بیانیه مشترک همجنسگرایان ایرانی

به مناسبت روز جهانی زن

 

هشت مارس، روز جهانی زن را گرامی می داریم

نه بدی با زن  است و نه همجنسگرایی بد ، تنها قضاوت های ما هست که بدی را بوجود می آورد.

 

هشت مارس مصادف با 17 اسفند، روز جهانی زن است. در این روز زنان در تمام کشورهای جهان، بدون توجه به تفاوتهای قومی، ملی، نژادی و دینی، با دست زدن به انواع تظاهرات، آکسیونها و حرکات اعتراض آمیز دیگر، به ستمی اعتراض می کنند که فراملیتی است و همه زنان جهان با آن درگیرند؛ یعنی مردسالاری، تبعیض و نابرابریهای جنسی و جسیتی که کم و بیش، در اشکال مختلف و تحت لوای انواع بهانه ها بر زنان در همه جوامع اعمال می شود.

بعد از تحولات سال 1357 و بقدرت رسیدن روحانیون در ایران، تلاشهای زیادی صورت گرفت تا هشت مارس را از خاطره ها محو و بدین طریق مبارزات زنان کشور ما را لوث کنند. کار به جایی کشید که برگزاری هشت مارس (17 اسفند) ممنوع اعلام شد. اما زنان ما از پای ننشستند و به اشکال مختلف، پنهان و آشکار به برگزاری هشت مارس ادامه داند و بر اهمیت پیوند مبارزاتی خویش با خواهران خود در جهان پای فشردند، تا جایی که حاکمیت برخلاف خواسته خود، مجبور شد بشکلی برگزاری علنی مراسم هشت مارس  زنان در کشور را تحمل کند، هر چند که کماکان در محدود و کم اهمیت جلوه دادن آن تلاش می شود.

 هشت مارس روزی است که زنان به نابرابری و بی حقوقی در عرصه های جنسیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تمام ارکان جامعه از خانواده گرفته تا بالاترین سطوح اعتراض می کنند. نمایشات زنان در هشت مارس، مقابله با نادیده گرفته شدن زنان در جامعه است و روز تجلی قدرت و اراده زنان در اعاده حقوق غصب شده خود می باشد.

زنان همجنسگرا (لزبین)، هم بعنوان زن و هم بعنوان همجنسگرا تحت ستم مضاعف هستند، همجنسگرایان چه زن و چه مرد، با انواع بهانه ها و تحت لوای دین، فرهنگ و... نادیده گرفته شده و از بی حقوقی و سرکوب رنج می برند.

 دولتها و قوانین با انواع وسایل و شانتاژها در بی اعتبار کردن گروها و ایجاد تفرقه در صفوف آنان می کوشند (زنان بد، همجنسگرایان بد و بی اخلاق و...)، تا بدین طریق از اتحاد و همبستگی اقشار و گروههای محروم اجتماعی جلوگیری کنند.

حمایت گروهها و اقشار محروم و سرکوب شده از همدیگر در تقویت مبارزه برای برابری حقوقی و تضعیف سرکوب اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل ما همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونه های ایرانی ضمن گرامیداشت هشت مارس و تبریک آن به زنان کشورمان بخصوص زنان لزبین،  از همه همجنسگرایان زن و مرد و ترانس سکشوالها تقاضا می کنیم که با شرکت عملی در مبارزات زنان و تبلیغ برابری جنسی در محیط اطراف خود به تقویت صف مبارزه و تلاش برای برابری جنسی و حقوقی یاری رسانده و راه را برای لغو قوانین تبعیض آمیز هموار کنند. ما متقابلآ از جنبش زنان کشور و رهبران آن توقع داریم که با کنار زدن توهمات خود، به دفاع علنی و آشکار از حقوق زنان لزبین و همجنسگرایان همت گمارد چرا که نه بدی با زن است و نه همجنسگرایی بد است، تنها قوانین بد وجود دارند.

هشت مارس، روز جهانی زن را به همه زنان کشورمان و بخصوص زنان لزبین تبریک می گوئیم.

زیستن حق مسلم هر زن و مردی است و همه با هم برابرند

 

 

گروهی از وبلاگ نویسان همجنسگرای ایرانی

 

آرزو صالحی ( مدیر رادیوی اینترنتی رها)

ایمیل: radio@pglo.org

 

 آرین ورجاوندی (دبیر اول سازمان همجنسگرایان ایرانی)

ایمیل: pglo@pglo.org

 

 دلکده (مجله ادبی اجتماعی همجنسگرایان ایرانی)

ایمیل: delkadeh@gmail.com

 

پیام شیرازی (سردبیر نشریه چراغ)

ایمیل: editor@pglo.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We celebrate March 8th, international women’s day

The fault is not with women nor with homosexuality; only our judgment create adversity.

 

March 8th concurrent with seventeenth of Isfand, is international women’s day. In this day women in countries all over the world, without regards to differences in nationality, race, religion and tribal background, partake in activities such as, protests and other objecting movements, to voice their objection to the oppression that surpasses nationality and all women in the world have to deal with it; That is: male dominance, and all kinds of discrimination based on gender which take on different forms and shapes and under different excuses are exercised upon women of all nations.

After the transformations that took place in 1979 and the coming to power of the Mullahs in Iran, a lot of efforts were taken to erase March 8th out of memories and with this contaminate the fights and movements of the women of our country. It got to a point where holding celebrations on this day, March 8th (Isfand 17th) was announced illegal. But our women didn’t give in and fought back in different forms, they secretly and openly continued to celebrate March 8th and by doing so they added importance and persisted on unity of fighting with their sisters around the world, till the government, contrary to their likes, had to accept and tolerate the visible celebration of women’s day, March 8th in the country, although they still try and limit these celebrations and make them seem of less importance than they really are.

March 8th is a day in which women protest to the inequality and defect of rights in the gender, social, economic and political arenas, in all to society’s organizations from family to the highest degrees of society. Women’s representations on March 8th,  is fighting for women being looked over in society and is a day of manifestation of power and will of women in re-establishing their rights which have been unjustly taken away.

Homosexual women (Lesbians), as a woman and as a lesbian are under doubled pressure, homosexuals, be it men or women, under all kind of excuses and in the name of religions, culture, etc… are discriminated against and suffer from not having rights and being oppressed.

Governments and laws with use of all kinds of tricks and false cases of dignity try and invalidate groups and cause drifts between members of the groups (bad women, sinful homosexuals, amoral, etc), so with use of this method they prevent unity and correlation between different classes and deprived social groups.

 The support of groups and deprived social classes of each other has an important role in fuelling the fight for equality of rights and weakening the injustices. For this reason we the homosexuals, bisexuals, and transsexuals of Iran whilst holding March 8th dearly and congratulating all the women of our country, especially the lesbian women, ask all homosexual men and women and transsexuals to work and participate in the fights for women and advertising gender equality in your own surroundings and so strengthen the struggle for gender and rights equality and help to level the road for nullification of the discriminating laws. We expect both the women’s liberation movements and their leaders to put aside their personal prejudice and fight openly in the in eye of the public for the rights of lesbian women and homosexuals because the fault is not with women nor with homosexuality; only faulty laws exist.

We congratulate all the women of our country, especially lesbian women, on March 8th international women’s day.

To live is the certain right of every woman and man and they are all equal.

 

Sincerely Yours,

 

A group of Iranian GLBT webblogers

 

Arezoo SALEHI (Spokeswoman for RAHA Internet Radio)

e-mail: radio@pglo.org

 

Aryan VARJAVANDI (Secretary-General of Persian Gay & Lesbian Organization)

e-mail: pglo@pglo.org

 

Delkadeh (A Persian Socio-cultural GLBT e-magazine)
e-mail: delkadeh@gmail.com

 

Payam SHIRAZI (Editor-in-chief of Cheragh e-magazine)

e-mail: editor@pglo.org