عصر نو
www.asre-nou.net

سه سروده ی کوتاه


Sat 17 12 2011

دکتر منوچهر سعادت نوری

از در و دیوارآن و این
ز خشم و کین
به بالاها پریدن
یا که هر یک را
به چشم
دشمن دیرینه دیدن
یا ز یک فرهنگ_ نیک
و از فضیلت
دل بریدن
هیچ چیزی نیست
جز آنکه
رذیلت را گزیدن


٢
دانی دگر که نفت ، نیاید به کار ما
از نفت رفته است ، همه اعتبار ما
گرما نهاد نفت به صد بارگاه_ خصم
لیک ، آتشی فکند ، به دار و ندار ما
نفت را چه سود باد برای دیار ما
آورده نفت ، فاجعه بر روزگار ما
نفرین ما، به نفت وطلای_ سیاه باد
هرقطره نفت ، سیل_ بلا، داده کار ما


٣
ما ، نسل ضربه دیده ز پرگار_نفرت ا یم
ما ، ازبرای_نسل_ بشر ، درس_عبرت ا یم
با شد د یا ر و کلبه ی ما ، پر شود ز مهر
ما ، د وستدا ر_ حربه ی عشق و مسرت ا یم