجاهد

67 مسجد سليمان تيرباران

 

مسجدسليمان- 29 سال

درويش وند - محمد

1623 

9

مجاهد

20/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

طوالش رشت

درويشي - عبدالرحمن

1624 

1

 

67

 

 

دري - بهروز

1625 

1

 

67

 

 

دري - محمد

1626 

5

اكثريت

67

 

 

درياباري - محمد

1627 

9

مجاهد

67 اوين اعدام

 

 

درياباري

1628 

9

مجاهد

67 شيراز تيرباران

 

فسا-18سال

درياباري - مهدي

1629 

1

 

67

 

 

درياسري - رهبر

1630 

9

مجاهد

15/7/67 اوين تيرباران

 

21سال

دزفولي - رامين

1631 

9

مجاهد

شهريور67 اوين حلق آويز

 

شاهرود-26سال

دزياني - محمد حسن

1632 

4

حزب توده

67

 

 

دستگير - مهرداد

1633 

1

 

67

 

 

دست آموز - نعمت

1634 

9

مجاهد

آبان67 آمل اعدام

 

بابل-27سال

دستيان - اكبر

1635 

5-ش8

اكثريت

67 اعدام

65

 

دشت آرا - حسن (حسن شرق)

1636 

9

مجاهد

67 عادل آباد اعدام

 

 

دشتبان - حيدر

1637 

1-9-ش8

مجاهد

شهريور67 اوين حلق آويز

 

آبادان-25سال

دشتي - فريبا

1638 

9

مجاهد

1/8/67 اوين حلق آويز

 

شيراز-30سال

دكنما- آفاق

1639 

9

مجاهد

مرداد67 شيراز اعدام

 

شيراز-26سال

دكنما- مجيد

1640 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

 

دل زنده - ايرج

1641 

8

 

67

 

 

دلال زاده - رضا

1642 

1

 

67

 

 

دلال زاده جهانگير - منصور

1643 

1-9

مجاهد

شهريور67 گنبدكاووس اعدام

 

 

دلاور - رضا

1644 

9

مجاهد

آبان67 سمنان تيرباران

 

 

دلاوري - غلام رضا

1645 

9-ش3

مجاهد

13/5/67 گوهردشت حلق آويز

62

لاهيجان-24سال

دلجوي ثابت - محمدرضا

1646 

9

مجاهد

67 تيرباران

 

لاهيجان-24سال

دلخوش - محمدرضا

1647 

9

مجاهد

25/5/67 مشهد حلق آويز

 

24سال

دلسوزي - اكبر

1648 

9

مجاهد

28/6/67 اهواز تيرباران

 

آبادان-26سال

دلفي - سكينه

1649 

9

مجاهد

مهر67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-25سال

دلكش - فرامرز

1650 

1-9

مجاهد

67 كانون كرج حلق آويز

 

كرج- 25سال

دلكش - فرهاد

1651 

6-8

 

67

 

 

دليجاني - محسن

1652 

9

مجاهد

آبان 67 رشت تيرباران

 

رشت

دليري - مريم

1653 

9

مجاهد

12/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-27سال

دليري - مسعود

1654 

9

مجاهد

67 رشت حلق آويز

 

آستانه‌اشرفيه-17سال

دليلي - پرويز

1655 

9

مجاهد

دي 67 رشت تيرباران

 

آستانه‌اشرفيه-26سال

دليلي - حميد

1656 

8

 

67

 

 

دليلي - رضا

1657 

4-10

حزب توده

67

 

 

دليلي - عليرضا

1658 

6-8

 

67

 

 

دليلي - ليلي

1659 

4

حزب توده

67

 

 

دليلي - محمد رضا

1660 

1

 

67

 

 

دمخوري - مصطفي

1661 

9

مجاهد

67 گرگان تيرباران

 

گرگان

دنكوب - حسن

1662 

9

مجاهد

14/5/67 زاهدان تيرباران

 

زاهدان-35سال

دنيوي - غلامرسول

1663 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق  آويز

 

تهران

دواچي - جمشيد

1664 

9

مجاهد

26/5/67 اوين حلق آويز

 

زاهدان-29سال

دورانديش - محمودعلي

1665 

1-9

مجاهد

آبان67 تهران حلق آويز

 

سمنان-33سال

دوست محمدي - حميد

1666 

1

 

67

 

 

دوست محمدي - خليل

1667 

9

مجاهد

آبان67 سبزوار تيرباران

 

 

دولت آبادي - (خانم)

1668 

9

مجاهد

67 اعدام

 

 

دولت آبادي - احمد

1669 

9

مجاهد

آبان67 وكيل آباد حلق آويز

 

سبزوار-31سال

دولت آبادي - محمود

1670 

9

مجاهد

آبان67 تيرباران

 

 

دولتشاهي -

1671 

 

 

تيرباران شهريور67

 

 

دولتي - عليرضا

1672 

9

مجاهد

10/5/67 كرمانشاه تيرباران

 

كرمانشاه

دولتي - محمد

1673 

9

مجاهد

1/6/67

 

گرگان-32سال

دولتي توده - رمضانعلي

1674 

9

مجاهد

آذر67 گرگان تيرباران

 

گرگان-30سال

دولتي توده - قنبر

1675 

9

مجاهد

67 مشهد حلق آويز

 

26سال

دهپناه - امان اله

1676 

9

مجاهد

67 تيرباران

 

 

دهخوارقاني (ده خاقاني)- سهيلا

1677 

9

مجاهد

مرداد67 شيراز اعدام

 

 

دهدار - پرويز

1678 

1

 

67

 

 

دهقان - اكبر

1679 

9

مجاهد

مرداد67 حلق آويز

 

برازجان-30سال

دهقان - حسين

1680 

9

مجاهد

مهر67 اهواز تيرباران

 

اهواز-24سال

دهقانزاده -  محمود

1681 

9

مجاهد

12/7/67 اروميه تيرباران

 

ماكو-31سال

دهقاني - مسعود

1682 

9

مجاهد

25/5/67 رشت تيرباران

 

23سال

دهقاني- يداله

1683 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

29سال

دهقاني (دهقان) - علي اكبر

1684 

1-9

مجاهد

آذر67 اوين حلق آويز

 

تهران-31سال

دهنادي - احمد

1685 

1-9

مجاهد

8/7/67 شيراز تير باران

 

فسا-24سال

دياري - مهدي

1686 

5-ش2

اكثريت

67 اوين اعدام

65

 

ديانت - فتح اله

1687 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-28سال

ديانت - قاسم

1688 

5

اكثريت

67

 

 

ديانت - منصور

1689 

5

اكثريت

67

 

 

ديانك شوري - محمد حسن

1690 

9

مجاهد

19/8/67 رشت تيرباران

 

رشت-22سال

ديبايي - رضا

1691 

1

 

67

 

 

ديده بان - رسول

1692 

1

 

67

 

 

ديكوندي - اسداله

1693 

1

 

67

 

 

ديلمان - رسول

1694 

9

مجاهد

مهر67 دزفول تيرباران

 

 

ديناروند - رحيم

1695 

2-ش8

راه كارگر

تابستان67 خوي

 

خوي

دينخواه - حميد

1696 

1

 

67

 

 

دينخواه - محمد

1697 

1

 

67

 

 

ديواني - مجيد

1698 

1

 

67

 

 

ديوه خان - رسول

1699 

 

                                                ذ

1-9

مجاهد

8/10/67 عادل آباد تيرباران

 

فسا

ذاكري - داوود

1700 

9

مجاهد

مرداد67 عادل آباد تيرباران

 

 

ذاكري - ربابه

1701 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

33سال

ذاكري - محمد

1702 

9

مجاهد

آبان67 اوين حلق آويز

 

تهران-30سال

ذكايي - رضا

1703 

1

 

67

 

 

ذكي - بهزاد

1704 

9

مجاهد

آبان67 اروميه تيرباران

 

سلماس- 35سال

ذوالفقاري - احمد

1705 

9-ش پ ع

مجاهد

آبان 67 سمنان تيرباران

 

سنگسرطالب آباد 30سال

ذوالفقاري - اكبر

1706 

1-9

مجاهد

آبان 67 شهركردحلق آويز

 

شهركرد-30سال

ذوالفقاري - پرويز

1707 

9-ش پع

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

سنگسر طالب آباد- 25سال

ذوالفقاري - حجت

1708 

9

مجاهد

مرداد67 مسجدسليمان تيرباران

 

مسجدسليمان- 25 سال

ذوالفقاري - منوچهر

1709 

4

حزب توده

67

 

 

ذوالقدر - اسماعيل

1710 

9

مجاهد

67 شيراز تيرباران

 

شيراز-25سال

ذوالقدر - اعظم

1711 

9

مجاهد

67 شيراز تيرباران

 

شيراز-24سال

ذوالقدر - پروين

1712 

 

                                                ر

9

مجاهد

67 تهران حلق آويز

 

آستارا- 24سال

رئوف بشري دوست - احمد

1713 

1

 

67

 

 

رئيسي - زهره

1714 

9

مجاهد

67 اوين حلق آويز

 

تهران- 30سال

رئيسي- سعيد

1715 

9

مجاهد

67 اعدام

 

بروجرد

رئيسي - سعيد

1716 

6-ش7 ،10،11

سازمان پيكار

9/6/67 گوهردشت اعدام

حكمش تمام شده بود

دشتستان

رئيسي - عباس

1717 

1

 

67

 

شهررود

رئيسي - محمود

1718 

1

 

67

 

 

رائي - محمد

1719 

1

 

67

 

 

راجي - محمد

1720 

9

مجاهد

17/8/67 خوي حلق آويز

 

تهران-34سال

راحتي - علي اصغر

1721 

1-9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

33سال

رادمنش - هما

1722 

1-9

مجاهد

شهريور67 گوهردشت حلق آويز

 

كرمانشاه-25سال

رادمنش (رادمنشيان)- علي  اصغر

1723 

9ش،22

مجاهد

28/5/67 تهران حلق آويز

 

تهران-30سال

رازبان - فريده

1724 

1

 

67

 

 

رازقي - محمد

1725 

9

مجاهد

مرداد67 تبريز حلق آويز

 

فومن- 19سال

رازي - رجب علي

1726 

1-10

 

شهريور67 - تيرباران

 

 

رازي - شهريار

1727 

9

مجاهد

67 تيرباران

 

 

راستگو - مهرداد

1728 

5

اكثريت

67

 

 

راستاك - سيامك

1729 

4

حزب توده

67

 

 

راسخ - حسين

1730 

1

 

67

 

 

راسخ - معين

1731 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

28سال

راسخي - شاهرخ

1732 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

38سال

راشد مرندي- احمد

1733 

1

 

67

 

 

راضي - شهريار

1734 

9

مجاهد

67 مسجدسليمان تيرباران

 

مسجدسليمان- 35سال

راكي پور - عبدالرضا

1735 

9

مجاهد

شهريور67 مسجدسليمان تيرباران

 

مسجدسليمان- 21سال

راكي (شجاعي)- حميد

1736 

1

 

67

 

 

رامش - (خانم)

1737 

1-9

مجاهد

مرداد67 ساري حلق آويز

 

بابلسر-25سال

رامش - محمدعلي

1738 

9

مجاهد

67 گوهردشت اعدام

 

 

راميني -

1739 

9

مجاهد

دي 67 تهران تيرباران

 

 

راوندي - امير

1740 

4-ش1،10،30

حزب توده

67

62 حكم20سال

شمال-40سال

راوندي - تيمور

1741 

1

 

67

 

 

راوندي - سيمين 

1742 

1

 

67

 

 

راوي - مصطفي

1743 

9

مجاهد

مرداد67 تهران حلق آويز

 

تهران-24سال

راه شبديز - محمدمهدي

1744 

9

مجاهد

67 تبريز تيرباران

 

تبريز- 25سال

راهساز - شهروز

1745 

9

مجاهد

18/6/67 تبريز اعدام

 

تبريز33سال

راهنما - محمدتقي

1746 

9

مجاهد

67 تبريز تيرباران

 

30سال

راهنماييان - تقي

1747 

9

مجاهد

بهمن67 اوين حلق آويز

 

تهران-23سال

راهي - مصطفي

1748 

9

مجاهد

20/5/67 تهران تيرباران

 

تهران- 25سال

راهي - منصور

1749 

9

مجاهد

67 تيرباران

 

 

رباطي -(زن)

1750 

1

 

67

 

 

ربكائي - احمد

1751 

9

مجاهد

آبان67 همدان تيرباران

 

بروجرد-30سال

ربيبي - ناصر

1752 

9

مجاهد

دي 67 رشت تيرباران

 

لاهيجان-25سال

ربيع نژاد - يداله

1753 

9

مجاهد

آذر67 تهران تيرباران

 

 

ربيعي -

1754 

1

 

67

 

 

ربيعي - طغان

1755 

1

 

67

 

 

ربيعي - طغيان

1756 

1-9

مجاهد

مرداد67 قزوين تيرباران

 

30سال

ربيعي - عباس

1757 

9

مجاهد

27/5/67 همدان تيرباران

 

همدان

ربيعي - ناصر

1758 

9

مجاهد

67 اوين تيرباران

 

 

ربيعي زاده - ابراهيم

1759 

8

 

67

 

 

رجافر - محمد

1760 

9

مجاهد

آبان 67 خرم آباد تيرباران

 

بروجرد-32سال

رجايي - احمد

1761 

9

مجاهد

آبان 67 اوين تيرباران

 

تهران- 30سال

رجايي - عليرضا

1762 

9-ش3،30

مجاهد

9/5/67 رشت حلق آويز

60

رشت-31سال

رجايي - قاسم (بهروز)

1763 

8

 

67

 

 

رجايي - محمد

1764 

9

مجاهد

آبان 67 اوين تيرباران

 

آستارا- 26سال

رجايي پور- فاطمه

1765 

1

 

67

 

 

رجايي شايان - خسرو

1766 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

 

رجايي فرد -  محمد علي

1767 

4-ش2

حزب توده

67

 

 

رجالي فر - محمد رضا

1768 

4

حزب توده

67

 

 

رجالي مند - محمد

1769 

1-10

 

شهريور 67 تيرباران

 

 

رجب پور

1770 

1-10

 

شهريور67 تيرباران

 

 

رجب زاده - محسن

1771 

1-6

 

67

 

 

رجبي - ابراهيم

1772 

9

مجاهد

مرداد67 همدان تيرباران

 

همدان-28سال

رجبي -  حسين

1773 

9

مجاهد

آبان67 سمنان تيرباران

 

 

رجبي - حميد

1774 

1-6

 

67

 

 

رجبي - شهلا

1775 

9

مجاهد

آبان67 گرگان تيرباران

 

58سال

رجبي- محمد ابراهيم

1776 

9

مجاهد

مرداد 67 اعدام

 

 

رجبي - محمد حسين

1777 

1

 

67

 

 

رجبي - صلاح

1778 

9

مجاهد

18/5/67 ايلام تيرباران

 

ايلام-26سال

رجبي - نسرين

1779 

9

مجاهد

شهريور 67 اوين حلق آويز

 

مراغه-30سال

رجلي (رحماني)- رحيم (عيسي

1780 

1

 

67

 

 

رجوي - صلاح

1781 

1-9ش6،ک

مجاهد

آبان67 اوين تيرباران

 

مشهد-38سال

رجوي - منيره

1782 

9

مجاهد

مرداد 67 اوين حلق آويز

 

38سال

رحمان زاده - ناصر

1783 

9

مجاهد

آبان67 زاهدان تيرباران

 

آغاجاري-23 سال

رحماني- اسماعيل

1784 

9

مجاهد

67 تهران تيرباران

 

شاهرود-27سال

رحماني- حسن

1785 

9

مجاهد

67 قزوين اعدام

 

قزوين-24سال

رحماني- ستار (عزيز)

1786 

9

مجاهد

67 شهركرد  تيرباران

 

سامان-30سال

رحماني - فريدون

1787 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

رشت

رحماني- مهدي

1788 

9

مجاهد

67 تهران  حلق آويز

 

تهران- 28سال

رحماني- ناصر

1789 

9

مجاهد

آبان67 عادل آباد تيرباران

 

24سال

رحمانيان- محسن

1790 

9

مجاهد

67 عادل آباد تيرباران

 

 

رحمانيان -

1791 

9

مجاهد

67 ايلام حلق آويز

 

 

رحمتي - (خانم)

1792 

9

مجاهد

آذر67 گوهردشت تيرباران

 

27سال

رحمتي- عبدالرحمن

1793 

9

مجاهد

18/5/67 ايلام حلق آويز

 

26سال

رحمتي- مرضيه

1794 

1

 

67

 

 

رحمتيان - حسين

1795 

1-9

مجاهد

آبان67 اراك تيرباران

 

 

رحمتيان - (مرد)

1796 

9

مجاهد

67 مشهد تيرباران

 

مشهد-32سال

رحيلي خراساني - مهدي

1797 

5  ش109

فداییان خلق

شهريور 67 اعدام گوهردشت

آذر61بدون حکم

37سال

رحيم زادگان - خسرو

1798 

9

مجاهد

13/5/67 اصفهان تيرباران

 

اصفهان

رحيم زاده - عليرضا

1799 

9

مجاهد

مهر67 اصفهان تيرباران

 

 

رحيم زاده - مجتبي

1800 

10

 

شهريور67 تيرباران

 

 

رحيم زاده - مجيد

1801 

1-6-10-ش7

سهند

شهريور 67 گوهردشت تيرباران

 

 

رحيم زاده - محمد

1802 

9

مجاهد

3/8/67 گرگان تيرباران

 

گرگان-40سال

رحيم نژاد - طهمورث

1803 

1

 

67

 

 

رحيم شمس - رفعت

1804 

9

مجاهد

آبان67 گرگان تيرباران

 

قزوين-53سال

رحيمي - (پدر)

1805 

9

مجاهد

10/8/67 عادل آباد اعدام

 

 

رحيمي - (مرد)

1806 

9

مجاهد

8/5/67 فسا تيرباران

 

 

رحيمي- (مرد)

1807 

1-9

مجاهد

شهريور67 اروميه تيرباران

 

سلماس-37سال

رحيمي - احمد

1808 

9

مجاهد

مرداد67 تهران حلق آويز

 

تهران- 26سال

رحيمي - پري

1809 

9

مجاهد

مرداد67 اوين تيرباران

 

اردبيل-19سال

رحيمي - خيراله

1810 

9-ش6

مجاهد

شهريور67 اوين حلق آويز

 

كرمانشاه-28سال

رحيمي- سهيلا

1811 

8

 

67

 

 

رحيمي - عسگر

1812 

9

مجاهد

آبان67 اوين تيرباران

 

26سال

رحيمي - كيوان

1813 

1

 

67

 

 

رحيمي - محمد

1814 

1

 

67

 

 

رحيمي - منصور

1815 

9

مجاهد

67 تيرباران

 

 

رحيمي- مهدي

1816 

ش8

مجاهد

67 گوهردشت

60

 

رحيمي - مهري

1817 

9

مجاهد

مرداد67 كرمانشاه تيرباران

 

كرمانشاه

رحيمي- ميترا

1818 

5

اكثريت

67

 

 

رحيمي پور - حسين

1819 

1

 

67

 

 

رحيمي رودسري - حسن

1820 

9

مجاهد

8/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-32سال

رحيمي مطعم - حسن

1821 

1

 

67

 

 

رحيميان - حسن

1822 

5

اكثريت

67

 

 

رحيميان - حسين

1823 

9

مجاهد

آبان67 عادل آباد حلق آويز

 

24سال

رحيميان - مهرداد

1824 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

شميران-24سال

رزاقي - احمد(محسن)

1825 

1-ش2

مجاهد

67

 

 

رزاقي - محمد

1826 

1

 

67

 

 

رزاقي - مهرداد

1827 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

شميران-34سال

رزاقي - مهشيد (حسين)

1828 

4-ش10

حزب توده

شهريور67 اوين

62

 

رزم ديده - آصف

1829 

1

 

67

 

 

رستاك -

1830 

1

 

67

 

 

رستاك - سيامك

1831 

9

مجاهد

67 تبريز اعدام

 

تبريز-25سال

رستگار - رضا

1832 

9

مجاهد

67 رشت تيرباران

 

رشت-26سال

رستگار - محمد

1833 

9

مجاهد

9/5/67 اعدام

 

رشت-27سال

رستگار - محمود

1834 

1

 

67

 

 

رستم - كاك

1835 

1

 

67

 

 

رستم پور - پرويز

1836 

9

مجاهد

18/5/67 ماكو تيرباران

 

ماكو-29سال

رستم زاده طهماسب كندي - اكبر

1837 

9

مجاهد

67 تهران اعدام

 

روستاي‌ايلوار-25سال

رستماني ايلوار- نعمت (رستم)

1838