د

15521

دائمي - محمد تقي

 

 

67

 

1

1553 

دائي - (خانم)

 

 

67

 

1

1554 

دادخواه - رسول

 

 

67 عادل آباد اعدام

مجاهد

9

1555 

دادخوي - فرج اله

 

 

67

 

1

1556 

دادستان - زري

رودسر-21سال

 

شهريور67 رشت تيرباران

مجاهد

9

1557 

دادسرشت - سعيد

همدان-30سال

 

20/5/67 همدان تيرباران

مجاهد

9

1558 

دادگر - امير

كرمان-30سال

 

شهريور67 اوين انفجار در زندان

مجاهد

9

1559 

دادگر - فرزاد

 

 

67

حزب توده

4

1560 

دادگر - مجيد

 

 

28/7/67 اعدام

مجاهد

9

1561 

دادگر- معصومه

 

 

28/7/67 اعدام

مجاهد

9

1562 

دادمرزي - فرج اله

 

 

67

حزب توده

8-4

1563 

دادور - بهرام

 

 

67

حزب توده

4

1564 

دارابي - حميد

تهران-26سال

 

17/9/67 اوين تيرباران

مجاهد

8-9

 

1565 

دادامیری فرد-کتایون

متولد رشت

 

67 رشت حلق آویز

چپ

شاهد 30

1566 

دارابي - حميد رضا

تهران-28سال

 

مرداد67 تهران حلق آويز

مجاهد

1-9

1567 

دارابي- رضا

بروجرد

 

مهر67 بروجرد اعدام

مجاهد

9

1568 

دارابي- محسن

بروجرد

 

1/7/67 بروجرد اعدام

مجاهد

9

1569 

دارابي - مسعود

بروجرد-25سال

 

آبان67 بروجرد تيرباران

مجاهد

1-9

1570 

دارابي- منصور

بروجرد

 

1/7/67 بروجرد اعدام

مجاهد

9

1571 

دارابي- منصوره

بروجرد-24سال

 

شهريور67 بروجرد زيرشكنجه

مجاهد

9

1572 

دارآفرين - اردكان

لاهيجان-24سال

61

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9-ش3

1573 

دارآفرين - اردلان (بهمن)

لاهيجان-22سال

61

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9-ش3

1574 

داريانس - آرامانيس

انزلي-34سال

62

8/5/67 رشت

فدايي خلق اقلیت

ش3 ، 30

1575 

داريك بندي - اسداله

 

 

67

 

1

1576 

دالمن - حسن

تهران-24سال

 

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1577 

دالوند - حسن

تهران-26سال

 

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1578 

دامغانيان- حسن

سمنان-26سال

 

شهريور67 مشهد حلق آويز

مجاهد

9

1579 

دامغانيان - رضا

 

 

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1580 

دانايي - رسول

فرزند كريم-

نقده - 22سال

 

2/6/67- اعدام

حزب دمكرات

7

1581 

دانايي - محمد ابراهيم

سمنان- 28سال

 

1/8/67 سمنان حلق آويز

مجاهد

1-9

1582 

دانش - احمد (دكتر دانش)

 

 

تابستان67

حزب توده

1-ش8

1583 

دانش - بهرام

 

 

67 اوين اعدام

حزب توده

4-ش10

1584 

دانش آبكناري - خسرو

آبكنار- 28 سال

60

9/5/67 رشت تيرباران

مجاهد

9-ش3 ،30

1585 

دانش شريعت پناهي - احمد

 

 

67

حزب توده

4

1586 

دانشپور - علي

 

 

67

اكثريت

5

1587 

دانشور (كاشاني) - محمد رضا

30سال

 

مرداد67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1588 

دانيال - سيد

 

 

 

 

1

1589 

دانيالي- سعيد

21سال

 

آبان 67 اوين تيرباران

مجاهد

9

1590 

دانيالي - سهيل

تهران-23سال

 

آبان 67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1591 

داود زاده -

 

 

مهر 67 رشت تيرباران

مجاهد

9

1592 

داوران - منصور

 

 

67

اكثريت

1

1593 

داوري- غلامرضا

زنجان-29سال

 

شهريور67 زنجان تيرباران

مجاهد

9

1594 

داوري - غلامعلي

 

 

67

حزب توده

4

1595 

داوري- محمد تقي

تهران- 25سال

 

شهريور67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1596 

داوودپور - محسن

ماكو-24سال

 

شهريور67 اروميه اعدام

مجاهد

9

1597 

داوودي - جلال

 

 

67 تهران اعدام

مجاهد

1-9

1598 

داوودي - حسين

بابل-26سال

 

7/5/67 بابل تيرباران

مجاهد

1-9

1599 

داوودي - رضا

ورامين- 27سال

 

67 تهران حلق آويز

مجاهد

9

1600 

داووري - طاهره

29سال

67 تهران اعدام

مجاهد

9

1601 

داودي - غلام

 

 

67

حزب توده

4

1602 

داوودي - محمد ابراهيم

بابل- 32سال

 

مرداد67 بابل حلق آويز

مجاهد

9

1603 

داوودي - محمد تقي

تهران- 25سال

 

8/5/67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

1-9

1604 

دايجاني - محسن

 

 

67

حزب توده

4

1605 

دبيري - علي رضا

 

 

67

 

8

1606 

درخشاني نيا - مهري

23سال

 

آبان 67 تهران حلق آويز

مجاهد

9

1607 

درخواه - عبدالرسول

 

 

67 شيراز اعدام

مجاهد

9

1608 

درستكار - سيرنگ

رشت-30سال

 

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1609 

درگنبادي - اسداله

 

 

67

 

8

1610 

درود - محمد

26سال

 

آبان67 قزلحصار تيرباران

مجاهد

9

1611 

درودي - عبداله

تهران-24سال

 

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1612 

درودي - علي

 

 

67 اعدام

مجاهد

9

1613 

دروديان - ...

 

 

67

 

6

1614 

دروديان - حسن

 

 

67

 

1

1615 

دروديان - حسين

 

 

67 تيرباران

مجاهد

1-9

1616 

دروديان - حمدعلي

تهران-29سال

 

مرداد67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1617 

دروديان - مصطفي

27سال

 

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1618 

دروي اشكيكي - رشيد

رشت-30سال

 

67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1619 

درويش - عبدالرحمن

هشتپر-30سال

60

67 گوهردشت

مجاهد

ش3

1620 

درويش كهن - سرور (سهيلا)

 

 

67 خودكشي زير جيره شلاق

اكثريت

5-ش8،6،ک

1621 

درويش مخلص آبادي - نصرت اله

مازندران

حكم 15سال

67

حزب توده

4-ش2

1622 

درويش نوري - محمد

كرج-28سال

 

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1623 

درويش وند - محمد

مسجدسليمان- 29 سال

 

67 مسجد سليمان تيرباران

مجاهد

9

1624 

درويشي - عبدالرحمن

طوالش رشت

 

20/5/67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1625 

دري - بهروز

 

 

67

 

1

1626 

دري - محمد

 

 

67

 

1

1627 

درياباري- محمد

 

دستگیری1364

تابستان 67اوین

اكثريت

5ش96ج

1628 

درياباري

 

 

67 اوين اعدام

مجاهد

9

1629 

درياباري - مهدي

فسا-18سال

 

67 شيراز تيرباران

مجاهد

9

1630 

درياسري - رهبر

 

 

67

 

1

1631 

دزفولي - رامين

21سال

 

15/7/67 اوين تيرباران

مجاهد

9

1632 

دزياني - محمد حسن

شاهرود-26سال

 

شهريور67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1633 

دستگير - مهرداد

 

 

67

حزب توده

4

1634 

دست آموز - نعمت

 

 

67

 

1

1635 

دستيان - اكبر

بابل-27سال

 

آبان67 آمل اعدام

مجاهد

9

1636 

دشت آرا - حسن (حسن شرق)

 

65

67 اعدام

اكثريت

5-ش8

1637 

دشتبان - حيدر

 

 

67 عادل آباد اعدام

مجاهد

9

1638 

دشتي - فريبا

آبادان-25سال

 

شهريور67 اوين حلق آويز

مجاهد

1-9-ش8

1639 

دكنما- آفاق

شيراز-30سال

 

1/8/67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1640 

دكنما- مجيد

شيراز-26سال

 

مرداد67 شيراز اعدام

مجاهد

9

1641 

دل زنده - ايرج

 

 

مرداد67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1642 

دلال زاده - رضا

 

 

67

 

8

1643 

دلال زاده جهانگير - منصور

 

 

67

 

1

1644 

دلاور - رضا

 

 

شهريور67 گنبدكاووس اعدام

مجاهد

1-9

1645 

دلاوري - غلام رضا

 

 

آبان67 سمنان تيرباران

مجاهد

9

1646 

دلجوي ثابت - محمدرضا

لاهيجان-24سال

62

13/5/67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9-ش3

1647 

دلخوش - محمدرضا

لاهيجان-24سال

 

67 تيرباران

مجاهد

9

1648 

دلسوزي - اكبر

24سال

 

25/5/67 مشهد حلق آويز

مجاهد

9

1649 

دلفي - سكينه

آبادان-26سال

 

28/6/67 اهواز تيرباران

مجاهد

9

1650 

دلكش - فرامرز

تهران-25سال

 

مهر67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1651 

دلكش - فرهاد

كرج- 25سال

 

67 كانون كرج حلق آويز

مجاهد

1-9

1652 

دليجاني - محسن

 

 

67

 

6-8

1653 

دليري - مريم

رشت

 

آبان 67 رشت تيرباران

مجاهد

9

1654 

دليري - مسعود

تهران-27سال

 

12/5/67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1655 

دليلي - پرويز

آستانه‌اشرفيه-17سال

 

67 رشت حلق آويز

مجاهد

9

1656 

دليلي - حميد

آستانه‌اشرفيه-26سال

 

دي 67 رشت تيرباران

مجاهد

9

1657 

دليلي - رضا

 

 

67

 

8

1658 

دليلي - عليرضا

 

 

67

حزب توده

4-10

1659 

دليلي - ليلي

 

 

67

 

6-8

1660 

دليلي - محمد رضا

 

 

67

حزب توده

4

1661 

دمخوري - مصطفي

 

 

67

 

1

1662 

دنكوب - حسن

گرگان

 

67 گرگان تيرباران

مجاهد

9

1663 

دنيوي - غلامرسول

زاهدان-35سال

 

14/5/67 زاهدان تيرباران

مجاهد

9

1664 

دواچي - جمشيد

تهران

 

مرداد67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1665 

دورانديش - محمودعلي

زاهدان-29سال

 

26/5/67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1666 

دوست محمدي - حميد

سمنان-33سال

 

آبان67 تهران حلق آويز

مجاهد

1-9

1667 

دوست محمدي - خليل

 

 

67

 

1

1668 

دولت آبادي - (خانم)

 

 

آبان67 سبزوار تيرباران

مجاهد

9

1669 

دولت آبادي - احمد

 

 

67 اعدام

مجاهد

9

1670 

دولت آبادي - محمود

سبزوار-31سال

 

آبان67 وكيل آباد حلق آويز

مجاهد

9

1671 

دولتشاهي -

 

 

آبان67 تيرباران

مجاهد

9

1672 

دولتي - عليرضا

 

 

تيرباران شهريور67

 

 

1673 

دولتي - محمد

كرمانشاه

 

10/5/67 كرمانشاه تيرباران

مجاهد

9

1674 

دولتي توده - رمضانعلي

گرگان-32سال

 

1/6/67

مجاهد

9

1675 

دولتي توده - قنبر

گرگان-30سال

 

آذر67 گرگان تيرباران

مجاهد

9

1676 

دهپناه - امان اله

26سال

 

67 مشهد حلق آويز

مجاهد

9

1677 

دهخوارقاني (ده خاقاني)- سهيلا

 

 

67 تيرباران

مجاهد

9

1678 

دهدار - پرويز

 

 

مرداد67 شيراز اعدام

مجاهد

9

1679 

دهقان - اكبر

 

 

67

 

1

1680 

دهقان - حسين

برازجان-30سال

 

مرداد67 حلق آويز

مجاهد

9

1681 

دهقانزاده - محمود

اهواز-24سال

 

مهر67 اهواز تيرباران

مجاهد

9

1682 

دهقاني - مسعود

ماكو-31سال

 

12/7/67 اروميه تيرباران

مجاهد

9

1683 

دهقاني- يداله

23سال

 

25/5/67 رشت تيرباران

مجاهد

9

1684 

دهقاني (دهقان) - علي اكبر

29سال

 

مرداد67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1685 

دهنادي - احمد

تهران-31سال

 

آذر67 اوين حلق آويز

مجاهد

1-9

1686 

دياري - مهدي

فسا-24سال

 

8/7/67 شيراز تير باران

مجاهد

1-9

1687 

ديانت - فتح اله

 

65

67 اوين اعدام

اكثريت

5-ش2

1688 

ديانت - قاسم

تهران-28سال

 

مرداد67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1689 

ديانت محمد حسن حسن

 

 

67

اكثريت

5ش204

1690 

ديانك شوري

منصور

 

 

67

اكثريت

5ش204

1691 

ديبايي - رضا

رشت-22سال

 

19/8/67 رشت تيرباران

مجاهد

9

1692 

ديده بان - رسول

 

 

67

 

1

1693 

ديكوندي - اسداله

 

 

67

 

1

1694 

ديلمان - رسول

 

 

67

 

1

1695 

ديناروند - رحيم

 

 

مهر67 دزفول تيرباران

مجاهد

9

1696 

دينخواه - حميد

خوي

 

تابستان67 خوي

راه كارگر

2-ش8

1697 

دينخواه - محمد

 

 

67

 

1

1698 

ديواني - مجيد

 

 

67

 

1

1699 

ديوه خان - رسول

 

 

67

 

1

 

ذ

1700 

ذاكري - داوود

فسا

 

8/10/67 عادل آباد تيرباران

مجاهد

1-9

1701 

ذاكري - ربابه

 

 

مرداد67 عادل آباد تيرباران

مجاهد

9

1702 

ذاكري - محمد

33سال

 

مرداد67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1703 

ذكايي - رضا

تهران-30سال

 

آبان67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1704 

ذكي - بهزاد

 

 

67

 

1

1705 

ذوالفقاري - احمد

سلماس- 35سال

 

آبان67 اروميه تيرباران

مجاهد

9

1706 

ذوالفقاري - اكبر

سنگسرطالب آباد 30سال

 

آبان 67 سمنان تيرباران

مجاهد

9-ش پ ع

1707 

ذوالفقاري - پرويز

شهركرد-30سال

 

آبان 67 شهركردحلق آويز

مجاهد

1-9

1708 

ذوالفقاري - حجت

سنگسر طالب آباد- 25سال

 

مرداد67 اوين حلق آويز

مجاهد

9-ش پع

1709 

ذوالفقاري - منوچهر

مسجدسليمان- 25 سال

 

مرداد67 مسجدسليمان تيرباران

مجاهد

9

1710 

ذوالقدر - اسماعيل

 

 

67

حزب توده

4

1711 

ذوالقدر - اعظم

شيراز-25سال

 

67 شيراز تيرباران

مجاهد

9

1712 

ذوالقدر - پروين

شيراز-24سال

 

67 شيراز تيرباران

مجاهد

9

 

ر

1713 

رئوف بشري دوست - احمد

آستارا- 24سال

 

67 تهران حلق آويز

مجاهد

9

1714 

رئيسي - زهره

 

 

67

 

1

1715 

رئيسي- سعيد

تهران- 30سال

 

67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1716 

رئيسي - سعيد

بروجرد

 

67 اعدام

مجاهد

9

1717 

رئيسي - عباس

دشتستان

حكمش تمام شده بود

9/6/67 گوهردشت اعدام

سازمان پيكار

6-ش7 ،10،11

1718 

رئيسي - محمود

شهررود

 

67

 

1

1719 

رائي - محمد

 

 

67

 

1

1720 

راجي - محمد

 

 

67

 

1

1721 

راحتي - علي اصغر

تهران-34سال

 

17/8/67 خوي حلق آويز

مجاهد

9

1722 

رادمنش - هما

33سال

 

مرداد67 اوين حلق آويز

مجاهد

1-9

1723 

رادمنش (رادمنشيان)- علي اصغر

كرمانشاه-25سال

 

شهريور67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

1-9

1724 

رازبان - فريده

تهران-30سال

 

28/5/67 تهران حلق آويز

مجاهد

9ش،22

1725 

رازقي - محمد

 

 

67

 

1

1726 

رازي - رجب علي

فومن- 19سال

 

مرداد67 تبريز حلق آويز

مجاهد

9

1727 

رازي - شهريار

 

 

شهريور67 - تيرباران

 

1-10

1728 

راستگو - مهرداد

 

 

67 تيرباران

مجاهد

9

1729 

راستاك - سيامك

 

 

67

اكثريت

5

1730 

راسخ - حسين

 

 

67

حزب توده

4

1731 

راسخ - معين

 

 

67

 

1

1732 

راسخي - شاهرخ

28سال

 

مرداد67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1733 

راشد مرندي- احمد

38سال

 

مرداد67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1734 

راضي - شهريار

 

 

67

 

1

1735 

راكي پور - عبدالرضا

مسجدسليمان- 35سال

 

67 مسجدسليمان تيرباران

مجاهد

9

1736 

راكي (شجاعي)- حميد

مسجدسليمان- 21سال

 

شهريور67 مسجدسليمان تيرباران

مجاهد

9

1737 

رامش - (خانم)

 

 

67

 

1

1738 

رامش - محمدعلي

بابلسر-25سال

 

مرداد67 ساري حلق آويز

مجاهد

1-9

1739 

راميني -

 

 

67 گوهردشت اعدام

مجاهد

9

1740 

راوندي - امير

 

 

دي 67 تهران تيرباران

مجاهد

9

1741 

راوندي - تيمور

شمال-40سال

62 حكم20سال

67

حزب توده

4-ش1،10،30

1742 

راوندي - سيمين

 

 

67

 

1

1743 

راوي - مصطفي

 

 

67

 

1

1744 

راه شبديز - محمدمهدي

تهران-24سال

 

مرداد67 تهران حلق آويز

مجاهد

9

1745 

راهساز - شهروز

تبريز- 25سال

 

67 تبريز تيرباران

مجاهد

9

1746 

راهنما - محمدتقي

تبريز33سال

 

18/6/67 تبريز اعدام

مجاهد

9

1747 

راهنماييان - تقي

30سال

 

67 تبريز تيرباران

مجاهد

9

1748 

راهي - مصطفي

تهران24ساله

 

اعدام مردادماه67 اوین

مجاهد

9ش220ش103ج

1749 

راهي - منصور

تهران- 25سال

 

20/5/67 تهران تيرباران

مجاهد

9

1750 

رباطي -(زن)

 

 

67 تيرباران

مجاهد

9

1751 

ربكائي - احمد

 

 

67

 

1

1752 

ربيبي - ناصر

بروجرد-30سال

 

آبان67 همدان تيرباران

مجاهد

9

1753 

ربيع نژاد - يداله

لاهيجان-25سال

 

دي 67 رشت تيرباران

مجاهد

9

1754 

ربيعي -

 

 

آذر67 تهران تيرباران

مجاهد

9

1755 

ربيعي - طغان

 

 

67

 

1

1756 

ربيعي - طغيان

 

 

67

 

1

1757 

ربيعي - عباس

30سال

 

مرداد67 قزوين تيرباران

مجاهد

1-9

1758 

ربيعي - ناصر

همدان

 

27/5/67 همدان تيرباران

مجاهد

9

1759 

ربيعي زاده - ابراهيم

 

 

67 اوين تيرباران

مجاهد

9

1760 

رجافر - محمد

 

 

67

 

8

1761 

رجايي - احمد

بروجرد-32سال

 

آبان 67 خرم آباد تيرباران

مجاهد

9

1762 

رجايي - عليرضا

تهران- 30سال

 

آبان 67 اوين تيرباران

مجاهد

9

1763 

رجايي - قاسم (بهروز)

رشت-31سال

60

9/5/67 رشت حلق آويز

مجاهد

9-ش3،30

1764 

رجايي - محمد

 

 

67

 

8

1765 

رجايي پور- فاطمه

آستارا- 26سال

 

آبان 67 اوين تيرباران

مجاهد

9

1766 

رجايي شايان - خسرو

 

 

67

 

1

1767 

رجايي فرد - محمد علي

 

 

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1768 

رجالي فر - محمد رضا

 

 

67

حزب توده

4-ش2

1769 

رجالي مند - محمد

 

 

67

حزب توده

4

1770 

رجب پور

 

 

شهريور 67 تيرباران

 

1-10

1771 

رجب زاده - محسن

 

 

شهريور67 تيرباران

 

1-10

1772 

رجبي - ابراهيم

 

 

67

 

1-6

1773 

رجبي - حسين

همدان-28سال

 

مرداد67 همدان تيرباران

مجاهد

9

1774 

رجبي - حميد

 

 

آبان67 سمنان تيرباران

مجاهد

9

1775 

رجبي - شهلا

 

 

67

 

1-6

1776 

رجبي- محمد ابراهيم

58سال

 

آبان67 گرگان تيرباران

مجاهد

9

1777 

رجبي - محمد حسين

 

 

مرداد 67 اعدام

مجاهد

9

1778 

رجبي - صلاح

 

 

67

 

1

1779 

رجبي - نسرين

ايلام-26سال

 

18/5/67 ايلام تيرباران

مجاهد

9

1780 

رجلي (رحماني)- رحيم (عيسي

مراغه-30سال

 

شهريور 67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1781 

رجوي - صلاح

 

 

67

 

1

1782 

رجوي - منيره

مشهد-38سال

 

آبان67 اوين تيرباران

مجاهد

1-9ش6،ک

1783 

رحمان زاده - ناصر

38سال

 

مرداد 67 اوين حلق آويز

مجاهد

9

1784 

رحماني- اسماعيل

آغاجاري-23 سال

 

آبان67 زاهدان تيرباران

مجاهد

9

1785 

رحماني- حسن

شاهرود-27سال

 

67 تهران تيرباران

مجاهد

9

1786 

رحماني- ستار (عزيز)

قزوين-24سال

 

67 قزوين اعدام

مجاهد

9

1787 

رحماني - فريدون

سامان-30سال

 

67 شهركرد تيرباران

مجاهد

9

1788 

رحماني- مهدي

رشت

 

مرداد67 گوهردشت حلق آويز

مجاهد

9

1789 

رحماني- ناصر

تهران- 28سال

 

67 تهران حلق آويز

مجاهد

9

1790 

رحمانيان- محسن

24سال

 

آبان67 عادل آباد تيرباران

مجاهد

9

1791 

رحمانيان -

 

 

67 عادل آباد تيرباران

مجاهد

9

1792 

رحمتي - (خانم)

 

 

67 ايلام حلق آويز

مجاهد

9

1793 

رحمتي- عبدالرحمن

27سال

 

آذر67 گوهردشت تيرباران

مجاهد

9

1794 

رحمتي- مرضيه

26سال

 

18/5/67 ايلام حلق آويز

مجاهد

9

1795 

رحمتيان - حسين

 

 

67

 

1

1796 

رحمتيان - (مرد)

 

 

آبان67 اراك تيرباران

مجاهد

1-9

1797 

رحيلي خراساني - مهدي

مشهد-32سال

 

67 مشهد تيرباران

مجاهد

9

1798 

رحيم زادگان - خسرو

37سال

آذر61بدون حکم

شهريور 67 اعدام گوهردشت

فداییان خلق

5 ش109

1799 

رحيم زاده - عليرضا

اصفهان

 

13/5/67 اصفهان تيرباران

مجاهد

9

1800 

رحيم زاده - مجتبي

 

 

مهر67 اصفهان تيرباران

مجاهد

9

1801 

رحيم زاده - مجيد

 

 

شهريور67 تيرباران

 

10

1802 

رحيم زاده - محمد

 

 

شهريور 67 گوهردشت تيرباران

سهند

1-6-10-ش7

1803 

رحيم نژاد - طهمورث

گرگان-40سال

 

3/8/67 گرگان تيرباران

مجاهد

9

1804 

رحيم شمس - رفعت

 

 

67

 

1

1805 

رحيمي - (پدر)

قزوين-53سال

 

آبان67 گرگان تيرباران

مجاهد

9

1806 

رحيمي - (مرد)

 

 

10/8/67 عادل آباد اعدام

مجاهد

9

1807 

رحيمي- (مرد)

 

 

8/5/67 فسا تيرباران

مجاهد

9

1808 

رحيمي - احمد

سلماس-37سال

 

شهريور67 اروميه تيرباران

مجاهد

1-9

1809 

رحيمي - پري

تهران- 26سال

 

مرداد67 تهران حلق آويز

مجاهد

9

1810 

رحيمي - خيراله

اردبيل-19سال

 

مرداد67 اوين تيرباران

مجاهد

9

1811 

رحيمي- سهيلا

كرمانشاه-28سال

 

شهريور67 اوين حلق آويز

مجاهد

9-ش6

1812 

رحيمي - عسگر

 

 

67

 

8

1813 

رحيمي - كيوان

26سال

 

آبان67 اوين تيرباران

مجاهد

9

1814