س

9

مجاهد

67 شيرازتيرباران

 

جهرم

سادات حسيني - (زن)

2063             

9

مجاهد

67 شيرازتيرباران

 

جهرم-60 سال

سادات حسيني - (مادر)

2064             

9-ش6

مجاهد

آذر67 شيرازتيرباران

 

جهرم-27سال

سادات حسيني- ابوالفضل

2065             

10

 

شهريور67  تيرباران

 

 

سا می- شهین

2066             

1-ش،30

 

67اعدام زندان رشت

 

 

سارتيان - حسين

2067             

1-9

مجاهد

آبان67 تهران حلق آويز

 

31سال

ساغري خداپرست - مريم

2068             

9

مجاهد

67 بيرجند اعدام

 

 

سالاري- رضا

2069             

9

مجاهد

شهريور67 اهواز تيرباران

 

20سال

سالاري - عليرضا

2070             

9

مجاهد

67 تهران اعدام

 

35 سال

سالاري حاجي آبادي - عليرضا (حمزه)

2071             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-24سال

سالمي - سعيد

2072             

9

مجاهد

شهريور67 گوهردشت حلق آويز

 

 

سالمي مؤدب - جواد

2073             

1-10

 

67

 

 

سالياني - حبيب اله

2074             

1-9

مجاهد

شهريور67 عادل آباد تيرباران

 

 

ساماني - (مرد)

2075             

1-9

مجاهد

10/8/67 عادل آباد تيرباران

 

نوبندگان فسا-33سال

ساماني - حميد

2076             

1-9

مجاهد

10/5/67 رشت تيرباران

 

غازيان انزلي- 23سال

سامي خفتاني - شهين

2077             

9

مجاهد

67 عادل آباد تيرباران

 

شيراز-24سال

سبحاني - مريم

2078             

9

مجاهد

67 مسجدسليمان تيرباران

 

مسجد سليمان

سبزدل - مجيد

2079             

9

مجاهد

67 اروميه تيرباران

 

اروميه-24سال

سبعي - ناصر

2080             

9

مجاهد

12/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

رشت- 25سال

سپاسي - عليرضا

2081             

1

 

67

 

 

ستارپور -

2082             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران- 25سال

ستارنژاد - حميدرضا

2083             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

شهرري- 23سال

ستارنژاد - سيداسداله

2084             

9

مجاهد

شهريور67 تهران تيرباران

 

25سال

ستاري- پرويز

2085             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

 

ستاري- محمد

2086             

9

مجاهد

شهريور67  تهران تيرباران

 

 

ستاريان - امير

2087             

1

 

67

 

 

ستاريان - امين

2088             

8

 

67

 

 

ستم علي پور - پرويز

2089             

9

مجاهد

10/8/67 عادل آباد تيرباران

 

فسا-36سال

ستوده - اكبر

2090             

6- 8

 

67

 

 

ستوده - تهمينه

2091             

9

مجاهد

مرداد67 عادل آباد تيرباران

 

 

ستوده - حبيب

2092             

9

مجاهد

مرداد67 عادل آباد تيرباران

 

 

ستوده - عقيل

2093             

1

 

67

 

 

سجادپور - رضا

2094             

1

 

67

 

 

سجادي - حسين

2095             

9

مجاهد

67 تيرباران

 

 

سجاديان - اسماعيل

2096             

9

مجاهد

27/9/67 رشت حلق آويز

 

رشت-50سال

سجودي - زهره

2097             

1-9

مجاهد

16/9/67 عادل آباد تيرباران

 

خنج لارستان-36سال

سخايي - اسداله

2098             

9

مجاهد

شهريور67 اوين تيرباران

 

 

سخايي - فرح

2099             

1-9

مجاهد

16/9/67 عادل آباد تيرباران

 

خنج‌لارستان-23سال

سخايي - محمد  اسماعيل

2100             

1-9

مجاهد

16/9/67 شيراز تيرباران

 

خنج‌لارستان-22سال

سخايي - منصور

2101             

9

مجاهد

شهريور67 مشهد تيرباران

 

سبزوار-27سال

سديديان - مهدي

2102             

1

 

67

 

 

سراب زاده - محسن

2103             

9

مجاهد

آبان67 تهران تيرباران

 

تهران

سرابي - مهرداد

2104             

ش3

راه كارگر

67 گوهردشت

60

تهران- 27سال

سراج جباري - رسول

2105             

9

مجاهد

آبان67 تهران حلق آويز

 

آستارا-28سال

سرادار - محمدرضا

2106             

9

مجاهد

15/5/67 وكيل آباد حلق آويز

 

مشهد-23سال

سرايي - رضا

2107             

9ش،ک

مجاهد

آبان67 اوين تيرباران

 

همدان- 27سال

سربي - مژگان

2108             

9

مجاهد

اسفند67 دوگنبدان تيرباران

 

دوگنبدان-22سال

سرچناري - موسي

2109             

1-ش2-ش10

فداييان خلق

شهريور67 اعدام

63

تهران-39سال

سرحدي - منوچهر

2110             

6-ش،30،7

اقليت

5/6/67 گوهردشت

 

 

سرخوش - جهانبخش

2111             

1

 

67

 

 

سرداري -

2112             

9

مجاهد

آذر67 رشت اعدام

 

رشت - 30سال

سررشته - علي

2113             

1

 

67

 

 

سرفراز - امير

2114             

1

 

67

 

 

سرفراز - سيداسماعيل

2115             

9

مجاهد

8/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران- 28سال

سركرده - حجت

2116             

9

مجاهد

آبان67 بهبهان تيرباران

 

بهبهان- 30سال

سروري - مجيد

2117             

1

 

67

 

 

سروري - منوچهر

2118             

8

 

67

 

 

سرهمديان - عباس

2119             

9

مجاهد

67 مشهد تيرباران

 

27سال

سريريان - مهدي

2120             

9

مجاهد

مهر67 تيرباران

 

 

سطحي - عباس

2121             

9-ش فا

مجاهد

مهر67  تيرباران

دستگیری 59تهران

23سال-تهران

سعادت ناصری-سیدمحمدحمید

2122             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

 

سعادتي - حسين

2123             

9

مجاهد

آذر67 شيراز تيرباران

 

شيراز- 34سال

سعادتي - رقيه ( منصوره)

2124             

1

 

67

 

 

سعد - كمال

2125             

9

مجاهد

آبان67  تهران تيرباران

 

تهران-26سال

سعد اله زاده - داريوش

2126             

1

 

67

 

 

سعيدفر -

2127             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران- 25سال

سعيدي - اصغر

2128             

1-9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

 

سعيدي - امير

2129             

9

مجاهد

67 اعدام

 

 

سعيدي - تاجماه

2130             

9

مجاهد

شهريور67 تهران تيرباران

 

 

سعيدي - حسين

2131             

1

 

67

 

 

سعيدي - دكتر

2132             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

 

سعيدي - سيد احمد

2133             

9

مجاهد

مرداد67 تهران حلق آويز

 

29سال

سعيدي - عبداله

2134             

1

 

67

 

 

سعيدي - علي

2135             

9

مجاهد

مرداد67 مشهد تيرباران

 

مشهد- 24سال

سعيدي - عليرضا

2136             

9

مجاهد

17/6/67 وكيل آباد اعدام

 

 

سعيدي -(مرد)

2137             

9ش برا

مجاهد

آبان67 عادل آباد تيرباران

 

كهگيلويه- 27سال

سعيدي - (مرد)

2138             

9

مجاهد

17/6/67 وكيل آباد تيرباران

 

مشهد-19سال

سعيدي شريف آبادي- علي

2139             

9

مجاهد

شهريور67 مشهد حلق آويز

 

مشهد-23سال

سعيدي شريف آبادي- محمدرضا

2140             

9

مجاهد

31/5/67  اوين حلق  آويز

 

تهران- 30سال

سعيدي نژاد قمي- وحيد

2141             

9

مجاهد

6/7/67 اوين حلق آويز

 

مازندران-29سال

سعيديان - مهدي

2142             

9

مجاهد

67 مشهد حلق آويز

 

سبزوار-

سفيقي - محسن

2143             

1

 

67

 

 

سقزي - كريم

2144             

9

مجاهد

8/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

هشتپرطوالش-29سال

سكوتي - معبود (عارف)

2145             

9

مجاهد

آذر67 اوين تيرباران

 

43سال

سكيني - حسين

2146             

9

مجاهد

14/5/67 دزفول تيرباران

 

انديمشك-25سال

سگوند - پرويز

2147             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

لرستان-23سال

سگوند - جواد

2148             

9

مجاهد

14/5/67 دزفول تيرباران

 

انديمشك-22سال

سگوند - فريدون ( محمد

2149             

9

مجاهد

67 دزفول اعدام

 

قلعه نور

سگوند -

2150             

9

مجاهد

67 دزفول اعدام

 

قلعه نور

سگوند -

2151             

9

مجاهد

مرداد67 اوين تيرباران

 

بافت كرمان- 27سال

سلاجقه - بهرام

2152             

8

 

67

 

 

سلاحي - مهري

2153             

4

حزب توده

67

 

 

سلامت پور - حسن

2154             

1

 

67

 

 

سلجوقي - اسداله

2155             

1-9

مجاهد

19/5/67 اروميه تيرباران

 

نقده- 29سال

سلجوقي - رسول

2156             

9

مجاهد

67 تهران اعدام

 

تهران-26سال

سلحشور - داوود

2157             

9

مجاهد

67 رشت تيرباران

 

هشتپرطوالش-23سال

سلحشور - فيض اله

2158             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

رودسر

سلطانزاده - حميد

2159             

1-9

مجاهد

25/8/67 گوهردشت حلق آويز

 

سنفر-31سال

سلطاني - علي آقا

2160             

9-ش3،30

مجاهد

9/5/67 رشت اعدام

61

هشتپر- 26سال

سلطاني - فرشيد

2161             

9

مجاهد

آبان67 گوهردشت تيرباران

 

تهران-29سال

سلطاني - فرهاد

2162             

9

مجاهد

13/5/67 اصفهان    تيرباران

 

نجف آباد-30سال

سلطاني - مهدي

2163             

9

مجاهد

شهريور67 اوين تيرباران

 

كرمان-25سال

سلمانزاده - حكيمه

2164             

1

 

67

 

 

سليمانپور -

2165             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت تيرباران

 

كرمانشاه-24سال

سليماني - آذر

2166             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران

سليماني - حسن

2167             

9

مجاهد

67 اعدام

 

 

سليماني - خداداد

2168             

9

مجاهد

شهريور 67 تهران تيرباران

 

نازي آباد-20سال

سليماني - سعيد

2169             

9

مجاهد

67 تهران اعدام

 

تهران

سليماني - سعيد

2170             

9

مجاهد

مرداد67 مشهدحلق آويز

 

سمنان-23سال

سليماني - عليرضا

2171             

ش3،30

فدايي

8/5/67 رشت

63

انزلي-34سال

سليماني - فرهاد

2172             

9

مجاهد

67 ايلام اعدام

 

دره شهر ايلام- 22سال

سليماني -كيومرث

2173             

1

 

67

 

 

سليماني - مهدي

2174             

9

مجاهد

شهريور67 مشهد حلق آويز

 

درگز-26سال

سليماني - يعقوب

2175             

8-9 ش101

مجاهد

67اعدام اوین

64 تهران

خرم آباد لرستان 33ساله

سليماني روزبهاني -همایون

2176             

9

مجاهد

5/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

قم- 34سال

سليماني فرد - رضا

2177             

9

مجاهد

آبان67 تهران تيرباران

 

 

سليماني فرد - شاهرخ

2178             

9

مجاهد

4/7/67 اوين حلق آويز

 

محلات-33سال

سليمي - پرويز

2179             

1-9

مجاهد

مرداد67 اوين تيرباران

 

 

سليمي - عباس

2180             

9

مجاهد

شهريور67 اوين تيرباران

 

سلماس-24سال

سليمي - نادر

2181             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران- 27سال

سمسارزاده - جعفر

2182             

1

 

67

 

 

سمندر -

2183             

1

 

67

 

 

سمندر - محمود

2184             

9

مجاهد

شهريور67 اوين تيرباران

 

24سال

سمندري - علي

2185             

1-9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

نازي آباد-27سال

سمندري - سيد محمود

2186             

9

مجاهد

آبان67 لاهيجان تيرباران

 

لاهيجان- 31سال

سميع زاده لاهيجي - محمد

2187             

9

مجاهد

67 تهران اعدام

 

تهران

سنايي - (خانم)

2188             

1-9

مجاهد

10/8/67 عادل آباد تيرباران

 

فسا

سنائي - حسين

2189             

9

مجاهد

67 تهران تيرباران

 

 

سنجابي - بهزاد

2190             

1

 

67

 

 

سنجاني - شهريار

2191             

9-ش3،30

مجاهد

8/5/67 رشت تيرباران

61

آبكنار- 28سال

سنجريان - اسماعيل

2192             

9

مجاهد

67 قائمشهر تيرباران

 

قائمشهر-25سال

سنچولي - جهانگير

2193             

9

مجاهد

مرداد67 تهران حلق آويز

 

تهران

سواره - علي

2194             

1

 

67

 

 

سوهان آجيني -

2195             

9

مجاهد

مهر67 گوهردشت تيرباران

 

تهران-25سال

سهابي (سحابي ) - حسام الدين

2196             

9

مجاهد

بهمن 67 گوهردشت حلق آويز

 

گيلانغرب- 27سال

سهامي -

2197             

9

مجاهد

67 اوين اعدام

 

 

سهرابي - پرويز

2198             

ش3،30

مجاهد

9/5/67 رشت اعدام

62

صومعه سرا- 24 سال

سهرابي بروخه - نادر

2199             

9

مجاهد

67 تهران تيرباران

 

تهران-22سال

سهم - محمد حيدر

2200             

1-9

مجاهد

شهريور67 وكيل آباد حلق آويز

 

سبزوار- 25سال

سهيلي - محمد

2201             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

ياسوج- 27سال

سي سختي - عبدالرسول

2202             

9

مجاهد

مرداد67 مشهد حلق آويز

 

مشهد

سياح هراتي - محسن

2203             

9

مجاهد

مرداد67 اهواز  تيرباران

 

اهواز

سياحي - حبيب

2204             

9

مجاهد

13/5/67 اصفهان اعدام

 

خرمشهر-30سال

سياحي - سيدفاخر

2205             

9

مجاهد

15/5/67 گوهردشت  حلق آويز

 

تهران- 28سال

سياردوست - رحيم

2206             

9

مجاهد

11/5/67 كاشان تيرباران

 

آران كاشان- 26سال

سياري آراني - جعفر

2207             

1

 

67

 

 

سياق پور - حسين

2208             

9

مجاهد

19/11/67 سرخ حصار حلق آويز

 

تخت سليمان- 41سال

سيامنصوري - محمد

2209             

9

مجاهد

15/5/67 نهاوند تيرباران

 

 

سياوشي - اكبر

2210             

1

 

67

 

 

سياه قلم - اسداله

2211             

1

 

67

 

 

سياه قلم - حسين

2212             

1

 

67

 

 

سياوش پور -

2213             

 

فدايي جناح چپ

67 رشت اعدام

تابستان 61

 

سيجاني - عبداله

2214             

9

مجاهد

8/5/67 كرج حلق آويز

 

تهران-30سال

سيداحمدي قوشچي - سيدمحسن

2215             

9

مجاهد

12/5/67 تهران حلق آويز

 

تهران-28سال

سيداحمدي قوشچي - سيد محمد

2216             

9

مجاهد

8/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

ساوه-25سال

سيد سبحاني- حسين

2217             

1

 

67

 

 

سيد فاطمي -

2218             

1

 

67

 

 

سيد مرادي - جمال

2219             

1

 

67

 

 

سيداحمد - بهمن

2220             

1

 

67

 

 

سيدمرادي - كمال

2221             

9

مجاهد

شهريور67 اوين تيرباران

 

28سال

سيدي - اصغر

2222             

1

 

67

 

 

سيدي - سيمين

2223             

9

مجاهد

67 اوين اعدام

 

مشهد

سيدي - محسن

2224             

1-9

مجاهد

20/8/67 رشت تيرباران

 

24سال

سيدي سيا اسطلخي- زهرا (سيمين)

2225             

9

مجاهد

مرداد67 تهران حلق آويز

 

تهران-25سال

سيديان - سيداحمد

2226             

9

مجاهد

67 مشهد حلق آويز

 

مشهد-23سال

سيران - براتعلي

2227             

9

مجاهد

67 مشهد حلق آويز

 

مشهد-27سال

سيران حصاري - احمد

2228             

9

مجاهد

مرداد67 مشهد تيرباران

 

27سال

سيران حصاري- كاوه

2229             

1

 

67

 

 

سيروس نژاد - مهدي

2230             

1

 

67

 

 

سيف پور - بهروز

2231             

1

 

67

 

 

سيف مرادي - جبار

2232             

1

 

67

 

 

سيف مرادي - كمال

2233             

9

مجاهد

15/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران- 25سال

سيفان بابايي - قاسم

2234             

9

مجاهد

آبان 67 تهران تيرباران

 

 

سيفي - بهرام

2235             

1

 

67

 

 

سيفي - داريوش

2236             

1

 

67

 

 

سيفي - سوسن

2237             

1

 

67

 

 

سيفي - صلاح

2238             

9

مجاهد

اسفند 67 كرمانشاه اعدام

 

دارنجان-26سال

سيفي سنجابي - شهريار

2239             

1

 

67

 

 

سيفيان - قاسم

2240             

2 -ش9

راه كارگر

67  اعدام

64حبس ابد

قزوين- 37سال

سيمياري - عبدالمجيد

2241             

1

 

67

 

 

سيمياري - مجيد

2242             

9

مجاهد

بهمن 67 اوين تيرباران

 

 

سينا - افسانه

2243             

9

مجاهد

67 اوين تيرباران

 

43سال

سينكي - حسين

2244             

 

                                                ش

9

مجاهد

67 اوين مسموميت با گاز

 

 

شادلو - علي اصغر

2245             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

رشت-29سال

شادمان - غلام

2246             

9

مجاهد

67 گوهردشت تيرباران

 

مشهد

شادماني - حسن

2247             

9

مجاهد

آبان67 بهبهان تيرباران

 

بهبهان-22سال

شاديان - عبدالرسول

2248             

9

مجاهد

بهمن 67 آمل تيرباران

 

محمودآباد-23سال

شاعري- حميد رضا

2249             

9

مجاهد

دي 67 آمل اعدام

 

محمودآباد-23سال

شاعري - ناصر

2250             

1-9

مجاهد

12/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-32سال

شاكري - اكبر

2251             

1-9

مجاهد

20/5/67 اروميه تيرباران

 

نقده-28سال

شاكري - بهمن

2252             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

30سال

شاكري - داوود

2253             

1

 

67

 

 

شاميان - عبدالمحمود

2254             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-27سال

شاه بخشي - شهرام

2255             

9

مجاهد

15/5/67 گوهردشت اعدام

 

 

شاه حسيني - جمشيد

2256             

1-9

مجاهد

15/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

 

شاه حسيني - مجيد

2257             

9

مجاهد

67 مشهد حلق آويز

 

مشهد-21سال

شاه فضل قمصريان - جعفر

2258             

9

مجاهد

10/5/67 خرم آباد زير شكنجه

 

خرم آباد-25سال

شاه كرمي- حجت اله

2259             

9

مجاهد

شهريور67 خرم آباد حلق آويز

 

خرم آباد-30سال

شاه كرمي - علي

2260             

9

مجاهد

10/7/67 خرم آباد زير شكنجه

 

خرم آباد-25سال

شاه كرمي - محمد تقي

2261             

9

مجاهد

18/12/67 اوين تيرباران

 

خوزستان-23سال

شاه كريمي - محمد

2262             

1ش، ب

-

  67 وابستگی گروهی نداشت

 

 

شاه مرادي - ابوالفضل

2263             

9

مجاهد

شهريور67 عادل آباد تيرباران

 

آباده شيراز

شاه مرادي - عطا اله

2264             

ش،21

مستقل

67 اعدام

 

اصفهان دانشجو

شاه مرادی- منصور

 

2265             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تبريز-29سال

شاه ميرزايي - احمد

2266             

9

مجاهد

مرداد67 بابل تيرباران

 

بابل-30سال

شاهاني - غلامعلي

2267             

9

مجاهد

مهر67 رودسر تيرباران

 

رودسر-26سال

شاهراجي - زهرا

2268             

ش1

حزب توده

67

62حكم10سال

فارس-26سال

شاهسوند - ناصر

2269             

9

مجاهد

آذر67 اراك تيرباران

 

25سال

شاهوردي - سعيد (محسن)

2270             

4

حزب توده

67

 

 

شاهي - داود

2271             

9

مجاهد

12/8/67 سمنان حلق آويز

 

سمنان-22سال

شاهي - داود

2272             

1

 

67

 

 

شاهي جلال

 

2273             

ش108

 

67 اعدام

 

تهران

شاهی - کیومرث

2274             

1-9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-24سال

شاهي مغني- بهروز

2275             

1

 

67

 

 

شايان - احمد

2276             

4ش،خ

حزب توده

67

 

 

شايان (رجبی شایان)- خسرو

2277             

9

مجاهد

67 اعدام

 

 

شايان - عبدالرسول

2278             

1

 

67

 

 

شايان ناصر

2279             

1-9

مجاهد

آبان 67 مشهد حلق آويز

 

مشهد-25سال

شايانفر - علي (همايون)

2280             

1

 

67

 

 

شايقي -

2281             

1

 

67

 

 

شايقي -

2282             

1-9

مجاهد

مرداد67 اوين اعدام

 

كاشان-25سال

شب زنده دار - زهرا

2283             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

 

شبديز - احمد

2284             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

24سال

شبديز - محمد

2285             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران-25سال

شبهه اي - حميد

2286             

9

مجاهد

مرداد67 ايلام تصادف حين انتقال

 

مهران-33سال

شبيبي - جبار

2287             

1

 

67

 

 

شجاع جوان - كاظم

2288             

9

مجاهد

67 عادل آبادتيرباران

 

 

شجاعي - حسن

2289             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

 

شجاعي - حيدر

2290             

9

مجاهد

13/5/67 اصفهان تيرباران

 

شهركرد-21سال

شجاعي - قربان (كورش)

2291             

9

مجاهد

67 داراب اعدام

 

داراب

شجاعي -لهراسب

2292             

9

مجاهد

13/5/67 اصفهان تيرباران

 

شهركرد-19سال

شجاعي - مراد

2293             

9

مجاهد

67 داراب اعدام

 

داراب

شجاعي - مسعود

2294             

9

مجاهد

13/5/67 اصفهان تيرباران

 

19سال

شجاعي - نسرين

2295             

9

مجاهد

67 مسجدسليمان تيرباران

 

 

شجاعي -

2296             

1-ش3

مجاهد

8/5/67 رشت

 

آبكنار-28سال

شجريان - اسماعيل

2297             

1

 

67

 

 

شرافت -

2298             

9

مجاهد

شهريور67 عادل آباد تيرباران

 

 

شرافتي - پرويز

2299             

9

مجاهد

67 اروميه اعدام

 

 

شرزاد - علي

2300             

9

مجاهد

10/7/67 تويسركان تيرباران

 

تويسركان-35سال

شرهاني - مجيد

2301             

1-9

مجاهد

آبان67 گوهردشت تيرباران

 

30سال

شريعت - جمشيد

2302             

1

 

67

 

 

شريعت - حسين

2303             

9

مجاهد

1/10/67 تهران تيرباران

 

25سال

شريعتي - سيما

2304             

9

مجاهد

آذر67 تهران تيرباران

 

 

شريعتي - غلام رضا

2305             

9

مجاهد

شهريور67 لنگرود تيرباران

 

لنگرود-26سال

شريعتي - محمد رضا

2306             

9

مجاهد

شهريور67 گچساران تيرباران

 

 

شريف  - احمد

2307             

9

مجاهد

67 تهران تيرباران

 

قائمشهر

شريف  - روح اله

2308             

1

 

67

 

 

شريف آبادي - محمدرضا

2309             

9

مجاهد

آبان 67 كازرون تيرباران

 

 

شريف آبادي - محمد سعيد

2310             

9

مجاهد

شهريور67 بابل تيرباران

 

بابل-20سال

شريف طبرستاني - حسن

2311             

1-9

مجاهد

شهريور67 بابل حلق آويز

 

بابل-32سال

شريف طبرستاني - علي

2312             

9

مجاهد

مرداد67 ساري تيرباران

 

بابل-20سال

شريف طبرستاني - محمد

2313             

9

مجاهد

7/8/67 آمل تيرباران

 

 

شريفي -

2314             

1-9

مجاهد

16/5/67 اوين حلق آويز

 

خرم آباد-29سال

شريفي - پرويز

2315             

1-9

مجاهد

15/5/67 دزفول تيرباران

 

انديمشك-25 سال

شريفي (دشتكي)- چنگيز (صادق)

2316             

9

مجاهد

8/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-25سال

شريفي - حسين

2317             

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

كرمانشاه-28سال

شريفي - حميد

2318             

1

 

67

 

 

شريفي - ژاله

2319             

1-9

مجاهد

مرداد67 همدان حلق آويز

 

همدان-25سال

شريفي - زهرا

2320             

9

مجاهد

18/5/67 تبريز اعدام

 

تبريز- 27سال

شريفي - علي

2321             

9

مجاهد

67 گوهردشت اعدام

 

هرسين-28سال

شريفي - علي حسين

2322             

9

مجاهد

شهريور67  تهران تيرباران

 

 

شريفي - فرهاد

2323             

1

 

67

 

 

شريفي - نديمه

2324             

9

مجاهد

شهريور67 رودسر تيرباران

 

 

شعبان زاده - اعظم

2325             

9

مجاهد

67 رشت تيرباران

 

رودسر-23سال

شعبان زاده - اكرم

2326             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

19سال

شعبان زاده - عبدالعلي

2327             

9

مجاهد

67 اعدام

 

 

شعباني - (مرد)

2328             

9

مجاهد

67 اعدام

 

 

شعباني - (مرد)

2329             

9

مجاهد

شهريور67 اوين تيرباران

 

لاهيجان

شعباني - (مرد)

2330             

1-9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

ابراهيم-29سال

شعباني - ابراهيم

2331             

1-9

مجاهد

مرداد67 تهران تيرباران

 

23سال

شعباني - عبدالجبار

2332             

9-ش،303

مجاهد

9/5/67 رشت تيرباران

60

لنگرود- 26سال

شعباني - علي

2333             

4-ش فا

سازمان مخفی حزب توده

67

دستگیری1362 تهران

 

شعباني - علي

2334             

1

 

67

 

 

شفاف -

2335             

1

 

67

 

 

شفيع پور - حسين

2336             

9

مجاهد

67 تيرباران

 

 

شفيع پور - علي

2337             

9

مجاهد

67 سبزوار  حلق آويز

 

سبزوار-27سال

شفيعتي - محسن

2338             

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

 

شفيعي - مكابيز

2339             

9

مجاهد

67 عادل آباد حلق آويز

 

سروستان-28سال

شفيعي - نادر

2340             

6

 

67

 

 

شفيقي

2341             

6

 

67

 

 

شفيقي

2342             

9

مجاهد

67  عادل آباد   تيرباران

 

 

شفيقي -  اسماعيل

2343             

9

مجاهد

17/6/67 وكيل آباد حلق آويز

 

سبزوار-27سال

شفيقي - محسن

2344             

9

</