ب

1

 

67

 

 

بابا اوغلو - اصغر

584

4

حزب توده

67

 

 

بابا تركالو - ستار

585 

1

 

67

 

 

بابا تركانو -

586 

1

 

67

 

 

باباخاني - روزبه

587 

4

حزب توده

67

 

 

باباخاني - مرتضي

588 

1

 

67

 

 

باباخاني - هوشنگ

589 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-27سال

باباصحاف - بيوك

590 

4

حزب توده

67

 

 

باباعلي - جمشيد

591 

4

حزب توده

67

 

 

بابانژاد - ستار

592 

9ش30

مجاهد

آبان67 رشت تيرباران

 

رشت-25سال

بابايي - بهشته

593 

4

حزب توده

67

 

 

بابايي - تيمور

594 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

27سال

بابايي - علي

595 

9

مجاهد

شهريور67 كرمان تيرباران

 

كرمان- 12سال

بابايي - علي رضا

596 

9

مجاهد

مرداد67 تهران حلق آويز

 

تهران- 25سال

باجور - آرش

597 

شاهد30

اقلیت

شهریور1367 تهران اوین

 

تهران

باختری- مسعود

598 

9

مجاهد

67 اراك تيرباران

 

آبادان

باجيان - احمد

599 

1

 

67

 

 

بادفر - بهرام

600 

9

مجاهد

67 گوهردشت حلق آويز

 

گناوه-40سال

باراني - حسين

601 

1

 

67

 

 

بازرگان

602 

1

 

67

 

 

بازرگان - بيژن

603 

9

مجاهد

مهر67 كرمانشاه تيرباران

 

 

بازرگاني - (زن )

604 

9

مجاهد

67 لاهيجان تيرباران

 

لاهيجان-15سال

بازگونه - حسين

605 

9

مجاهد

آبان67 برازجان تيرباران

 

برازجان- 47سال

بازيارپور - عباس

606 

9

مجاهد

آبان67 برازجان تيرباران

 

برازجان

بازيارپور - محمد

607 

9

مجاهد

آذر67 رشت تيرباران

 

شلمان‌لنگرود-29سال

باطني- محمود

608 

9

مجاهد

مرداد67 تهران تيرباران

 

تهران

باغباندراني - فرهمند

609 

19

مجاهد

13/5/67 اصفهان تيرباران

 

بروجن- 24سال

باغباني - يحيي

610 

8-9

مجاهد

8/5/67 خرم آباد   تيرباران

 

خرم آباد- 25سال

باغي - محمد

611 

9

مجاهد

آذر67 مشهد تيرباران

 

 

بافيان طوسي - محسن

612 

1

 

67

 

 

باقر آبادي - خانم

613 

1

 

67

 

 

باقر آبادي - يحيي

614 

4-ش10

حزب توده

شهريور67

بهمن61

 

باقرزاده - ابو تراب

615 

5

اكثريت

67

 

 

باقرزاده - بهمن

616 

4ش 109

فداییان خلق

67  اعدام گوهردشت

63 حکم5سال

30ساله

باقري - امير

617 

1

 

67

 

 

باقري - اميرهوشنگ

618 

9- ش5

مجاهد

آذر67 اوين حلق آويز

 

اهواز-19 سال

باقري - پروين

619 

1-9

مجاهد

سال67 گوهردشت حلق آويز

 

سنقر-27سال

باقري - جواد

620 

9

مجاهد

آبان67 كرمانشاه تيرباران

 

28سال

باقري - جواد

621 

1-9- ش5

مجاهد

شهريور67 اهواز  تيرباران

 

اهواز- 30سال

باقري - زينب

622 

9

مجاهد

آبان 67 تيرباران

 

 

باقري - سيروس

623 

9

مجاهد

1/7/67 گوهردشت حلق آويز

 

خلخال- 23سال

باقري - عامل

624 

1

 

67

 

 

باقري - عبدالعظيم

625 

1

 

67

 

 

باقري - عبدالعلي

626 

ش3،10،30،ق

مجاهد

8/5/67 رشت

61

انزلي- 29سال

باقري - علي

627 

9

مجاهد

67 بندرعباس حلق آويز

 

برازجان-30سال

باقري- غلامحسين

628 

9

مجاهد

67 قزلحصار تيرباران

 

اصفهان- 32سال

باقري- محمد حسين

629 

9

مجاهد

67 شيراز حلق آويز

 

27سال

باقري- محمد علي

630 

9

مجاهد

67 اعدام

 

 

باقري- مسعود

631 

9

مجاهد

آذر67 اهواز تيرباران

 

اهواز- 23سال

باقري - مهرداد

632 

1-9

مجاهد

مهر67 رشت تيرباران

 

 

باقري تاوا - نزهت

633 

9

مجاهد

67 تهران اعدام

 

تهران

باقري تاهاني - رضا

634 

9

مجاهد

67 رشت تيرباران

 

بندرانزلي- 28سال

باقري غازياني - علي

635 

9

مجاهد

مهر67 لاهيجان تيرباران

 

ده كهنه

باقري فرد - باقر

636 

9

مجاهد

آبان67 رشت تيرباران

 

هشتپرطوالش-31سال

بالايي - طاهر

637 

1-9

مجاهد

13/5/67 اصفهان تيرباران

 

آبادان- 25سال

بامنيري - عبدالستار

638 

1

 

67

 

 

بانكي - تقي

639 

1-9

مجاهد

12/8/67 اروميه تيرباران

 

اروميه- 24سال

باني چنگالو - احمد

640 

9

مجاهد

شهريور67 رشت تيرباران

 

لاهيجان- 25سال

باور - علي

641 

1

 

67

 

 

باور نير - صلاح

642 

1

 

67

 

 

باوري - كلال

643 

9

مجاهد

شهريور67 انزلي تيرباران

 

 

ببري - ابري

644 

9- ش3،30

مجاهد

8/5/67 رشت تيرباران

62

آبكنار- 34سال

ببري - ايرج

645 

9

مجاهد

مرداد67 رشت حلق آويز

 

بندر انزلي

ببري - حسن

646 

ش3،30

آرمان مستضعفين

8/5/67 رشت

62

آبكنار-27سال

ببري - سعيد

647 

9- ش3،30

مجاهد

8/5/67 رشت تيرباران

66

آبكنار- 28سال

ببري - فرزان

648 

1

 

67

 

 

ببري - فرزانه

649 

ش3،30

آرمان

8/5/67 رشت

62

آبكنار-29سال

ببري - مسعود

650 

9

مجاهد

مرداد67 رشت حلق آويز

 

لاهيجان-25سال

بحركاظمي - نصرت

651 

9

مجاهد

9/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

27سال

بحري - حسين

652 

4

حزب توده

67

 

 

بحريني - اسماعيل

653 

9

مجاهد

67 اصفهان تيرباران

 

اصفهان- 26سال

بحريني - اكرم

654 

1

 

67

 

 

بخت آبادي -

655 

9

مجاهد

 67دزفول تيرباران

 

 

بختيار - محراب

656 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

 

بختياري- عبداله

657 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

 

بختياري- عثمان

658 

9

مجاهد

مرداد67 ايلام حلق آويز

 

 

بختياري- نصراله

659 

9

مجاهد

67 ايلام تيرباران

 

ايذه

بختياري - نصرت اله

660 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

تهران- 39سال

بخش جهان - حسين

661 

9

مجاهد

آذر 67 تهران تيرباران

 

 

بخشايي - محمود

662 

9

مجاهد

آذر67 كرمان اعدام

 

 

بخشايي - محمود

663 

9

مجاهد

12/8/67 اوين حلق آويز

 

گلپايگان- 25سال

بخشايي - نصراله

664 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران- 25سال

بخشنده - حميد

665 

9

مجاهد

آذر67 اوين حلق آويز

 

آمل- 29سال

بخشنده - داوود

666 

1

 

67

 

 

بخشي - اسماعيل

667 

9

مجاهد

مرداد67 رشت تيرباران

 

خلخال

بخشي - بخشعلي

668 

9

مجاهد

شهريور67 اوين تيرباران

 

تهران- 35سال

بخشي - حسين

669 

ش3

مجاهد

9/5/67 رشت

61

هشتپر-25سال

بخشي - عبدالرحمن

670 

9

مجاهد

مهر67 گرگان تيرباران

 

26سال

بخشي زاده - (مرد)

671 

9

مجاهد

آبان 67 اوين تيرباران

 

تهران- 28سال

بخشي طاري - حميدرضا

672 

9

مجاهد

شهريور67 همدان تيرباران

 

همدان-36سال

بخشي نظر - مجيد

673 

9

مجاهد

آبان67 دزفول تيرباران

 

28سال

بخشياوي - جليل

674 

9

مجاهد

مهر67 تبريز تيرباران

 

سلماس-26سال

بدري قره قشلاقي - ناصر

675 

1

 

67

 

 

بدري - ناصر

676 

1

 

67

 

 

بدري - يعقوب

677 

1-9

مجاهد

67 تيرباران

 

 

بدن آراء - حبيب اله

678 

1

 

67

 

 

بدوي - ناصر

679 

1

 

67

 

 

بديعي -

680 

1

 

67

 

 

براتي - فريبرز

681 

9

مجاهد

25/5/67 وكيل آباد حلق آويز

 

مشهد- 24سال

براتي باقرآبادي - مجتبي

682 

9

مجاهد

شهريور67 كاشان تيرباران

 

كاشان- 28سال

برادران- احسان

683 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

كرمانشاه- 26سال

برادران گوران - محمد هادي

684 

9

مجاهد

آذر67 مشهد حلق آويز

 

قوچان- 26سال

برادران مقدم - علي اصغر

685 

9

مجاهد

مرداد67 مشهد تيرباران

 

زنجان-30سال

براري - رسول

686 

9

مجاهد

آبان67 وكيل آباد تيرباران

 

زنجان- 40سال

براري - زهرا (شمسي)

687 

1-9

مجاهد

شهريور67 گچساران حلق آويز

 

گچساران-20سال

برازنده - معصومه

688 

9

مجاهد

مرداد67 تيرباران

 

بوشهر- 26سال

برآورده - حسن

689 

9

مجاهد

67 سيستان بلوچستان اعدام

 

زاهدان

برآهويي - حبيب اله

690 

9

مجاهد

آذر67 عادل آباد تيرباران

 

فسا-25سال

بردبار - مهرداد

691 

9

مجاهد

آذر67 اراك تيرباران

 

اراك- 26سال

برزآبادي فراهاني- مرتضي

692 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

فومن- 27سال

برزگر - ناصر

693 

9

مجاهد

شهريور67 عادل آباد اعدام

 

 

برزگر -

694 

9

مجاهد

67 بوشهر تيرباران

 

بوشهر-26سال

برقك - داريوش

695 

1-9

مجاهد

67 تيرباران

 

 

برنجيان - مسعود

696 

9

مجاهد

67 تهران تيرباران

 

 

برندك - حبيب اله

697 

1

 

67

 

 

برهان -

698 

1

 

67

 

 

برهان -

699 

9

مجاهد

آبان 67 تهران تيرباران

 

قزوين-27سال

برهاني - سيداحمد

700 

9

مجاهد

مرداد67 قزوين   تيرباران

 

قزوين- 25سال

برهاني - سيدمحمد حسين

701 

9

مجاهد

شهريور 67 زنجان تيرباران

 

29سال

بزاز حقيقي طلب - طاهر

702 

9

مجاهد

21/5/67 گوهردشت  حلق آويز

 

تهران- 33سال

بزرگ بشر - منوچهر (علي اكبر)

703 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران- 30سال

بزرگان فرد (بزرگيان) - غلامرضا

704 

1

 

67

 

 

بستاره - علي

705 

9

مجاهد

مهر67 اراك تيرباران

 

29سال

بستاكي - قاسم علي

706 

1

 

67

 

 

بستانكي - قاسم

707 

8

 

67

 

 

بستگي - قاسم

708 

9

مجاهد

67 رشت تيرباران

 

خلخال-26سال

بشيري - بخشعلي

709 

8

 

67

 

 

بقايي - دكتر فريبرز

710 

9

مجاهد

18/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

28سال

بكعلي - علي

711 

1-9

مجاهد

25/5/67 گوهردشت  حلق آويز

 

تهران-38سال

بلبليان - روشن

712 

4

حزب توده

67

 

 

بلدي - رئوف

713 

9

مجاهد

آبان67 اوين تيرباران

 

31سال

بناني - عبدالحسين

714 

1

 

67

 

 

بناوي - احمد

715 

9

مجاهد

67 شيراز حلق آويز

 

27سال

بناوي - مسعود

716 

9

مجاهد

آبان67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران- 25سال

بندار - حميد

717 

1

 

67

 

 

بند شاهي - اسداله

718 

9

مجاهد

13/5/67 اصفهان تيرباران

 

اصفهان-25سال

بنده خدا - فرهاد

719 

9

مجاهد

آبان 67 سمنان تيرباران

 

 

بندي  - (مرد)

720 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

 

بني اردلان - علي اصغر

721 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

سنقر-21سال

بني عامريان - افشين

722 

1-9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

سنفر-22سال

بني عامريان - رامين

723 

9

مجاهد

شهريور67 گوهردشت حلق آويز

 

سنفركليايي-31سال

بني عامريان - رضا

724 

9

مجاهد

67 ايلام تيرباران

 

 

بني مروتي - محمد

725 

9

مجاهد

8/5/67 اوين تيرباران

 

سمنان-25سال

بني هاشمي - اسداله

726 

9

مجاهد

آبان67 همدان تيرباران

 

27سال

بوداغي - نصرت اله

727 

9

مجاهد

آذر67 سمنان تيرباران

 

گرمسار-25سال

بوربور- خليل

728 

9

مجاهد

18/5/67

 

ميانه- 28سال

بوزي - منوچهر

729 

9

مجاهد

25/9/67 اوين تيرباران

 

 

بوشهري - علي

730 

9

مجاهد

مرداد67 تهران حلق آويز

 

تهران-26سال

بوييني - عبدالرضا(كامبيز)

731 

1-9

مجاهد

مرداد67 تهران حلق آويز

 

تهران- 25سال

بوييني - عليرضا (كامران)

732 

9

مجاهد

67 اعدام

 

 

بوييني - كيا

733 

9

مجاهد

67 اعدام

 

 

بوييني - كيمي

734 

1-9

مجاهد

آبان67 تهران تيرباران

 

22سال

بوييني - كيومرث

735 

1

 

67

 

 

بوميان - بهروز

736 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

35سال

بهادر - اكرم

737 

1

 

67

 

 

بهادر - سهيلا

738 

9

مجاهد

مرداد67 اصفهان اعدام

 

آبادان

بهادري - محبوبه

739 

1-9

مجاهد

مرداد67 شيراز اعدام

 

شيراز-26سال

بهادري قشقايي - مراد

740 

9

مجاهد

67 شيراز تيرباران

 

شيراز-32سال

بهادري قشقايي كشكولي- ابراهيم

741 

1

 

67

 

 

بهاري - عليرضا

742 

8

 

67

 

 

بها نشين - محمود

743 

8

 

67

 

 

بهايي

744 

8

 

67

 

 

بهبودي

745 

9-ش3

مجاهد

9/5/67 رشت حلق آويز

65

رشت- 28 سال

بهبودي - علي اكبر (سيروس)

746 

5

اكثريت

67

 

 

بهتاش احمد

747 

5

اكثريت

67

 

 

بهتاش - بهرام

748 

1-9

مجاهد

شهريور67 اوين تيرباران

 

 

بهرامي - (مرد)

749 

9

مجاهد

آبان 67 تهران تيرباران

 

 

بهرامي - زهرا

750 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

زنجان-29سال

بهرامي - فريدون

751 

9

مجاهد

شهريور67 گوهردشت اعدام

 

كرمانشاه-24سال

بهرامي - كورش

752 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

 

بهرامي - محمدحسين

753 

9

مجاهد

آبان67 اوين تيرباران

 

28سال

بهرامي ايوانكي - فريدون

754 

9

مجاهد

9/6/67 رشت تيرباران

 

تهران-35سال

بهرامي فريد - محسن

755 

9

مجاهد

شهريور67 اوين حلق آويز

 

تهران-24سال

بهرامي هيدجي - داريوش

756 

9

مجاهد

18/6/67 تبريز حلق آويز

 

ملكان تبريز-37سال

بهراميان (بهرامي) - ولي

757 

9

مجاهد

15/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران

بهرنگي - عبداله

758 

9

مجاهد

67 مشهد حلق آويز

 

26سال

بهره مند - جعفر

759 

9

مجاهد

مهر 67 اوين تيرباران

 

تهران-22سال

بهزاد - مصطفي

760 

5

اكثريت

67

 

 

بهزادپور - اكبر

761 

9

مجاهد

67 تهران تيرباران

 

15سال

بهزادي (مرد)

762 

9-ش3

مجاهد

9/5/67 رشت اعدام

60

هشتپر- 28سال

بهزادي - حسن

763 

4

حزب توده

67

 

 

بهزادي - سيامك

764 

4-ش10

حزب توده

شهريور67

ارديبهشت62

 

بهزادي - منوچهر

765 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

 

بهزادي- نعمت اله

766 

9

مجاهد

11/7/ 67 دزفول   تيرباران

 

دزفول- 22سال

بهزادي نژاد - مصطفي

767 

1-9-ش8

مجاهد

مرداد 67 اوين تيرباران

61

اصفهان- 39سال

بهشتي تبار - حوريه

768 

1-10-ش10

اقليت

شهريور 67 اعدام

 

 

بهكيش - علي

769 

5-ش10

اكثريت

67

 

 

بهكيش - محمود

770 

9

مجاهد

آبان 67 شيراز تيرباران

 

آبادان-26سال

بهمن اميني - محمد

771 

9

مجاهد

آبان 67 رشت تيرباران

 

آستانه‌اشرفيه-22سال

بهمني - حميد

772 

1-9

مجاهد

12/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-29سال

بهنام زاده - بهروز

773 

1

 

67

 

 

بهنامي - احمد

774 

9

مجاهد

شهريور67 شيراز تيرباران

 

 

بهنيا - يعقوب

775 

1-8-9

مجاهد

29/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-25سال

بي غم - اميرمهران

776 

9

مجاهد

آبان 67  مشهد   حلق آويز

 

مشهد-30سال

بي همتا طوسي - محمد

777 

9

مجاهد

شهريور 67 سمنان تيرباران

 

گرمسار-24سال

بيابانكي - بهنام

778 

9

مجاهد

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

 

زاهدان-24سال

بيابانگرد مهرباني - حبيب

779 

6

اتحاديه كمونيستها

67 اوين

 

 

بيات - جعفر

780 

1

 

67

 

 

بيداري - بهرام

781 

1-9

مجاهد

شهريور67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران- 29سال

بيداريان - بهرام

782 

9

مجاهد

67 اعدام

 

سمنان- 30سال

بيدختي - حسن

783 

9

مجاهد

آذر67 اوين تيرباران

 

تهران- 28سال

بيدختي - حسين

784 

4

حزب توده

67

 

 

بيدگلي - محسن

785 

9

مجاهد

67 دزفول اعدام

 

انديمشك-25سال

بيرانوند - صادق

786 

1

 

67

 

 

بيرني - اكبر

787 

1

 

67

 

 

بيژن - دكتر

788 

1

 

67

 

 

بيژن - زهرا

789 

9-ش6

مجاهد

67 شيراز حلق آويز

 

 

بيژن زاده - محمد

790 

9

مجاهد

20/11/67 گوهردشت تيرباران

 

28سال

بيژن يار - زهرا

791 

1-9

مجاهد

شهريور67 گوهرشت حلق آويز

 

قصرشيرين-25سال

بيژني - اكبر

792 

4

حزب توده

67

 

 

بيژني - شاپور

793 

9شاهد خوا

مجاهد

25/10/67 قم تيرباران

 

قم- 33سال

بيطرفان - مهدي

794 

9

مجاهد

8/5/67 اوين حلق آويز

 

هزارواره اراك-32سال

بيك محمد هزارواره - محمدرضا

795 

1-ش10،30

 اقلیت

67گوهردشت

 

 

بيگ محمدي - حمید رضا

796 

1

 

67

 

 

بيگ محمدي - محمد رضا

797 

10

 

5/6/67

 

 

بيگ محمدي هزاوه - احمدرضا

798 

3

فداييان خلق

اعدام 67

مهرماه 63 حكم 7 سال

37سال

بيگدلو - محمد حسين

799 

8

 

67

 

 

بيگدلو - ناخدا محسن

800 

9ش109

فداییان خلق

67 اعدام گوهردشت

 12 سال حکم

20سال

بيگدلي - اسماعيل

801 

ش2

فداييان خلق

تابستان67

پاييز 63- حكم 10سال

ايزه

بيگدلي - محمدعلي

802 

9

مجاهد

آبان 67 اوين حلق آويز

 

بابل- 27سال

بيگلري - اسماعيل

803 

9

مجاهد

آبان 67 لاهيجان تيرباران

 

لاهيجان-28سال

بيگلري - مهرداد

804 

8

 

67

 

 

بيگلري

805 

9

مجاهد

67 اعدام

 

 

بيگي - صادق

806 

9

مجاهد

مرداد67 تهران حلق آويز

 

دليجان- 31سال

بيگي - هادي

807 

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

رودسر

بيلغوش - ابراهيم

808 

4- ش1-ش7

حزب توده

شهريور67

62حكم ابد

ماسوله- 36سال

بينايي ماسوله اي - سرهنگ خليل

809 

 

                                                پ

9

مجاهد

آبان 67 دورود تيرباران

 

دورود

پاپي - نعمت

810                

1-9

مجاهد

آبان67 بهبهان تيرباران

 

بهبهان- 28سال

پارسا - محمد

811                

9

مجاهد

22/11/67 اوين اعدام

 

كرمانشاه-22سال

پارسي - بابك

812                

9

مجاهد

67 مشهد حلق آويز

 

سبزوار-35سال

پارسي - كاظم

813                

1

 

67

 

 

پاسبان - مرتضي

814                

9

مجاهد

مهر67 اوين تيرباران

 

 

پاشا - محمد

815                

9

مجاهد

67 اعدام

 

صومعه سرا-26سال

پاك عقيده - ابراهيم

816                

9-ش8

مجاهد

مهر67 اوين حلق آويز

60تهران

تهران-23سال

پاكباز - مريم (سارا)

817                

1

 

67

 

 

پاكرخ - حميد

818                

ش3،30

مجاهد

9/5/67 رشت

63

رشت- 30سال

پاك سرشت فرهاد)محمد)

819                

9

مجاهد

67 تهران زيرشكنجه

 

تهران - 32سال

پاكي - علي

820                

8

 

67

 

 

پاشير - حسين

821                

9

مجاهد

شهريور67 اصفهان تيرباران

 

آران كاشان-25سال

پايدار آراني - ماشااله

822                

9

مجاهد

26/5/67 اوين حلق آويز

 

آران كاشان-31سال

پايداراني - منصور

823                

9

مجاهد

67 شيراز اعدام

 

 

پايمرد - جلال

824                

9-ش ب

مجاهد

67 تهران تيرباران

 

اراك-32سال

پذيرا - مجید

825                

8

 

67

 

 

پرتوي - بهرام

826                

1

 

67

 

 

پرتوي - جمشيد

827                

1

 

67

 

 

پرتوي - رسول

828                

10

 

67

 

 

پرتوي - سعيد

829                

1-9- ش8-ش6

سهند

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

تهران61

 

پرتوي - محمد علي

830                

1ش،ب

 

67

 

 

پرتوي - ناهيد

831                

9

مجاهد

مرداد67 مشهد حلق آويز

 

مشهد-25سال

پرنده - بهرام

832                

9

مجاهد

67 مشهد حلق آويز

 

مشهد- 28سال

پرنده - علي

833                

9

مجاهد

20/8/67 نوشهر تيرباران

 

 

پروره - احمد

834                

9

مجاهد

67 شيراز تيرباران

 

شيراز-48سال

پرويزي - اميرحسين

835                

9

مجاهد

شهريور67 اوين انفجار در زندان

 

 

پرويزي - اميرحسين

836                

1

 

67

 

 

پري سوز -

837                

1

 

67

 

 

پريش - علي

838                

6-ش7-ش11

سازمان پيكار

شهريور  67 اعدام

60

شيراز

پژمان - محمدعلي (علي كاكو)

839                

9

مجاهد

شهريور67 اوين انفجار در زندان

 

34سال

پژمان فرد (احمدي) - محبوبه

840                

9

مجاهد

مرداد67 اوين تيرباران

 

كتالم- 29سال

پسنديره (ماركوهي)- جمشيد

841                

9

مجاهد

67 تيرباران

 

كوچصفهان

پشگه اي - چراغعلي

842                

1

 

67

 

 

پشيمان - مجتبي

843                

9

مجاهد

مرداد67 ميانه تيرباران

 

ميانه-27سال

پناه برخدا -

844                

1

 

67

 

 

پناه شاهي -

845                

9

مجاهد

شهريور67 كرمان تيرباران

 

كرمان-25سال

پناه محمد - پيمان

846                

1

 

67

 

 

پناهنده -

847                

1

 

67

 

 

پناهي - اشرف

848                

9

مجاهد

67 قائمشهر حلق آويز

 

قائمشهر

پناهي - خداوردي

849                

1

 

67

 

 

پناهي - سيد محمود

850                

1-9-ش6

مجاهد

شهريور67 اوين حلق آويز

 

كازرون-32سال

پناهي - شهين

851                

1-9-10

اقلیت

بهمن67 اوين تيرباران

 

30سال

پناهي شبستري - مهرداد

852                

1

 

67

 

 

پناهي فر -

853                

1

 

67

 

 

پناهي قربان نژاد -

854                

9

مجاهد

شهريور67 اوين تيرباران

 

همدان-32سال

پناهي وقار - افشار

855                

9

مجاهد

شهريور67 تهران تيرباران

 

 

پنتجه شاهي

856                

1-10

 

تيرباران/ شهريور67

 

 

پنجه شاهي - اسداله

857                

5

اكثريت

67

 

 

پوراحمدي - علي نقي

858                

9-1

مجاهد

18/5/67 گوهردشت حلق آويز

 

تهران-33سال

پورساحلي - عباس

859                

1

 

67

 

 

پورالحسيني - پروين

860                

1-9

مجاهد

67 عادل آباد اعدام

 

گچساران- 25سال

پورالحسيني - ضياءالدين

861                

1

 

67

 

 

پوراني - خالد

862                

1

 

67

 

 

پورتنگستاني - مريم

863                

1

 

67

 

 

پورتوكلي - رضا

864                

9

مجاهد

دي67 كرج تيرباران

 

آستارا-26سال

پورايواز - فرزان

865                

4-ش3

حزب توده

67 گوهردشت

62

تهران- 36سال

پورحبيب - ابوالفضل

866                

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

شمال-28سال

پورحشمت - محمد

867                

1

 

67

 

 

پوردل - حسين

868                

9

مجاهد

آبان 67 مشهد حلق آويز

 

قوچان-29سال

پوررضي - علي

869                

1

 

67

 

 

پورصفر آبكناري - صابر

870                

9

مجاهد

15/5/67 گوهر دشت حلق آويز

 

شيراز-32سال

پوررمضان - مجيد

871                

1

 

67

 

 

پورمحمد جعفري - محمد

872                

6

 

67

 

 

پورمحمد جعفري - مسعود

873                

6

 

67

 

 

پورمحمدي - محمدرضا

874                

1

 

67

 

 

پورمحمدي - احمد رضا

875                

9

مجاهد

مرداد67 حلق آويز

 

 

پور روستا - مسعود

876                

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

آذربايجان شرقي-29سال

پورزحمت - رحيم

877                

9

مجاهد

آبان 67 اوين تيرباران

 

 

پورصالحي - عباس

878                

9

مجاهد

67 رشت اعدام

 

 

پورصفير آبكناري - صابر

879                

9

مجاهد

مرداد 67 اوين حلق آويز

 

تهران-27سال

پورقاضيان اصفهاني - مهدي

880                

9

مجاهد

دي67 شيراز اعدام

 

آبادان-27سال

پوركشكولي قشقايي - فاطمه

881                

9

مجاهد

25/9/67 شيراز تيرباران

 

آبادان-26سال

پوركشكولي قشقايي - فرزانه

882                

9

مجاهد

آبان67 تهران تيرباران

 

23سال

پورمحمد جعفر جلالي - مسعود

883                

9

مجاهد

67 رشت حلق آويز

 

26سال

پورمحمد دوست - رضا

884                

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

26سال

پورميرزا - آريا

885                

9ش،30

مجاهد

مرداد67 رشت تيرباران

 

آبكنارانزلي-28سال

پورنصير - صابر

886                

1-9

مجاهد

شهريور 67 ديزل آباد شيراز تيرباران

 

ايلام-28سال

پورنوروز - بهزاد

887                

9

مجاهد

مهر 67 رشت تيرباران

 

رودسر- 24سال

پورهاشم تبريزي - احمد

888                

1-ش8-ش6

حزب توده

67 اوين

61

 

پورهرمزان - محمد

889                

9

مجاهد

10/9/67 قوچان تيرباران

 

قوچان

پوستينچي

890                

9

مجاهد

8/12/67 اوين تيرباران

 

تهران-18سال

پولچي- محمود (حامد)

891                

9

مجاهد

مرداد67 اوين حلق آويز

 

 

پويي - محمد

892                

9شاهد خوا

مجاهد

شهريور67 گوهر دشت تيرباران

 

اصفهان32ساله

پهلوان  نشان- مرتضي

893                

9

مجاهد

67 اعدام

 

29سال

پيخوش - جواد