عصر نو
www.asre-nou.net

سیر اندیشه بشری و برلین نشینان بدعت گذار ما

سخنران: مهدی استعدادی شاد
زمان: جمعه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین

Mon 26 11 2018

mehdi-estedadi-shad03.jpg
دعوت به جلسه

سیر اندیشه بشری و برلین نشینان بدعت گذار ما

سخنران: مهدی استعدادی شاد
پژوهشگر و نویسنده

زمان: جمعه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین