عصر نو
www.asre-nou.net

بخش پایانی کنفرانس ضرورت شکل دهی تشکل بزرگ چپ ایران


Tue 3 04 2012

بخش پایانی کنفرانس، ضرورت شکل دهی تشکل بزرگ چپ ایران from PANJERE on Vimeo.بخش پایانی کنفرانس، ضرورت شکل دهی تشکل بزرگ چپ ایران که در شهر کلن آلمان برگزار گردید. در این اجلاس سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران،شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و سازمان فدائیان خلق ایران( اکثریت) شرکت داشتند. دراین بخش پایانی برخی از حضار نظرات و دیدگاهای خود را در مورد امر وحدت چپ ایران با کنفرانس در میان گذاشتند و در نهایت نمایندگان سه تشکل فوق جمعبندی خود را ارائه دادند