‍‍‍‍جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۵ اوت ۲۰۰۸

 

بهار /  د ر با غ گیسوا ن تو سبز می شود

 

۱

جها ن

حقیقت خسته کنند ه ای ست

که جز به تاوان عشق

بها رش

به کوچه باز نمی آ ید

چه کسی

این سال دیوانه را

به یاد می آورد

 

 

۲

 

 

بها ر

ا ز جنس سکوت ها ی زمستا نی

نیست

سهم رویا ها یت را

با ما

دوباره بخوا ن

همسفر داس و

یاسمن ها

 

 

۳

 

بهار

 بر باغ  گیسوا ن تو

سبز می شود

سبز

مثل همه فصل های درخت و

آینه

 همسایه ترانه زیستن و

باد

آوازی بخوا ن

 

 

 

محمود معتقدی

نوروز ۸۷